Narození vašeho potomka se blíží a nejste si jisti, v jaké výši a kdy máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství? Nemáte pracovní poměr na dobu neurčitou a nevíte, jaký má tato skutečnost dopad na peněžitou pomoc v mateřství? Pak čtěte dále...

Jak vypočítat peněžitou pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena ve výši 70 % z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se vypočítá z hrubého příjmu za uplynulých 12 měsíců, vydělených počtem kalendářních dnů v tomto období.

U osob samostatně výdělečně činných se peněžitá pomoc v mateřství vypočítává z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na mateřskou a čerpáním dávky.

Průměrný denní příjem se redukuje dle 3 redukčních hranic. Do první redukční hranice se započítává celý průměrný denní příjem, z částky mezi první a druhou redukční hranicí se započítává 60 %, z částky mezi druhou a třetí redukční hranicí se započítává jen 30 %. K příjmu nad třetí redukční hranicí se nepřihlíží.

Redukční hranice pro rok 2020 činí:

  • Redukční hranice ze 100% vyměřovacího základu = 1.162 Kč
  • Redukční hranice ze 60% vyměřovacího základu = 1.742 Kč
  • Redukční hranice ze 30% vyměřovacího základu = 3.484 Kč

Jak dlouho trvá peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje 28 týdnů, u dvojčat a vícerčat po dobu 37 týdnů. Nárok vzniká 6-8 týdnů před očekávaným porodem, přičemž termín nástupu na mateřskou dovolenou si v tomto rozmezí určuje nastávající maminka sama. Pokud si jej neurčí, pak se den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví na 6. týden před očekávaným porodem.

Rozhodne-li se nastávající maminka pracovat až do samotného dne porodu, pak je nutno pamatovat na to, že se i v tomto případě podpůrčí doba od 6. týdne před očekávaným porodem počítá, ale nárok na výplatu peněžité pomoc v mateřství pracující těhotné ženě za tuto dobu nevzniká.

Jakou roli hraje podpůrčí doba

Peněžitá pomoc v mateřství je navázána na podpůrčí dobu. Jedná se o minimální délku podpůrčí doby, která platí vždy, je-li splněn nárok na tuto dávku. Minimální délka podpůrčí doby platí i v případě, že se matka dítěte přestala, resp. vůbec nezačala o narozené dítě starat (na důvodech přitom nezáleží).  

Podpůrčí doba 14 týdnů se počítá ode dne nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. V závislosti na rozsahu čerpání podpůrčí doby před očekávaným porodem může být minimální podpůrčí doba i delší než 14 týdnů, pokud byla před skutečným dnem porodu čerpána podpůrčí doba ve větším rozsahu, než je 8 týdnů (potermínový porod).

Ukončení výplaty peněžité pomoci v mateřství nastává okamžikem uplynutí stanovené doby v závislosti na konkrétním případu, které jsou uvedeny výše. Informace o této skutečnosti je uvedena v poznámce pro příjemce u poslední odeslané platby nebo na poslední složence – závisí na způsobu vyplácení dávky. Následně si musí maminka požádat o rodičovský příspěvek u příslušného Úřadu práce dle místa trvalého bydliště, který je jako jediný oprávněn vyplácet tento příspěvek.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u různých případů

Jste studentka a otěhotněla jste? Studium se nepovažuje za dobu pojištění. Pokud by studentka nastupovala na mateřskou (6-8 týdnů před očekávaným porodem) v době studia, pak nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nevzniká. Okamžikem porodu však mamince-studentce vzniká nárok na rodičovský příspěvek vyplácený Úřadem práce.

Jste nezaměstnaná a otěhotněla jste? Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u nezaměstnaných nevzniká, neboť nejsou nemocensky pojištěny. Okamžikem porodu však vzniká nárok na rodičovský příspěvek vyplácený Úřadem práce.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství by u nezaměstnané maminky vznikl pouze v tzv. ochranné lhůtě ze skončeného zaměstnání. To je 180 dní od ukončení pracovního poměru a za splnění ostatních podmínek. Základní podmínka je zřízení nemocenské pojištění, specifická podmínka spočívá v účasti na nemocenském pojištění po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na dávku.

Jste zaměstnána na základě dohody o provedení práce a otěhotněla jste? Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká za předpokladu, že zúčtovaný měsíční příjem přesahuje částku 10.000 Kč a jsou splněny i ostatní podmínky pro čerpání dané dávky (základní podmínka – nemocenské pojištění a specifická podmínka – účast na nemocenském pojištění po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na dávku).  

Při skončení dohody o provedení práce se však neuplatňuje ochranná doba, jako je tomu u skončení pracovního poměru. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevzniká v okamžiku, kdy zúčtovaný měsíční příjem nepřesahuje 10.000 Kč. V tomto případě okamžikem porodu však vzniká nárok na rodičovský příspěvek vyplácený Úřadem práce.

Jste na rodičovské dovolené s prvním dítětem a otěhotněla jste? Máte-li platnou pracovní smlouvu, přestože jste toho času na rodičovské dovolené, pak vám vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství dle stanovených pravidel. V tomto případě to je 6-8 týdnů před očekávaným porodem na dobu 28 týdnů, u dvojčat a vícerčat na dobu 37 týdnů.

Znovu vám bude vypočítáván denní vyměřovací základ. V případě nástupu na mateřskou do 4 let věku předchozího dítěte se nový denní vyměřovací základ porovná s předchozím výpočtem u první dávky a následně je použit pro výpočet vyšší vyměřovací základ z obou porovnávaných.

​​​​​​Došlo-li během rodičovské dovolenéukončení pracovního poměru a nový pracovní poměr není uzavřen, pak není tato maminka nemocensky pojištěna. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství s druhým dítětem nevzniká. Okamžikem porodu však vzniká nárok na rodičovský příspěvek vyplácený Úřadem práce.

Došlo-li během rodičovské dovolenéukončení pracovního poměru a současně maminka získala nový pracovní poměr, pak je nemocensky pojištěna. Pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství je však nutné splnit ještě specifickou podmínku, kterou je účast na nemocenském pojištění po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na dávku.

Co se stane s peněžitou pomocí v mateřství při úmrtí dítěte? Podpůrčí doba v případě úmrtí dítěte plyne vždy ještě po dobu dvou týdnů, pokud by neskončila dříve uplynutím stanovené délky (28 či 37 týdnů) nebo dovršením stanoveného věku dítěte (1 rok). Výjimku z tohoto pravidla tvoří absolutní minimální délka podpůrčí doby v rozsahu 6 týdnů ode dne porodu. V době běhu podpůrčí doby stále trvá nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

11 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.