Mateřská - očekáváte příchod prvního potomka a lámete si hlavu, kdy vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství? A splňujete vůbec podmínky pro její čerpání? Náš článek na vaše otázky odpoví.

Mateřská dovolená je období dovolené, které poskytuje zaměstnavatel. Toto období začíná nejdříve osm týdnů a nejpozději šest týdnů před plánovaným porodem. Celkové délka mateřské dovolené činí 28 týdnů při narození jednoho dítěte, 37 týdnů pak v případě dvou a více dětí. Matkám je státem po tuto dobu vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, avšak nárok na její vyplacení nevzniká automaticky.

Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou v rámci systému nemocenského pojištění a je vyplácena nejen matkám, respektive nastávajícím matkám, ale vyplácena může být i otci dítěte či jinému pojištěnci, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě soudního rozhodnutí. Podpůrčí doba u těchto osob činí 22 týdnu u jednoho dítěte a 31 týdnů u dvou a více dětí. Toto vyplývá ze samotné podstaty dávky, neboť jde o dávku související s péčí o novorozené dítě. Nárok na vyplacení této dávky vzniká pouze za splnění zákonem daných podmínek.

Jednou z podmínek je, že musíte (ať už jste matka či jiný žadatel o dávku) být v době žádání o dávku nemocensky pojištěn či pojištěna, to znamená, že je z příjmu ze zaměstnání odváděno pojistné na sociální zabezpečení. Pokud je pracovní poměr ukončen, neznamená to automaticky, že na peněžitou pomoc v mateřství nemáte nárok. Platí zde současně totiž i ochranná lhůta ke skončenému nemocenskému pojištění, která činí 180 dní. Tato lhůta se počítá od ukončení pracovního poměru, tedy od zániku nemocenského pojištění. Pokud časový úsek, po který bylo nemocenské pojištění (u posledního zaměstnavatele) hrazeno, trval kratší dobu než 180 dnů, délka ochranné lhůty se úměrně zkracuje s ohledem na délku posledního pojištění (takže např. pokud délka posledního nemocenského pojištění činila 100 dní, pak i ochranná doba bude činit 100 dní).

Současně s těmito podmínkami musí být splněna i podmínka minimální délky nemocenského pojištění, která je stanovena na 270 dnů. Nejedná se však o souvislou délku bez přerušení u jednoho zaměstnavatele. Pro její dosažení je rozhodující období uplynulých dvou let, přičemž pracovní poměr (a s ním spojené placení pojistného na sociální zabezpečení) mohl být vykonáván u jednoho či více zaměstnavatelů. Do doby účasti na pojištění se rovněž započítává i doba studia na střední, vyšší odborné či vysoké škole nebo konzervatoři, pokud je studium úspěšně ukončeno. Pokud uvedené podmínky nesplňujete, nemusíte se obávat, že zůstanete bez finančních prostředků - v takovém případě vám rovnou vzniká nárok na pobírání rodičovského příspěvku.

Pokud jde o osoby samostatně výdělečně činné, pak ani ty nejsou vyloučeny z nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Nárok na tuto dávku však vzniká opět za splnění určitých podmínek. Krom již shora uvedené podmínky na minimální délku nemocenského pojištění v rozsahu 270 dní (ať už ze zaměstnání či podnikatelské činnosti) v posledních dvou letech, musíte zároveň jako OSVČ dobrovolně platit nemocenské pojištění, a to alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem, kdy má dojít k čerpání nároku na peněžitou pomoc v mateřství (tj. před nástupem na mateřskou).

Peněžitou pomoc v mateřství vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Nárok vzniká 6-8 týdnů před očekávaným porodem, přičemž termín nástupu na mateřskou dovolenou si v tomto rozmezí určuje nastávající maminka (či jiná osoba) sama. Žádost o dávku se předává na formuláři nazvaném  „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který vydává ošetřující gynekologický lékař. Lékař vyplňuje předpokládaný den porodu (část A), ostatní informace vyplňujete vy (část B). Pokud docházíte do zaměstnání, žádost podejte u svého zaměstnavatele, který ji předá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Současně vám zaměstnavatel na základě této žádosti poskytne mateřskou dovolenou. A pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, je na vás, abyste žádost podali u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení sami.

6 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.