Postupuje váš zaměstnavatel správně při výpočtu vaší dovolené? Poskytuje vám dovolenou v hodinách, nebo stále v pracovních dnech? V tomto článku se dozvíte, jaké významné změny nastaly v právní úpravě o dovolené, která v novele zákoníku práce nabyla účinnost od 1. 1. 2021.

Již od 1. 1. 2021 je účinná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (provedená zákonem č. 285/2020 Sb.)  s níž se zásadně mění koncepce dovolené. Ta původní trpěla významnými nedostatky, neboť vznikal výrazný rozdíl u dovolené za kalendářní rok, její poměrné části a dovolené za odpracované dny. Dřívější výpočet znevýhodňoval hlavně: 

  • zaměstnance pracující na kratší pracovní dobu,
  • zaměstnance s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou.

V ustanovení § 213 zákoníku práce nyní nalezneme pouze dovolenou za kalendářní rok a její poměrnou část. Před novelou zákoník práce upravoval ještě dovolenou za odpracované dny, kdy za každých odpracovaných 21 dnů příslušela zaměstnanci jedna dvanáctina dovolené za kalendářní rok. Po novele zákoník práce již s dovolenou za odpracované dny nepočítá.

Dovolená za kalendářní rok

Nárok na dovolenou za kalendářní rok vzniká zaměstnanci za splnění dvou podmínek (§ 213 odst. 1 zákoníku práce):

  1. Zaměstnanci trval pracovní poměr u stejného zaměstnavatele nepřetržitě 52 týdnů.

  2. Zaměstnanec odpracoval 52násobek své stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby.

Tyto podmínky je nutné splnit zároveň. Pokud váš pracovní poměr bude pro tento rok trvat nepřetržitě od 2. 1. 2021 do 31. 12. 2021, vaše týdenní pracovní doba je 40 hodin a vy pro téhož zaměstnavatele odpracujete nejméně 52×40 hod (2080 hod.), bude vám náležet plná výměra dovolené. 

Novinka: Čerpání dovolené v hodinách

Nově se dovolená čerpá v hodinách. Při výměře volna na 4 týdny vám bude náležet dovolená v rozsahu 160 hodin. Při výměře 5 týdnů to bude celkem 200 hodin dovolené a tak dále.

Pokud máte týdenní pracovní dobu kratší, bude vám ve stejném případě náležet dovolená ve výši součinu výměry dovolené a této kratší týdenní pracovní doby. Je-li vaše týdenní pracovní doba kupř. 30 hodin a výměra dovolené 4 týdny, bude vám náležet dovolená v rozsahu 30×4 hod., tedy 120 hodin.

Není však nutné doslova „odpracovat“ 52násobek stanovené či kratší týdenní pracovní doby. Za výkon práce se totiž dle § 216 odst. 2 zákoníku práce považuje i kupř. dočasná pracovní neschopnost, nařízená karanténa, čerpání rodičovské dovolené a další. To však platí pouze do dvacetinásobku stanovené či kratší týdenní pracovní doby.

Dovolená za poměrnou část kalendářního roku

Pokud jste jako zaměstnanci neodpracovali 52násobek stanovené doby (či kratší týdenní pracovní doby) nebo váš pracovní poměr netrval u stejného zaměstnavatele celý kalendářní rok, stále můžete získat nárok na dovolenou. Je však nutné, aby váš pracovní poměr trval:

  1. nepřetržitě alespoň po dobu 4 týdnů, a

  2. odpracovali jste nejméně 4násobek stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby (nezapočítává se práce přesčas).

Délka této dovolené se stanoví tak, že za každou odpracovanou dobu (nebo kratší týdenní pracovní dobu) přísluší zaměstnanci 1/52 této stanovené doby (nebo kratší týdenní pracovní doby) vynásobená výměrou dovolené. 

V čem je výhodné čerpání dovolené v hodinách?

Výhoda čerpání dovolené v hodinách se oproti předchozí právní úpravě projeví zejména u zaměstnanců s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou. Když při předchozí právní úpravě čerpal takový zaměstnanec dovolenou ve dne, kdy měl nařízenou 6hodinovou směnu, vyčerpal 1 den dovolené. Po 1. 1. 2021 vyčerpá pouze 6 hodin dovolené.

Čerpáte-li ve vašem zaměstnání dovolenou stále ve dnech namísto hodinách, doporučujeme zaměstnavatele na tuto skutečnost upozornit.

216 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.