Uvažujete o převedení nemovitosti na svého příbuzného, ale nevíte, jestli za převod budete muset platit nějaké daně? Jaké jsou rozdíly mezi kupní a darovací smlouvou z pohledu daní? A jak postupovat ve chvíli, kdy máte v ruce podepsanou smlouvu?

Bezúplatný převod - darování

Bezúplatně je nemovitost možné převést na základě písemné darovací smlouvy. Hlavním rysem této smlouvy je, že dárce bezplatně převádí vlastnické právo k nemovitosti a obdarovaný dar přijímá. Darovací daň v českém právu nemáme, nicméně podle zákona se z bezúplatných příjmů hradí daň příjmová, a to ve výši 15 % ze základu daně (hodnoty daru). Daň ale platíte pouze v případě, že takový příjem (dar) není od příjmové daně osvobozen.

Osvobozeny od příjmové daně jsou bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé, tedy převody zejména mezi vnoučaty, dětmi, rodiči a prarodiči.

Dále jsou osvobozeny příjmy od příbuzného v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela či manželku Vašeho dítěte, dítě manžela (nevlastní syn/dcera), rodiče manžela (tchán, tchyně) nebo manžela rodičů.

I v případě, že se nejedná o příbuzného, jsou osvobozeny také příjmy od osoby, se kterou obdarovaný žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním daru ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Když je nemovitost darována, nemusíte mít obavy z daně z nabytí nemovitých věci. Tu je nutné odvést pouze v případě úplatného nabytí vlastnického práva k nemovité věci, tedy koupě. V případě darovací smlouvy se tedy daň z nabytí nemovitosti neplatí.

 

Úplatný převod - koupě

Při uzavření kupní smlouvy hradí kupující daň z nabytí nemovitých věci, přičemž sazba této daně činí 4 % z nabývací hodnoty. Prodávající je dále k této dani povinen odvést daň z příjmu z kupní ceny nemovitosti, která činí výše zmíněných 15 %.

I v případě úplatného převodu existují případy, kdy je převod od daně z příjmu osvobozen. Především se jedná o dvě základní situace důležité pro fyzické osoby. Osvobození příjmu z prodeje rodinného domu, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Dále je osvobozen příjem z prodeje nemovitých věci přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let.

Upozorňujeme, že pokud kupní cenu nemovitosti ve smlouvě stanovíte výrazně nižší, než je její cena na trhu, může finanční úřad toto jednání vyhodnotit jako obcházení zákona, kterým by došlo ke krácení daně.

Zápis převodu nemovitosti do katastru nemovitostí

Uzavřená darovací či kupní smlouva je následně podkladem pro zápis změn v katastru nemovitostí, přičemž výtisk smlouvy, který v originále podáváte příslušnému katastrálnímu úřadu (resp. pracovišti katastrálního úřadu) s návrhem na vklad musíte opatřit úředně ověřenými podpisy všech účastníků smlouvy.

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí můžete vytvořit v online aplikaci katastrálního úřadu. Tu najdete pod tímto odkazem - https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx.

83 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.