Článek o tom, kdy vám zaměstnavatel může dát výpověď a kdy naopak nikoliv. A jak je to pak s výpovědní dobou​​​​?

Důvody, pro které vám co by zaměstnanci může dát zaměstnavatel výpověď, jsou zákoníkem práce přímo vyjmenovány a nelze se od nich odchýlit, měnit je či rozšiřovat. Výpověď, kterou od zaměstnavatele obdržíte, musí být v písemné podobě a důvod výpovědi v ní musí být zcela jasně zaměstnavatelem určen a nesmí být zaměnitelný s jiným výpovědním důvodem. Výpovědní důvod uvedený ve výpovědi také nelze dodatečně měnit. Vhodné je i vědět, že pokud by následně chtěl zaměstnavatel výpověď odvolat a dále vás zaměstnávat, potřebuje k tomu váš souhlas. Také v tomto případě je vše nutné učinit v písemné podobě.

 

Jaké přesně důvody pro výpověď má zaměstanvatel dle zákona k dispozici? 

Zaměstnavatel vám může dát výpověď jen z těchto důvodů :

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) jestliže se stanete nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmíte-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí; anebo jste na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví dosáhli nejvyšší přípustné expozice (např. horníci),

e) pozbyli-li jste vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,

f) nesplňujete-li předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňujete-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce. Spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, může vám zaměstnavatel z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže jste byli zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzváni k jejich odstranění a v přiměřené době jste je neodstranili,

g) jsou-li u vás dány důvody, pro které by s vámi zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vámi vykonávané práci. Pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci vám může dát zaměstnavatel výpověď, jestliže jste byli v době posledních 6 měsíců písemně upozorněni na možnost výpovědi v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci,

h) porušíte-li zvlášť hrubým způsobem svou jinou povinnost, tj. v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti porušíte stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění.

 

A kdy vám ji určitě dát nemůže?

V České republice je zakotvena poměrně vysoká míra ochrany zaměstnance. S ohledem na tuto skutečnost zákoník práce mimo to, že přímo vyjmenovává, kdy vám může dát zaměstnavatel výpověď, současně také určuje situace, za kterých vám zaměstnavatel výpověď dát nemůže. Je to v případech, kdy se nacházíte v tzv. ochranné době,tj:

a) v době, kdy jste uznáni dočasně práce neschopnými, pokud jste si tuto neschopnost úmyslně nepřivodili nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek vaší opilosti nebo zneužití návykových látek. V době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení. V případě onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,

b) při výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení ode dne, kdy vám byl doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto druhů vojenské činné služby, až do uplynutí 2 týdnů po vašem propuštění z těchto druhů vojenské činné služby,

c) v době, kdy jste dlouhodobě plně uvolněni pro výkon veřejné funkce,

d) v době, kdy jste jako zaměstnankyně těhotná nebo kdy čerpáte mateřskou dovolenou nebo kdy jako zaměstnankyně či zaměstnanec čerpáte rodičovskou dovolenou,
 
e) v době, kdy jste jako zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci,
 
f) v době, kdy poskytujete v zákonem přesně stanovených případech dlouhodobou péči
 s příslušným souhlasem zaměstnavatele. V době, kdy ošetřujete dítě mladší než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění. V době, kdy pečujete o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění.

Pozor: Ochranná doba není všemocná. Může se stát, že zákoník práce umožní zaměstnavateli dát vám výpověď i přesto, že se nacházíte v ochranné době. 

 

Jak je to zde s výpovědní dobou?

Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i pro vás a činí standardně nejméně 2 měsíce. Výpovědní doba smí být prodloužena jen písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Výpovědní doba standardně začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Pozor: Byla-li vám dána výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže sdělíte zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrváte.

V některých případech je navíc zaměstnavatel zákonem omezen časově, do kdy vám může výpověď dát.

 

Jak je vidět, pokud s vámi bude chtít zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí, nebude to mít úplně jednoduché a snadno se může stát, že v něčem, co mu ukládá zákon​​​​, udělá chybu. Zda se tak stalo a je možné se tím pádem proti výpovědi bránit, dokáže nejlépe vyhodnotit zkušený advokát

 

 

 

 

 

8 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.