Ochránit nakupující více než kdy dřív. To je cíl novinek v oblasti spotřebitelského práva. V tomto článku si rozebereme změny, které od 6. 1. 2023 budou platit u reklamací. Zpozornět by měli jak prodejci, tak nakupující – abyste věděli, na co všechno máte právo a jak reklamace efektivně řešit.

Co všechno novela obsahuje

Jak jsme již zde před časem předeslali, rok 2023 přinese významné změny v oblasti spotřebitelského práva. Dne 7. prosince 2022 vyšel ve Sbírce zákonů dlouhodobě očekáváný zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Změny ve spotřebitelském právu nabydou účinnosti dne 6. 1. 2023.

Jedná se o poměrně rozsáhlou novelu, která přináší mimo jiné zpřísnění regulace on-line prodejů a upravuje postupy a povinnosti pro podnikatele, které se týkají:

 • a) spotřebitelských recenzí,
 • b) oznamování slev,
 • c) regulace on-line tržišť,
 • d) uzavírání distančních smluv,
 • e) smluv uzavíraných mimo obchodní prostory.

Nově zaváděnými povinnostmi se budou muset ve styku se spotřebiteli řídit všichni podnikatelé, tzn. jak provozovatelé kamenných prodejen, tak i e-shopů v souvislosti s nabízením zboží a služeb. Nad rámec obecné úpravy pro všechny podnikatele ve styku se spotřebiteli jsou stanovena zvláštní pravidla zejména pro provozovatele e-shopů, on-line tržišť a pro poskytovatele digitálního obsahu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlou novelu, budeme se průběžně věnovat konkrétním změnám. V tomto článku se však zaměříme na novinky u práv z vadného plnění – reklamací.

3 klíčové novinky u reklamací

Spotřebiteli stále zůstávají práva z vadného plnění (reklamovat). To znamená, že kupující primárně právo, aby zboží bylo bez vad v okamžiku převzetí a může reklamovat vady, které se na věci projeví v době 24 měsíců od převzetí věci.

Novela též nově upravuje nový smluvní typ, a to smlouvu o poskytování digitálního obsahu. I zde mají spotřebitelé v zásadě stejná práva z vadného plnění (reklamaci) jako v případě klasické koupě zboží.

A teď se pojďme podívat na novinky, které novela přináší.

 • Prodloužení doby pro jednodušší reklamaci

Nejvýznamnější změnou je, že se prodlužuje doba, po kterou musí prodávající prokázat, že se vada na věci, tj. na zakoupeném zboží, vyskytla až poté, co si ji spotřebitel převzal. Nově namísto stávajících 6 měsíců dochází k převrácení tohoto důkazního břemene ve prospěch spotřebitele po dobu 12 měsíců.

Pokud se tedy vada projeví v prvním roce, má se za to, že bylo zboží vadné už při převzetí (nákupu). Prodávající tak musí prokázat, že vada na zboží nebyla od počátku, pokud by chtěl zamítnout reklamaci. Na reklamaci vady tak má spotřebitel i nadále 2 roky, nicméně ve druhém roce se důkazní břemeno obrací, tzn., že spotřebitel musí prokázat, že vada existovala od počátku.

 • Zboží musí mít obvyklou životnost

Vadou bude nově navíc také to, že zboží nemá dostatečnou životnost, kterou lze rozumně očekávat. Obvyklou životnost bude u konkrétního zboží zřejmě nutné prokazovat srovnáním s věcmi stejného druhu, případně znaleckým posudkem. I kdyby obvyklá životnost zboží byla delší než 2 roky, musí se vada na věci projevit v prvních 2 letech, aby mohl spotřebitel svá práva z vadného plnění uplatnit.

 • Dobrovolná záruka? Prodávající musí vydat záruční list

Výše uvedené se vztahuje na zákonnou odpovědnost za vady. Prodávající však nadto může (ale nemusí) spotřebiteli poskytnout tzv. záruku za jakost. Prodávající se tak dobrovolně zaváže k tomu, že si zboží zachová určité vlastnosti i do budoucna. Pokud však tak učiní, nově pak musí spotřebiteli vydat také záruční list. Pozor, zákon zde jasně stanovuje jeho textovou formu – a navíc v něm prodávající musí jednoznačně vysvětlit, jak dlouhou záruku na jakost poskytuje. Dále musí říct, že práva z dobrovolně přijaté záruky za jakost existují vedle zákonných práv z vadného plnění, a současně uvést obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky.

Jaká práva z vadného plnění bude mít spotřebitel?

Pokud má zboží vadu, spotřebitel má nárok na:

 • odstranění vady,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.

Uplatnění jednotlivých způsobů vyřízení reklamace má však své podmínky, za jakých je kupující může využít.

Primárně může kupující požadovat jako způsob řešení vady zboží jejím odstraněním. Podle své volby tak může požadovat:

1. dodání nového zboží bez vad (výměna), nebo

2. opravou zboží.

Současně bude nově platit, že pokud by zvolený způsob odstranění vady byl nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný, může si prodávající zvolit jinou cestu, resp. jiný způsob vyřízení reklamace. Nemožnost nebo nepřiměřená nákladnost se pak posoudí s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady a zda může být vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

Vyřízení reklamace

Prodávající je primárně povinen odstranit vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže – přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží (kdy montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím), než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

Reklamaci musí prodávající vyřídit do 30 dnů od jejího uplatnění, přičemž zákon nově výslovně stanoví, že nestačí reklamaci pouze vyřídit, ale že musí prodejce o vyřízení reklamace spotřebitele také v dané lhůtě informovat.

V této souvislosti je novinkou také to, že nepřevezme-li kupující opravené zboží včas, tj. poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, může prodávající vyžadovat úplatu za uskladnění. Úplatu je však možno požadovat až po uplynutí přiměřené doby k vyzvednutí. Není však vyžadováno, aby kupující věc vyzvedl bez zbytečného odkladu.

Jak je výše zmíněno, primárním způsobem řešení vady je její odstranění. Nicméně za určitých podmínek může spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.

Spotřebitel tak může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit,
 • prodávající nemůže vadu odstranit,
 • prodávající neodstranil vadu v souladu s výše uvedenými pravidly,
 • vada se projeví opakovaně,
 • vada je podstatným porušením smlouvy nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřenost slevy se samozřejmě bude vždy řešit pro konkrétní případ, nicméně by se vždy měla určovat jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou spotřebitel obdržel.

 K danému ještě zákon nově uvádí, že odstoupení od kupní smlouvy bude možné pouze v případě, že vada zboží nebude nevýznamná. Zákon však zde počítá s předpokladem, že vada není nevýznamná. Prodávající tak bude muset v takovém případě prokázat nevýznamnost takové vady. 

 

529 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.