Co se stane s mým pracovním místem, pokud budu na mateřské či rodičovské dovolené? Budu se mít následně kam vrátit? Nemůže mi zaměstnavatel dát výpověď, protože mám dítě? Co se stane, když znovu otěhotním? To jsou otázky, které mohou trápit mnohé novopečené rodiče. V tomto článku na ně dostanete odpovědi.

Zákoník práce poskytuje zaměstnanci-rodiči ochranu

Zákoník práce poskytuje zaměstnanci-rodiči speciální ochranu ve vztahu k jeho pracovnímu poměru, a to až do věku 3 let dítěte. Mateřská i rodičovská dovolená spadají do tzv. ochranné doby zaměstnance. To znamená, že s ním zaměstnavatel nemůže jednostranně ukončit pracovní poměr. Zákoník práce udává pouze jednu výjimku, kdy je tak možno učinit, a to v případě ruší-li se zaměstnavatel, nebo jeho část. V takovém případě však vzniká nárok na odstupné.

Povinností zaměstnavatele je zajistit, aby se jeho zaměstnanec měl z mateřské či rodičovské dovolené kam vrátit. Uvedené platí vždy u pracovního poměru na dobu neurčitou. U pracovního poměru na dobu určitou to platí pouze po dobu trvání takového pracovního poměru. Uplynutím stanovené doby pracovního poměru dochází k jeho ukončení a není povinností zaměstnavatele pracovní poměr prodlužovat. Zaměstnanec, v takovém případě již bývalý, se nemůže domáhat pracovní pozice a dalšího zaměstnávání.

Dle ustanovení § 47 zákoníku práce, vrací-li se zaměstnankyně ihned po mateřské dovolené, nebo zaměstnanec po rodičovské dovolené (odpovídající svým rozsahem délce čerpání mateřské dovolené zaměstnankyní), je zaměstnavatel povinen zařadit takové zaměstnance zpět na původní pracovní pozici a na původní pracoviště. Pakliže to není možné, protože původní práce odpadla nebo bylo zrušeno pracoviště, je povinen jej zařadit podle pracovní smlouvy a zachovat druh a místo práce. Zaměstnavatel dále nemůže nařizovat zaměstnanci práci přesčas, jde-li o zaměstnance pečujícího o dítě mladší než 1 rok.

Navazující dovolená

Nevrací-li se zaměstnankyně ihned po mateřské dovolené do práce, může požádat zaměstnavatele o poskytnutí dovolené (bezprostředně po ukončení mateřské dovolené) a zaměstnavatel je povinen takovému požadavku vyhovět. Obdobné právo náleží i zaměstnanci na rodičovské dovolené (odpovídající svým rozsahem délce čerpání mateřské dovolené zaměstnankyní). Jedná se o jeden z dalších způsobů, jak si může rodič na mateřské/rodičovské dovolené přilepšit. Za dobu čerpání dovolené za kalendářní rok vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Prodloužení rodičovské dovolené

Rozhodne-li se zaměstnankyně po ukončení mateřské dovolené, že nastoupí na rodičovskou dovolenou, je povinna o čerpání rodičovské dovolené informovat svého zaměstnavatele a určit její délku. Zaměstnankyně si délku rodičovské dovolené určuje sama a zaměstnavatel je povinen vyhovět, maximálně však do 3 let věku dítěte. Obdobně toto platí u zaměstnance, otce dítěte, který může požádat o čerpání rodičovské dovolené. Po ukončení rodičovské dovolené a návratu zaměstnance do práce mu vzniká nárok na pracovní pozici, která odpovídá jeho náplni práce v pracovní smlouvě.

Rodičovská dovolená může být prodloužena až do 4 let věku dítěte, nicméně zde je třeba požádat zaměstnavatele o neplacené volno. Zaměstnavatel může, ale i nemusí s žádostí zaměstnance souhlasit. V takovém případě však nemá zaměstnavatel povinnost držet zaměstnanci jeho pracovní místo. Nesouhlasí-li zaměstnavatel s prodloužením rodičovské dovolené do 4 let věku dítěte, je zaměstnanec povinen nastoupit do práce po ukončení řádné rodičovské dovolené. V opačném případě nezbyde nic jiného, než ukončit pracovní poměr. Nedostaví-li se zaměstnanec do práce po ukončení rodičovské dovolené, hledí se na jeho nepřítomnost jako na neomluvenou absenci, která může být podnětem pro ukončení pracovního poměru.

Ochrana pro rodiče pečující o dítě

Zaměstnanec-rodič má dílčí práva dána zákoníkem práce, která jsou navázána na jeho rodičovské postavení. Zaměstnankyně či zaměstnanec, kteří pečují o děti do věku 8 let, smějí být vysláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. Přeložení takového zaměstnance je možné pouze na jeho žádost. V případě osamělé zaměstnankyně či zaměstnance se věková hranice péče o dítě posouvá do věku 15 let dítěte.

Pečujete-li o dítě mladší než 15 let, máte jako rodič dále nárok na kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen vašemu požadavku vyhovět, pokud tomu nebrání závažné provozní důvody, které mohou být s ohledem na pracovní pozici různé. V případě zamítnutí vaší žádosti je zaměstnavatel povinen své stanovisko řádně zdůvodnit, jinak by bylo možné se nároku domáhat soudní cestou.

Přerušení mateřské či rodičovské dovolené

Jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a zaměstnanec nebo zaměstnankyně zatím nastoupí do práce, mateřská nebo rodičovská dovolená se tímto nástupem přeruší. Její nevyčerpaná část začíná plynout ode dne opětovného převzetí dítěte z ústavu do své péče, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Jestliže se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestane starat o dítě, které je z těchto důvodů svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů (jakož i zaměstnankyni nebo zaměstnanci, jejichž dítě je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravotních důvodů), mateřská nebo rodičovská dovolená nepřísluší– a to po dobu, kdy o dítě nepečuje.

Jestliže dítě zemře v době, kdy je zaměstnankyně či zaměstnanec na mateřské nebo či zaměstnanec na rodičovské dovolené, mateřská nebo rodičovská dovolená plyne ještě po dobu 2 týdnů ode úmrtí dítěte, nejdéle do dne, kdy by dítě dosáhlo věku 1 roku.

Další těhotenství 

U dalšího těhotenství záleží na jeho načasování a dle toho je pak nutno zvolit další vhodný postup ve vztahu k Vašemu pracovnímu poměru​​​. Pokud znovu otěhotníte, kdy se počátek druhé mateřské dovolené překrývá s běžící rodičovskou dovolenou, dojde k plynulému přechodu bez větších komplikací. Současně je vždy nutno o nastalých změnách informovat vašeho zaměstnavatele. Při plynulém přechodu na další mateřskou dovolenou platí opětovně výše uvedené povinnosti pro zaměstnavatele. To znamená, že je povinen vám pracovní místo držet nejvýše do 3 let věku dítěte, se kterým čerpáte další mateřskou a následně rodičovskou dovolenou.

Pokud otěhotníte, ale váš nárok na další mateřskou dovolenou nastane později, než je konec původní rodičovské dovolené, pak existuje několik variant, jak tuto situaci vyřešit. Po ukončení rodičovské dovolené je vaší povinností se navrátit do práce. Není-li to ze zdravotních důvodů možné (s ohledem na druhé těhotenství), lze zkontaktovat vašeho ošetřujícího lékaře, aby rozhodl o pracovní neschopnosti. Třetí možností je dohoda s vaším zaměstnavatelem o poskytnutí neplaceného volna, a to do doby nástupu na řádnou mateřskou dovolenou.

145 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.