Důležité informace, co a jak je nutné udělat, když si myslíte, že s vámi zaměstnavatel neplatně ukončil pracovní poměr, ať již výpovědí, okamžitým zrušením či ve zkušební době.

Pokud se domníváte, že s vámi zaměstnavatel neplatně rozvázal pracovní poměr výpovědí, okamžitým zrušením pracovního poměru či zrušením pracovního poměru ve zkušební době, je nutné zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně oznámit, že trváte na tom, aby vás i nadále zaměstnával.

Toto oznámení by mělo obsahovat:

  • označení zaměstnavatele (název, sídlo, IČO) a zaměstnance (jméno, příjmení, adresa, datum narození),
  • oznámení, že trváte na dalším zaměstnávání a na jaké pozici pracujete,
  • datum a Váš podpis,
  • originál převzat dne…, kým….(zde pak bude podpis a případně i razítko zaměstnavatele).

Toto oznámení doručte zaměstnavateli osobně na adresu jeho sídla. Doručení je splněno ve chvíli, kdy zaměstnavatel písemnost převezme. Dle praxe lze doručení provést předáním na pracovišti nejbližšímu nadřízenému nebo odevzdat na jiném místě, kam se zpravidla zaměstnavateli písemnosti doručují (podatelna, sekretariát). Na vaši žádost vám musí zaměstnavatel převzetí písemnosti písemně potvrdit. Ideálně písemnost včetně vašeho podpisu okopírujte a poté originál předejte zaměstnavateli s tím, že na kopii si necháte převzetí originálu zaměstnavatelem potvrdit. Pokud se obáváte, že by vám zaměstnavatel mohl při přebírání písemnosti dělat problémy, přizvěte k předávání nezávislého svědka, který by později mohl dosvědčit, že zaměstnavatel odmítl písemnost převzít či že vám odmítl její převzetí podepsat.

Pozor si dejte, pokud se rozhodnete oznámení o vašem trvání na dalším zaměstnávání zaměstnavateli poslat emailem. Doručení písemnosti určené zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací je neúčinné, jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu zaměstnavatele vrátila zaměstnanci jako nedoručitelná nebo jestliže zaměstnavatel do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil zaměstnanci její přijetí datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem nebo zapečetěnou svou uznávanou elektronickou pečetí.

Dále je nutné neplatnost rozvázání pracovního poměru napadnout u soudu žalobou, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním (výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době). 

 

Co je ještě dobré vědět ? 

Ode dne, kdy jste oznámili zaměstnavateli, že trváte na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy vám zaměstnavatel umožní pokračovat v práci, nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru, vám standardně náleží náhrada mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku. Může se stát, že k platnému skončení pracovního poměru dojde až na základě soudního rozhodnutí a tím pádem vám bude náležet náhrada mzdy za několik měsíců.

V případě neplatného rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem písemné oznámení zaměstnavateli (že trváte na dalším zaměstnávání) nepodceňujte, protože pokud zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr neplatně, ale vy mu neoznámíte, že trváte na tom, aby vás nadále zaměstnával, platí, že váš pracovní poměr skončil dohodou (pokud se s ním písemně nedohodnete na jiném dnu skončení):

 a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,

 b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit; v těchto případech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby.

 

A co když byl pracovní poměr rozvázán dohodou ? 

Pokud se jedná o neplatné rozvázání pracovního poměru dohodou, jako zaměstnanec máte možnost napadnout tuto dohodu u soudu, a to nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Co se týče posuzování práva na náhradu ušlé mzdy, postupuje se zde obdobně jako v případě neplatné výpovědi dané zaměstnavatelem. V tomto případě není nutné obratem zaměstnavateli oznamovat, že trváte na dalším zaměstnávání.

13 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.