Výpověď dohodou neexistuje. Pracovní poměr standardně můžete ukončit výpovědí či dohodou, nikdy však ne současnou kombinací těchto dvou institutů dohromady. Nyní tedy k výpovědi ze strany zaměstnance

 

Zaměstnavateli můžete dát výpověď bez uvedení konkrétního důvodu. Zákoník práce neklade na formu výpovědi takové nároky, jako v případě výpovědi dané zaměstnavatelem.

Ve výpovědi podávané zaměstnancem by mělo být ideálně obsaženo:

  • označení strany zaměstnavatele (název, sídlo, IČO) a zaměstnance (jméno, příjmení, adresa, datum narození);
  • uvedení, že dáváte výpověďpracovního poměru + kdy pracovní poměr vznikl a na jaké pozici pracujete;
  • může být uvedeno i očekávané datum skončení pracovního poměru (není nezbytné);
  • datum a váš podpis;
  • originál převzat dne…, kým….(zde pak bude podpis a případně i razítko zaměstnavatele).

Jak výpověď doručit?

Dle zákoníku práce primárně doručujete výpověď zaměstnavateli osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Doručení výpovědi je splněno ve chvíli, kdy zaměstnavatel výpověď převezme. Na vaši žádost vám současně musí zaměstnavatel písemně potvrdit její převzetí. Dle praxe lze doručení provést předáním na pracovišti nejbližšímu nadřízenému nebo odevzdat na jiném místě, kam se zpravidla zaměstnavateli písemnosti doručují (podatelna, sekretariát). Ideálně vyhotovenou výpověď včetně svého podpisu okopírujte a poté originál předejte zaměstnavateli s tím, že na kopii si necháte převzetí originálu zaměstnavatelem potvrdit. Pokud se obáváte, že by vám zaměstnavatel mohl činit problémy při přebírání výpovědi, doporučujeme přizvat k předávání nezávislého svědka, jež by později mohl dosvědčit, že vám zaměstnavatel odmítl převzetí výpovědi či že vám odmítl její převzetí podepsat.

A co výpovědní doba?

Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce a trvá standardně dva měsíce.

Výpověď můžete odvolat pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné. Výpovědní doba smí být prodloužena, avšak jen písemnou smlouvou​​ mezi zaměstnavatelem a vámi.

Jestliže chcete ukončit pracovní poměr a plyne vám ještě zkušební doba, nedávejte výpověď ve zkušební době. Využijte pro ukončení pracovního poměru lepší institut, a to zrušení pracovního poměru ve zkušební době.  

110 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.