Ať už jste zaměstnancem nebo zaměstnavatelem, určitě vás budou zajímat novinky, které platí od roku 2024. Týkají se nejen podpory v nezaměstnanosti, ale také například zaměstnávání cizinců nebo nelegální práce. Připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších změn, které by vám neměly uniknout.

V loňském roce bylo přijato několik novel zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a s ním souvisejících předpisů. Některé změny jsou účinné již od 1. 1. 2024, na jiné si počkáme do 1. 7. 2024. Tohle je seznam těch nejvýznamnějších.

1. Odklad poskytování podpory v nezaměstnanosti se RUŠÍ

Až do 31. 12. 2023 platilo, že uchazeč, který dostal vyplacené odstupné, odbytné nebo odchodné z posledního zaměstnání, získal podporu v nezaměstnanosti až po uplynutí doby podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu. Z nich byla odvozená minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená jinými právními předpisy. Toto ustanovení však bylo od 1. 1. 2024 zrušeno.

V případě registrace do evidence uchazečů o zaměstnání vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti už od 1. dne – i v případě, kdy předchozí zaměstnavatel vyplatil odstupné, odbytné nebo odchodné. 

Spolu s tím bylo také zrušeno ustanovení o kompenzaci od krajské pobočky Úřadu práce za nevyplacené odstupné, odbytné nebo odchodné. Kompenzace se vyplácela v případech, kdy vznikal nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti. Zaměstnanec ale odstupné, odbytné či odchodné od zaměstnavatele neobdržel.

S ohledem na zrušení pravidla o odkladu výplaty podpory v nezaměstnanosti postrádala kompenzace krajskou pobočkou Úřadu práce svůj původní smysl. 

2. Nároky při nevyčerpané podpůrčí době

Dosud platilo, že uchazeč má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud:

  1. nevyčerpal celou podpůrčí dobu podpory v nezaměstnanosti v uplynulých 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání,
  2. po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíců.

má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu.

Dnes už je to všechno jinak. S účinností od 1. 1. 2024 se potřebná doba pojištění zvýšila na 6 měsíců

3. Nároky při vyčerpané podpůrčí době

Změna nastala i v případě, kdy uchazeč o zaměstnání v uplynulých 2 letech před zařazením do evidence podpůrčí dobu vyčerpal. Do 31. 12. 2023 bylo potřeba, aby pro opětovný vznik nároku na podporu získal zaměstnáním (nebo jinou výdělečnou činností) dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců.

Od 1. 1. 2024 je nově potřebné, aby tato doba byla v délce alespoň 9 měsíců.

4. Nová definice nelegální práce

Nelegální práce byla v zákoně o zaměstnanosti definována již v jeho předchozím znění. Nyní se však nově zpřísnila:

Nelegální prací je práce, která má znaky závislé práce podle § 2 odst. 1 zákoníku práce a je konána:

1. fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah; to neplatí, pokud výkon této práce mimo pracovněprávní vztah umožňují jiné právní předpisy,

2. cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartou vydanými podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo bez některé z těchto karet; to neplatí v případě výkonu jiné práce podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, nebo

3. cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky, je-li podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky vyžadováno.

Pro posouzení toho, zda se jedná o nelegální práci, není podstatná délka výkonu této práce.

Nově tak není potřebná podmínka soustavnosti výkonu této práce. 

5. Přísnější postihování nelegální práce

Nově platí, že orgány inspekce práce mohou tomu, pro koho je nelegální práce vykonávána, uložit zákaz činnosti až na 2 roky. 

Dále se rozšířil výčet důvodů, pro které ne​dojde k zařazení volného pracovního místa do evidence volných míst pro držitele zaměstnanecké karty nebo modré karty. A to s účinností od 1. 1. 2024. Toto jsou 3 důvody:

  1. zaměstnavatel v posledních 4 měsících pravomocně dostal pokutu za umožnění výkonu nelegální práce,
  2. za zastřené zprostředkování zaměstnání,
  3. za umožnění výkonu zastřeného zprostředkování zaměstnání.

Stejný postih čeká i zaměstnavatele, kterému byla Státním úřadem inspekce práce nebo oblastním inspektorátem práce jako kontrolované osobě za poslední 4 měsíce pravomocně uložená pokuta vyšší než 50.000 Kč za neposkytnutí součinnosti při kontrole.

6. Agenturní zaměstnávání

Zákonodárce v novele zvyšuje své požadavky na agentury práce. Proto od 1. 1. 2024 platí, že tuto činnost mohou vykonávat jen ty agentury, které složí kauci ve výši 1.000.000 Kč (namísto dosavadních 500.000 Kč). Nově také agentury mají povinnost prokazovat svou bezdlužnost – a to jednou za 6 měsíců v průběhu platnosti vydaného povolení ke zprostředkování zaměstnání. 

Zvýšily se také požadavky pro odpovědného zástupce agentury práce. Nově se jeho odbornou praxí rozumí: „soustavný osobní výkon činnosti v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, fyzickou osobou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně.“ Tuto odbornou praxi je potřeba získat v době 10 let před podáním žádosti. 

Povolení ke zprostředkování zaměstnávání nově od 1. 1. 2024 spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (namísto Úřadu práce). 

Nově je také možné agentuře odejmout povolení ke zprostředkování zaměstnání. A to za:

  1. zprostředkovává zaměstnání v rozporu s povolením ke zprostředkování zaměstnání
  2. umožnění nelegální práce,
  3. zastřené zprostředkovávání zaměstnání nebo umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání,
  4. porušení zákazu diskriminace,
  5. opakované neposkytování součinnosti při kontrole ze strany inspekce práce.

7. Zaměstnávání cizinců

V současné době platí, že zaměstnavatel, který hodlá zaměstnávat cizince, má povinnost volné místo oznámit úřadu práce. Ten pak provede tzv. test trhu práce, kdy zjišťuje, zda je možné dané místo obsadit českým občanem. Tento test trvá 10 až 30 dní. 

Od 1. 7. 2024 sice zaměstnavatelům zůstane povinnost volné pracovní místo oznámit úřadu práce, nicméně nově již nebudou muset čekat na provedení testu. Zaměstnávání cizinců tak bude o něco snazší. 

520 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.