Vzory dokumentů

Portál PRÁVO PRO VŠECHNY pro vás zdarma připravil, ve spolupráci s níže uvedenými advokátními kancelářemi, nejčastější vzory smluv a dalších dokumentů. Každý právní vzor je prověřen praxí těchto advokátních kanceláří a PRÁVO PRO VŠECHNY garantuje jejich soulad s aktuální legislativou. U každého právního vzoru najdete základní informace o tématu a doporučení, jak správně postupovat.

Spolutvůrci vzorů smluv a dalších podání:

  • Mgr. Vlastimil Šipl, advokát
  • Mgr. Ing. Jiří Hora, advokát
  • Mgr. Marta Ptáčková, advokátka
  • Mgr. Eva Klimánková, advokátka

Čestné prohlášení

Na svou čest prohlašuji… a především správně.

Darovací smlouva

Neplatné je takové darování, pokud je darováno osobě, která provozuje zařízení, které poskytuje zdravotní a sociální služby, nebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnaná a stalo-li se tak v době, kdy je Dárce v péči takového zařízení či jinak přijímá jeho služby.

Darovací smlouva – movitá věc

I darování movité věci si zaslouží dobrou smlouvu.

Darovací smlouva – movitá věc: vozidlo

Darování auta nebo motorky vyžaduje písemnou smlouvu, tak proč ji nemít správně…

Darovací smlouva – nemovitá věc

Darovaná nemovitost musí mít písemnou smlouvu!

Darovací smlouva – nemovitá věc- dům, chata, garáž na vlastním pozemku

Darujete nemovitost – byt nebo třeba zahradu? Splnění zákonných požadavků není jen tak.

Dohoda o narovnání – dluh

Narovnání nelze odporovat jen proto, že jím vznikl nepoměr mezi vzájemným plněním stran.

Dohoda o pracovní čínnosti

U této dohody je rozsah práce omezen tak, že v průměru nesmí přesahovat polovinu stanovené týdenní pracovní doby (tzn. 20 hodin).

Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce je možné uzavřít v případě, že rozsah vykonávané práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok.

Dohoda o splátkách dluhu

Je problém splatit dluh naráz? Splátkovým kalendářem předejdete problémům.

Dohoda o ukončení nájmu bytu

Ke dni předání by měl nájemce vyklizený předmět nájmu předat pronajímateli ve stavu, v jakém byt převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení měly by být vypořádány všechny vzájemné závazky smluvních stran. 

Dohoda o ukončení nájmu movité věci

Jedním z přirozených a v soukromém právu samozřejmých způsobů zániku závazků je jejich zrušení dohodou stran.

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Dohoda o ukončení pracovního poměru vyžaduje písemnou formu.

Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti

Dohoda o zrušení dohody o pracovním poměru nemusí obsahovat žádné podrobnější údaje jako je např. odstupné, neboť ze samotné podstaty dohody o práci konané mimo pracovní poměr se takové instituty neuplatní.

Kupní smlouva – movitá věc – bez vedlejších ujednání

Koupě movité věci sice není žádná věda, ale dobrá smlouva je základ…

Kupní smlouva – movitá věc (vozidlo)

V případě, že k předmětu koupě jsou k dispozici potřebné doklady (např. technický průkaz, servisní knížka atp.), je vhodné do smlouvy uvést závazek o předání těchto dokladů.

Kupní smlouva – nemovitá věc

Kupní smlouva – nemovitá věc (stavba na cizím pozemku)

Strany by si měly věci odevzdat primárně ve stavu, v jakém byly tyto v okamžiku uzavření smlouvy. Proto je vhodné sepsat předávací protokol.

Listina o vydědění

Jak ochránit svou pozůstalost před nezvedeným dědicem? Můžete ho vydědit!

Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu v občanském soudním řízení

V první řadě je nutné, jak je uvedeno výše, námitky adresovat konkrétnímu soudu – tím je soud, který směnečný platební rozkaz vydal.

Odpor proti platebnímu rozkazu v občanském soudním řízení

Odpor je nutné adresovat konkrétnímu soudu – tím je soud, který platební rozkaz vydal.

Odstoupení od darovací smlouvy pro nevděk

Dříve darovaná věc musí být podrobně specifikována.

Odstoupení od kupní smlouvy – nová věc

Musíte vrátit novou koupenou věc? Odstupte od kupní smlouvy správně!

Odstoupení od kupní smlouvy – použitá věc

Koupili jste použitou věc a požadujete vrácení peněz? Odstupujete od smlouvy!

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je až krajní řešení problému a proto musí být sepsáno správně.

Odvolání plné moci

Udělili jste někomu plnou moc a zastoupení už nepotřebujete? Plnou moc odvolejte!

Odvolání v občanském soudním řízení

Nesouhlasíte se soudním rozhodnutím v první instanci. Jak má správně vypadat odvolání?

Okamžité zrušení pracovního poměru

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit pouze v zákonem vymezených případech.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Je vhodné okamžité zrušení pracovního poměru odeslat doporučenou poštou s tzv. dodejkou, aby odesílatel získal informaci o datu převzetí okamžitého zrušení adresotem, případně okamžité zrušení pracovního poměru předat osobně proti podpisu.

Plná moc - speciální

Plná moc pro zastupování v konkrétní záležitosti.

Plná moc (generální)

Plná moc pro pravidelné zastupování ve více než jedné konkrétní záležitosti.

Podání reklamace ze strany spotřebitele – nová věc

Koupili jste novou věc a je vadná? Využijte svá práva a reklamujte ji!

Předávací protokol

Je potřeba specifikovat případné vady, poškození či opotřebení předávané věci. Pokud je předávána věc bez vad, je vhodné i toto do protokolu uvést.

Rámcová smlouva – kupní

Důležité je také do smlouvy zakotvit, jak a kdy bude kupní cena uhrazena.

Reklamace v případě prodejce – fyzické osoby

Reklamujete zboží a nejste v postavení spotřebitele. Jak se věci mají?

Reklamace v případě prodejce – fyzické osoby – nová věc

Reklamaci je doporučeno provádět písemně.

Reklamace zájezdu

Reklamační dopis je adresován pořadateli zájezdu.

Reklamace zboží spotřebitelem – použitá věc

Směnná smlouva – movitá věc

Vyměnit si s někým movité věci není jen tak. Vše je ale lepší s dobrou smlouvou.

Směnná smlouva – nemovitá věc

Plánujete si s někým vyměnit nemovitost? Chatu, garáž nebo klidně i vinici!

Smlouva o nájmu – nemovitá věc

Nájem bytu… Častá, ale velmi složitá věc. Správná smlouva je základ!

Smlouva o nájmu – nemovitá věc (dům)

Nájem bytu… Častá, ale velmi složitá věc. Dobrá smlouva je základ!

Smlouva o nájmu – nemovitá věc (prostory sloužící k podnikání)

Kanceláře, sklady či celé budovy – vše je možné pronajmout k podnikání.

Smlouva o nájmu movité věci

Smlouva o nájmu movité věci podle občanského zákoníu, v platném a účinném znění.

Smlouva o opravě věci

Je vhodné ve smlouvě důkladně popsat věc, která je předmětem opravy a opravovanou věc nezaměnitelným způsobem specifikovat (popis, označení, výrobní číslo, barva věci, apod.)

Smlouva o pachtu

Pacht nabízí širší oprávnění než nájem. Ocení hlavně zemědělci!

Smlouva o podnájmu – movitá věc

Pronajali jste si movitou věc a chcete poskytnout dalším? Potřebujete podnájemní smlouvu.

Smlouva o podnájmu – nemovitá věc (byt)

Máte v nájmu byt a chcete ubytovat někoho dalšího, kdo Vám bude platit? Podnájem!

Smlouva o podnájmu – nemovitá věc (dům)

Máte v nájmu dům a chcete ubytovat někoho dalšího, kdo Vám bude platit? Podnájem!

Smlouva o převodu družstevního podílu

Prodáváte/kupujete družstevní byt? Kdepak – jde o převod podílu v družstvu!

Smlouva o sponzorském daru

Sponzorské smlouvy (byť inominátní) lze rozdělit na dva základní typy (má to vliv i na daně).

Smlouva o výpůjčce

Bezplatné vypůjčení konkrétní věci? I tady se hodí dobrá smlouva!

Smlouva o zápůjčce

I malá půjčka si zaslouží smlouvu.

Uznání dluhu

Uznání dluhu – utvrzení závazku. Pojistěte jeho splnění zvláštní listinou.

Výpověď plné moci

Zastupujete někoho na základě plné moci? Nechcete? Můžete ji vypovědět.

Výpověď z dohody o pracovní činnosti - zaměstnanec

I z práce na DPČ můžete jako zaměstnanec dát výpověď.

Výpověď z dohody o pracovní činnosti – zaměstnavatel

Když máte zaměstnance na DPČ a chcete mu dát výpověď…

Výpověď z nájmu – movitá věc (nájemník)

Máte pronajatou movitou věc a nájem už se Vám nehodí, jednoduše dáte výpověď.

Výpověď z nájmu – movitá věc (pronajímatel)

Občas se stává, že pronajatou movitou věc potřebujete zpět. A vzor výpovědi se může hodit!

Výpověď z nájmu – nemovitá věc – byt (pronajímatel)

Máte v nemovitosti nájemníka? A už ho nechcete vidět? Nájem jednoduše vypovězte.

Výpověď z nájmu – nemovitá věc: byt (nájemník)

Pronajali jste si byt a potřebujete nájem ukončit? Použijte tento vzor pro výpověď.

Výpověď z pachtu - pachtýř

Výpověď pachtovní smlouvy pachtýřem – přece se s tím nebudete pachtit sami.

Výpověď z pachtu - propachtovatel

Potřebujete Váš propachtovaný pozemek zpět? Vypovězte pachtýři smlouvu.

Výpověď z pracovního poměru

Výpověď je jednostranné právní jednání. 

Výpověď z pracovního poměru - zaměstnavatel

Reklamaci je doporučeno provádět buď písemně. E-mailová, případně telefonická reklamace je možná rovněž, pro potřeby důkazní situace v případě sporu je však vhodné použít doporučený dopis. 

Vytýkací dopis zaměstnanci

Dopis je vhodné nadepsat „Vytýkací dopis“ či obdobným způsobem, např. „Upozornění na porušování pracovněprávních povinností“

Výzva ke slevě z nájmu

Pakliže nebude výzvě vyhověno, následuje výzva ke slevě z nájmu.

Zástavní smlouva – nemovitá věc

Zástavní věřitel si může ze zpeněženého výtěžku odečíst i nákladů, na jejichž náhradu má zástavní právo.

Závěť - speciální

V závěti lze rozhodovat i jen o částech Vaší pozůstalosti – tato Vám poslouží dokonale.

Závěť - univerzální

Závětí můžete rozhodnout o celé své pozůstalosti. Třeba touhle…

Zrušení pracovního poměru ve zkušebn době - zaměstnavatel

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době bez uvedení důvodu.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - zaměstnanec

V práci na plný uvazek můžete ve zkušební době skončit, kdykoliv se Vám zamane.

Vzory zařazené do portálu PRÁVO PRO VŠECHNY, provozovaný pojišťovnou právní ochrany D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, představují jedny z nejčastějších vzorů smluv a dalších podání, avšak nejsou a nemohou být uzpůsobeny všem individuálním požadavkům konkrétních případů. Z toho důvodu nezohledňují všechna myslitelná specifika daného případu a nenahrazují ani kvalifikovanou právní pomoc poskytnutou advokátem. Spolutvůrci těchto vzorů smluv a dalších dokumentů a provozovatel portálu společnost D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR nenesou žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout v souvislosti s úpravou textu vzoru ze strany uživatele, popř. třetích osob nebo při použití vzoru pro jinou než doporučenou situaci.

Nenašli jste, co jste hledali?