Termín „rodičovská“ v sobě pro mnohé zahrnuje jak rodičovskou dovolenou, tak rodičovský příspěvek. Je však nutné pamatovat na to, že se jedná o dva různé pojmy. V tomto článku si vysvětlíme, v čem se tyto pojmy liší a zodpovíme si odpovědi na nejčastěji kladené otázky ohledně rodičovského příspěvku i rodičovské dovolené.

Rodičovskou dovolenou poskytuje rodičům zaměstnavatel a rodičovský příspěvek je dávkou od státu. Rodičovská dovolená trvá do věku tří let dítěte, ale rodičovský příspěvek lze rozložit až na 4 roky. Rodič buď může být na rodičovské dovolené bez rodičovského příspěvku, nebo může čerpat rodičovský příspěvek bez rodičovské dovolené. Třetí možnost je, že rodič pobírá rodičovský příspěvek a zároveň pracuje.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená je doba stanovená k prohloubené péči o dítě. Na rodičovskou dovolenou má nárok buď matka, nebo otec dítěte, nikoliv však současně. U matky dítěte následuje rodičovská dovolená po skončení mateřské dovolené, tedy po 28 nebo 37 týdnech. Otci dítěte se poskytuje rodičovská dovolená po narození dítěte. Rozsah rodičovské dovolené si určuje sám zaměstnanec a zaměstnavatel je povinen mu vyhovět – nejdéle však do 3 let věku dítěte. Během rodičovské dovolené může rodič čerpat rodičovský příspěvek.

Rodičovská dovolená může být prodloužena až do 4 let věku dítěte, nicméně zde je třeba požádat zaměstnavatele o neplacené volno. Zaměstnavatel může, ale nemusí s žádostí zaměstnance souhlasit. Nesouhlasí-li zaměstnavatel s prodloužením rodičovské dovolené do 4 let věku dítěte, je zaměstnanec povinen nastoupit do práce po ukončení řádné rodičovské dovolené. V opačném případě nezbyde nic jiného, než ukončit pracovní poměr. Nedostaví-li se zaměstnanec do práce po ukončení rodičovské dovolené, hledí se na jeho nepřítomnost jako na neomluvenou absenci, která může být podnětem pro ukončení pracovního poměru.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je jednou ze sociálních dávek poskytovaných státem. Nárok na rodičovský příspěvek vzniká matce dítěte po ukončení mateřské dovolené, respektive po vyčerpání nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevzniká, od okamžiku narození dítěte je rodičům vyplácen rodičovský příspěvek.

Rodičovský příspěvek není vázán na zaměstnání či na úhradu nemocenského pojištění a z praktického hlediska na něj mají nárok všichni rodiče. Jedinou podmínkou je, aby rodič po celý kalendářní měsíc celodenně a řádně pečoval o nejmladší dítě, na které rodičovský příspěvek pobírá. Celodenní péče je splněna i za podmínek, že rodič pracuje a péči o dítě přenechá jiné zletilé osobě.

Žádost o rodičovský příspěvek se podává na úřadu práce v místě trvalého bydliště. K vyplněnému formuláři je třeba přiložit i rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče a také potvrzení od České správy sociálního pojištění o nároku na dávku, která ovlivňuje nárok na rodičovský příspěvek a jeho výši. Výše rodičovského příspěvku je pro všechny stejná, přičemž v letošním roce 2020 došlo k navýšení této částky z 220 000 Kč na 300 000 Kč pro rodiče jednoho dítěte, 450 000 Kč pro rodiče vícerčat. Rodičovský příspěvek lze čerpat minimálně 13 měsíců a maximálně 43 měsíců.

Rodiče si mohou sami stanovit rychlost čerpání rodičovského příspěvku, tedy délku čerpání příspěvku a jeho výši. Tuto změnu lze realizovat jednou za tři měsíce. Měsíční rodičovský příspěvek lze čerpat až do výše odpovídající peněžité pomoci v mateřství (70 % vyměřovacího základu). To znamená, že příspěvek nelze vyčerpat najednou v plné výši. Rodičovský příspěvek lze čerpat nejvýše do 4 let věku dítěte.

Rychlost čerpání rodičovského příspěvku si však nemohou zvolit rodiče, u kterých nelze stanovit k datu narození dítěte denní vyměřovací základ – tedy studenti, nezaměstnaní nebo osoby pracují jako OSVČ (neplatící si nemocenské pojištění).

Mohu si na rodičovské přivydělávat?

Na rodičovské dovolené může rodič pracovat, přičemž se může vrátit na původní pozici a k původnímu zaměstnavateli. Může také nastoupit do nové práce, najít si brigádu nebo začít podnikat. Podmínkou však zůstává osobní celodenní péče o dítě. Tato podmínka je splněna dle § 31 odst. 3 zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, mimo jiné i za situace, kdy:

  1. dítě mladší 2 let chodí v omezeném rozsahu do školky,
  2. rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je rodič výdělečně činný nebo je žákem/studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání (celé toto zákonné ustanovení viz blok vedle).

Do věku 3 let dítěte může také rodič kdykoliv práci znovu přerušit a vrátit se na rodičovskou dovolenou. Příjem rodiče není sledován. Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny.

Mohu dát dítě do školky v době pobírání rodičovského příspěvku?

V době pobírání rodičovského příspěvku lze dát dítě do školky. I nadále musí být splněna podmínka celodenní péče o dítě, a proto je nutné hlídat maximální měsíční dobu docházky. Dítě, které nedosáhlo 2 let věku, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti, ale pouze v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci. (do roku 2019 byl limit docházky u dětí mladší 2 let stanoven na 46 hodin měsíčně). Docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let.

Co se stane s rodičovským příspěvkem při očekávání narození dalšího dítěte?

Narodí-li se vám další dítě, přičemž nedojde k plnému vyčerpání původního rodičovského příspěvku, tato zbývající část propadne státu a není možno ji vymáhat. Narozením dalšího dítěte vám vzniká nárok na výplatu nového rodičovského příspěvku opět ve výši 300 000 Kč. Doporučujeme upravit si čerpání rodičovského příspěvku tak, aby byl vyčerpán rychleji, tedy ještě před narozením dalšího dítěte. Pozor však na situace, kdy rychlost čerpání rodičovského příspěvku nelze upravovat (viz výše).​​​​​​​​​​

25 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.