Rok 2022 přinese i důležité novinky v oblasti reklamací. Pojďte prozkoumat, o jaké změny se jedná, jaké úpravy lhůt a podmínek na uplatnění vad to přinese. 

Nová úprava reklamace podle evropské směrnice

Práva z vadného plnění a jejich uplatnění, zjednodušeně řečeno reklamace, je něco, s čím se setkává každý z nás. Novinky pro spotřebitele přinesla směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771.

Protože jde o směrnici, neplatí její pravidla přímo, ale je nutné ji nejdřív zavést do národního zákonodárství. To se mělo stát nejpozději do 1. 1. 2022, ale českým zákonodárcům se tento termín nepodařilo dodržet. Návrh zákona ale vláda konečně schválila, takže by do sněmovny měl doputovat už brzy.

Novinky u reklamací

Pojďme si tak čekání zkrátit a podívat na to, co se změní a co nová úprava konkrétně přinese.

 1. Právo uplatnit práva z vadného plnění (reklamovat) zakládá pouze vada, která existuje v době dodání zboží a která se projeví do 2 let ode dne dodání zboží.

Dosud bylo možné reklamovat vadu, která se „vyskytla“ u zboží do 2 let od dodání. Ze slova „vyskytne“ někteří usuzovali, že jde reklamovat jakoukoliv vadu – to znamená i jinou vadu, než kterou mělo zboží v době koupě. Nově ale bude již najisto postaveno, že jde pouze o vadu, kterou mělo zboží v době dodání. Nikoliv o vadu, která vznikla později.

To se vztahuje pouze na zákonnou odpovědnost za vady a prodávající tak stále budou moci svým zákazníkům dopřát prodloužené záruky za zboží v podobě tzv. záruky za jakost.

 1. Prodloužení domněnky existence vady na 1 rok.

Nově bude prodloužena zákonná domněnka o existenci vady, pokud půjde o vadu, která se projeví do 1 roku od okamžitého dodání.

Tato domněnka má prakticky za následek, že u vad projevených do 1 roku od dodání zboží bude na prodávajícím, aby prokázal, že vada v době dodání neexistovala. To platí i opačně. Po uplynutí 1 roku bude na spotřebiteli, aby prokázal, že vada existovala už v době dodání, což může být někdy velmi obtížné.

 1. A jaká práva z vadného plnění bude mí spotřebitel k dispozici?

Pokud bude mít zboží vadu, má spotřebitel nárok na:

 • odstranění vady;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • odstoupení od smlouvy.

Je důležité vědět, že všechny tyto způsoby reklamace nebude možné vždy a bez dalších námitek využít. Podívejme se tedy, jaké jsou podmínky u jednotlivých způsobů reklamace.

 1. Odstranění vady

Základním způsobem řešení vad na zboží bude jejich odstranění, kdy spotřebitel bude volit mezi I.) opravou zboží, nebo II.) jeho výměnou.

Pokud by však zvolený způsob reklamace nebyl možný nebo by ve srovnání s druhým způsobem reklamace způsobil prodejci náklady, které by byly s ohledem na okolnosti nepřiměřené, bude možné, aby se prodávající od volby spotřebitele odchýlil a vybral druhý způsob odstranění vady. Typicky se tak může stát v případech, kdy by u drobné, lehce opravitelné vady, spotřebitel zvolil jako způsob reklamace výměnu zboží.

Je zde třeba připomenout, že v případě výměny zboží za nové nezačíná běžet nová 2letá reklamační lhůta, ale pokračuje ta původní, která budu prodloužena pouze o dobu vyřízení reklamace.

Oprava nebo výměna musí být provedena: I.) bezplatně, II.) v přiměřené lhůtě a III.) bez významných obtíží pro spotřebitele. Pokud bude nutné odstranit vady z věci, která vyžaduje montáž, bude řádné vyřízení reklamace obsahovat i povinnost prodávajícího, aby náklady související s demontáží či montáží nového/opraveného zboží řádně uhradil.

Pokud by však oprava a ani výměna zboží nebyla fakticky možná nebo by to pro prodávajícího s přihlédnutím ke všem okolnostem znamenalo nepřiměřené náklady, bude moci prodávající odmítnout vadu odstranit, a v ten okamžik přichází na řadu další způsoby řešení reklamace.

 1. Sleva z kupní ceny a odstoupení od smlouvy

Jak bylo již sděleno, primárním způsobem reklamace je odstranění vady. Za určitých okolností však bude možné využít i dalších způsobů, a to slevy z kupní ceny a odstoupení od smlouvy.

Kupující bude moci požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 • prodávající vadu odmítl odstranit;
 • prodávající nemůže vadu odstranit;
 • prodávající neodstranil vadu v souladu se stanovenými pravidly (viz výše);
 • se vada projeví opakovaně;
 • je vada natolik závažné povahy, že odůvodňuje okamžité snížení ceny nebo odstoupení smlouvy;
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností jasné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Co je přiměřená sleva se určí pro každý případ samostatně, a to jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

Na rozdíl od přiměřené slevy bude však možnost využít odstoupení od smlouvy ještě dále omezena, a to pouze na případy, kdy vada zboží nebude nevýznamná. Ku prospěchu spotřebitele zde bude zákon předpoklad, že vada není nevýznamná, a bude tedy na prodávajícím, aby její nevýznamnost prokázal.

478 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.