Jak postupovat v případě, že katastrální úřad odhalí neodstranitelné chyby v návrhu na vklad do katastru nemovitostí? V tomto článku najdete praktické informace pro nejvhodnější, ale zejména nejrychlejší řešení, které vám při vkladovém řízení může ušetřit až několik měsíců.

Abyste mohli realizovat převod vlastnického práva k nemovitostem, je potřeba podat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí (dále jen jako „návrh na vklad“). Kupní či darovací smlouva představuje pouze titul nabytí vlastnického práva do katastru nemovitostí, a proto by bez vkladu vlastnického práva k jeho převodu vůbec nedošlo.

Jak podat návrh na vklad?

Návrh na vklad je nutné podat na stanoveném formuláři. Tento návrh je možné vyplnit:

- ručně;

- v elektronické podobě;

- prostřednictvím aplikace na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.  

Nesplnění povinnosti podat návrh na stanoveném formuláři je důvodem k zastavení řízení. Za každý návrh na vklad je potřeba uhradit správní poplatek ve výši 2.000 Kč.

Chyby při podání návrhu na vklad

Absolutní podmínkou vždy je, aby návrh na vklad odpovídal vkladové listině (např. kupní smlouvě, darovací smlouvě atp.). Správné vyplnění návrhu ale může být tvrdým oříškem. Nejčastější chybou jsou nesprávné identifikační údaje (označení) nemovitosti v samotné smlouvě či naopak v návrhu na vklad. Neméně časté jsou také zapomenuté spoluvlastnické podíly, překlepy v rodném čísle a podobně.

Jak katastrální úřad řeší tyto chyby a dají se opravit?

Pokud katastrální úřad odhalí nedostatky, bude rozhodující, zda se jedná o nedostatek, který lze odstranit, anebo jej považuje za takový nedostatek, pro který nelze vklad vlastnického práva povolit.

V prvním případě katastrální úřad umožní vadu opravit.

V druhém případě, kdy nejsou splněny formální zákonné podmínky pro vklad vlastnického práva, tj. půjde o neodstranitelnou vadu. Katastrální úřad tuto skutečnost oznámí všem účastníkům vkladového řízení s tím, že vkladové řízení bude zastaveno.

Co v takové situaci dělat? Nejrychlejším postupem je vzít podaný návrh na vklad zpět, a to ještě předtím, než bude o vkladu rozhodnuto. Současně je nutné, aby se zpětvzetím souhlasili všichni účastníci vkladového řízení.

Jak má zpětvzetí návrhu na vklad vypadat?

Zpětvzetí návrhu na vklad musí být učiněno písemně. Z jeho obsahu musí být patrné:

- kdo jej činí,

- které věci se týká

- co se navrhuje.

Zpětvzetí návrhu na vklad musí dále obsahovat:

- sdělení, že se smluvní strany dohodly na zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práv do katastru nemovitostí;

- uvedení data podání původního návrhu;

- uvedení čísla vkladového řízení;

- datum a podpis navrhovatele (případně navrhovatelů);

- adresa příslušného katastrálního úřadu.

Důvod zpětvzetí návrhu na vklad není potřeba uvádět. Nicméně je vždy nutné (jak je výše uvedeno) doložit písemný souhlas všech účastníků řízení. Právní úprava nevyžaduje, aby byl návrh na zpětvzetí opatřený ověřenými podpisy účastníků. Se zpětvzetím návrhu není spojená ani povinnost uhradit správní poplatek.

Co se stane po tom, co podáte návrh na zpětvzetí?

V případě, že podáte návrh na zpětvzetí návrhu na vklad, katastrální úřad řízení o vkladu usnesením zastaví. Proti usnesení o zastavení řízení se můžete odvolat 15 dnů ode dne jeho oznámení.

Pro urychlení celého procesu (nabývání právní moci usnesení o zastavení řízení) je nutné, aby se všichni účastníci písemně vzdali práva na odvolání proti zastavení řízení. Poté, co usnesení o zastavení řízení nabyde právní moci, bude možné podat zcela nový návrh na vklad – včetně všech povinných příloh. Tentokrát bez závad a nedostatků. Již uhrazený správní poplatek se však nevrací, jelikož jde o poplatek za přijetí návrhu na vkladové řízení. O vkladové listiny je zapotřebí písemně požádat, neboť katastrální úřad je automaticky nevrací. Při podání nového návrhu na vklad je potřeba znovu uhradit správní poplatek ve výši 2.000 Kč.

 

517 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.