Nesplněné pracovní úkoly, porušení pravidel a další přestupky na pracovišti mohou nejen vyvolat neshody vaším zaměstnavatelem, ale také přinést nepříjemnost v podobě vytýkacího dopisu. Zjistěte, co to pro vás znamená a jak se proti němu bránit.

Co je to vytýkací dopis?

Vytýkací dopis je nástrojem zaměstnavatele, kterým zaměstnance upozorňuje na určité nedostatky ve výkonu práce. Mezi takové nedostatky se řadí například:

 • nesplnění požadavků pro výkon práce zaměstnancem  (bez zavinění zaměstnavatele),
 • soustavné méně závažné porušování povinností (vyplývajících z právních předpisů, které se vztahuji k vykonávané práci).

V těchto případech musí zaměstnavatel zaměstnanci vytýkací dopis doručit před podáním výpovědi. Není ovšem vyloučeno, že jej zaměstnanec obdrží i v jiných případech nedostatků výkonu své práce. V případě, že zaměstnanec ani po obdržení vytýkacího dopisu nedostatky nenapraví, nabízí se zaměstnavateli možnost ukončit pracovní poměr zaměstnance výpovědí.

Co je obsahem vytýkacího dopisu?

Ve vytýkacím dopise by měl zaměstnavatel zaměstnance písemně informovat o porušování jeho povinností nebo nesplňování požadavků pro výkon práce. V dopise musí být přesně specifikováno, jakým způsobem k tomu dochází, stejně jako upozornění, že v případě, že nedojde k nápravě nežádoucího stavu ze strany zaměstnance, může zaměstnanec dostat výpověď.

Jakým způsobem mohu vytýkací dopis obdržet?

Vytýkací dopis musí být zaměstnanci doručen do vlastních rukou. To v praxi znamená, že ho zaměstnavatel buď sám osobně doručí zaměstnanci přímo na pracovišti, nebo jej pošle poštou (vždy však pouze do vlastních rukou zaměstnance) či prostřednictvím datové schránky.

Pozor: I v případě, že odmítnete vytýkací dopis převzít, se považuje písemnost za doručenou.

Jaké jsou následky obdržení vytýkacího dopisu?

Následky obdržení vytýkacího dopisu záleží na důvodu, proč jej zaměstnanec dostal.

 • Obdržel-li zaměstnanec vytýkací dopis z důvodu, že nesplňuje požadavky pro řádný výkon práce, které spočívají v neuspokojivých pracovních výsledcích, a nedojde-li k nápravě těchto nedostatků, může mu zaměstnavatel dát výpověď. Výpověď však může zaměstnanci dát pouze:
  • z důvodů, které mu vytýkal ve vytýkacím dopise,
  • v případě, že zaměstnanec tyto nedostatky v přiměřené době nenapravil,
  • za předpokladu, že zaměstnanec v předchozích 12 měsících obdržel tento vytýkací dopis.

 

 • Obdržel-li zaměstnanec vytýkací dopis z důvodu, že se soustavně dopouští méně závažného porušování povinnosti vztahujících se k vykonávané práci, a nedojde-li k nápravě těchto nedostatků, může mu zaměstnavatel dát výpověď. Výpověď však stejně jako v předchozím případě může zaměstnanci dát pouze:
  • z důvodů, které mu vytýkal ve vytýkacím dopise,
  • v případě, že zaměstnanec tyto nedostatky v přiměřené době nenapravil,
  • za předpokladu, že zaměstnanec v předchozích 6 měsících obdržel tento vytýkací dopis.
 • Soustavné méně závažné porušování povinností znamená, že se zaměstnanec v přiměřeném časovém odstupu dopustil nejméně 3 porušení a v posledních 6 měsících byl jednou v této souvislosti na možnost výpovědi písemně upozorněný.

Jak se proti němu bránit?

Proti vytýkacímu dopisu jako takovému se nelze bránit prostředky práva. Je však možné napsat zaměstnavateli proti dopisu námitky. V nich zaměstnanec uvede svá tvrzení, doloží, že se žádných pochybení při výkonu práce nedopustil, a sdělí zaměstnavateli, že s jeho tvrzením nesouhlasí.

V případě, že by i přesto následně obdržel výpověďpracovního poměru z výše uvedených důvodů, může se proti této výpovědi bránit žalobou vůči neplatnosti výpovědipracovního poměru. Vytýkací dopis i případná reakce zaměstnance pak budou v následném soudním řízení mít svou roli a pomůžou k objasnění důležitých skutečností, na základě kterých pak soud rozhodne, zda výpověď byla či nebyla oprávněná.

774 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.