Výstižné shrnutí, co je vhodné podchytit při ukončení pracovního poměru dohodou.

Ukončení pracovního poměru na základě dohody můžete učinit jen v případě, že se spolu se zaměstnavatelem na tomto souhlasně dohodnete. Pracovní poměr skončí k datu v dohodě smluvenému. Při dohodě zákoník práce nedává vyšší ochranu ani zaměstnanci ani zaměstnavateli. Dohodu lze uzavřít kdykoli.

Co se obsahu týká, v dohodě nemusí být určen důvod ukončení pracovního poměru. Zákoník práce v tomto směru klade důraz pouze na to, že dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná, oběma stranami bez výhrad podepsána a každá ze smluvních stran musí obdržet po jednom jejím vyhotovení. Dále by v dohodě měly být označeny obě smluvní strany, uvedena konkretizace, jakého pracovního poměru se dohoda týká, ke kterému datu bylo datum rozvázání pracovního poměru sjednáno, datum podpisu dohody a to, že každá ze stran obdržela právě po jednom vyhotovení. V dohodě je také vhodné uvést, zda jste se se zaměstnavatelem domluvili na odstupném a v jaké výši, popř. na jiné formě odměny a v jaké výši a kdy bude částka splatná.

69 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.