Zaměstnavatelé mají povinnost vytvářet zaměstnancům takové pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce a zajišťovat pro zaměstnance pracovnělékařské služby. Co si pod tímto pojmem představit? Jaké jsou druhy pracovnělékařských prohlídek? Co zaměstnavatel nesmí připustit a jaké povinnosti má naopak zaměstnanec?

Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby jsou preventivní zdravotní služby. Jejich součástí je zejména hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců, dále provádění pracovnělékařských prohlídek, které jsou preventivními prohlídkami, a hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců za účelem posuzování jejich zdravotní způsobilosti k práci. Mezi pracovnělékařské služby patří také poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací a dále také školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala schopnostem a zdravotní způsobilosti tohoto zaměstnance. Zaměstnanec může ze své pozice odmítnout výkon práce, o které má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví. Takové odmítnutí nelze posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance a nejde tedy o porušení pracovní kázně.

Naproti tomu má zaměstnanec povinnost podrobit se pracovnělékařským prohlídkám a posuzování zdravotní způsobilosti k práci u poskytovatele služby, s nímž má jeho zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu. A rovněž je povinen sdělit všechny jemu známé nebo podezřelé skutečnosti související s ochranou zdraví při práci. Pokud se některé z pracovnělékařských prohlídek odmítne zaměstnanec podrobit, hledí se na něj, jako by byl pro výkon práce zdravotně nezpůsobilý.

Druhy pracovnělékařských prohlídek

Pracovnělékařskými prohlídkami jsou:

  1. vstupní prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci,
  2. výstupní prohlídka a
  3. lékařská prohlídka po skončení rizikové práce (tzv. následná prohlídka).

Vstupní lékařská prohlídka

Vstupní lékařská prohlídka se provádí za účelem zjištění, zda je osoba, která se uchází o zaměstnání, zdravotně způsobilá vykonávat zvolenou práci. V případě, že při vstupní lékařské prohlídce u bude u této osoby shledána zdravotní nezpůsobilost, pracovní poměr nevznikne.

Tuto lékařskou prohlídku je nutné provést i před převedením zaměstnance na jinou práci, jestliže bude vykonávána za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena jeho zdravotní způsobilost (např. pokud dojde k navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden).

Vstupní lékařskou prohlídku hradí zaměstnavatel pouze tomu uchazeči o zaměstnání, se kterým uzavřel pracovněprávní nebo obdobný vztah. V případě, že jde o práci v noci nebo o mladistvé, hradí zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku i neúspěšným uchazečům o zaměstnání.

Periodická lékařská prohlídka

Periodické lékařské prohlídky musí zaměstnanec absolvovat za účelem zjištění včasné změny jeho zdravotního stavu, která můře vzniknout v souvislosti se zdravotní náročností zaměstnancem vykonávané práce nebo stárnutím organismu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození jeho zdraví, nebo k poškození zdraví jiných osob.

Mimořádná lékařská prohlídka

Mimořádná lékařská prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně jeho zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek.

Tato lékařská prohlídka se provádí např. tehdy, pokud ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví, může být ale provedena i na základě žádosti zaměatnance či zaměstnavatele.

Výstupní lékařská prohlídka

Výstupní lékařskou prohlídkou se zjišťuje zdravotní stav zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností zaměstncem vykonávané práce. Tato lékařská prohlídka se provede mimo jiné v případě, kdy o to požádá zaměstnavatel nebo zaměstnanec jeho prostřednictvím. Na základě provedení výstupní lékařské prohlídky je vydáno potvrzení o jejím provedení, nikoliv lékařský posudek.

Následná lékařská prohlídka

Účelem provedení následné lékařské prohlídky je včasné zjištění změn zdravotního stavu zaměstnance, které vznikly v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce, a to za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče, popřípadě odškodnění. Na základě provedení následné prohlídky se nevydává lékařský posudek.

Následná prohlídka se provádí, pokud tak stanoví příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, nebo jiný právní předpis.

 

17 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.