Ocitli jste se bez práce? Pak máte právo zažádat o podporu v nezaměstnanosti. Zjistěte, jak se vyměřuje výše podpory a jaké povinnosti se k vyplácení dávky vztahují. 

Pokud došlo k ukončení vašeho zaměstnání (ať už z vaší strany nebo ze strany vašeho zaměstnavatele) a nová práce na tuto výpověď nenavazuje, můžete využít nárok na finanční pomoc od státu. 

Podporu v nezaměstnanosti vám vyplatí Úřad práce

Prvním krokem k získání podpory je registrace na Úřadu práce v místě trvalého bydliště, a to do 3 pracovních dnů od skončení vašeho posledního zaměstnání. Současně s žádostí o zprostředkování zaměstnání si můžete rovněž zažádat o podporu v nezaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti je měsíční sociální dávka, kterou krátkodobě poskytuje Úřad práce uchazeči o zaměstnání, jenž se nachází v jeho evidenci. Dále je nezbytné, aby uchazeč za poslední 2 roky před zařazením do evidence získal alespoň 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění a zároveň nepobíral starobní důchod.

Jaká je výše podpory v zaměstnanosti?

Výše podpory v nezaměstnanosti se počítá z průměrného čistého měsíčního výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosahoval ve svém poslední práci. V případě uchazeče, který byl osobou samostatně výdělečně činnou (podnikatele), se vychází z posledního vyměřovacího základu přepočteného za jeden kalendářní měsíc.

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí:

 • 5 měsíců u osob mladších 50 let,
 • 9 měsíců u osob mezi 50 až 55 lety,
 • 12 měsíců u osob nad 55 let věku.

Důležité je vědět, že jednotná částka se nevyplácí po celou dobu pobírání dávky. První 2 měsíce činí podpora v nezaměstnanosti 65 % průměrného měsíčního výdělku (nebo vyměřovacího základu), další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu pouze 45 % průměrného měsíčního výdělku (nebo vyměřovacího základu).

Je také nutné zdůraznit, že uchazeči o zaměstnání bude vyplacena podpora pouze do zákonem stanovené maximální výše. Ta činí 0,58 násobek průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku před podáním žádosti.

Výše podpory se snižuje, pokud podáte výpověď bez vážného důvodu

V této souvislosti je rovněž nutné zmínit, že pokud k ukončení zaměstnání došlo ze strany uchazeče či uzavřením dohody o ukončení pracovního poměru, a to bez vážného důvodu, je podpora v nezaměstnanosti od 1. měsíce zkrácena na 45 % průměrného čistého výdělku (nebo vyměřovacího základu).

Za vážný důvod lze dle zákona považovat:

 • nezbytnou osobní péči o dítě do 4 let,
 • péči o osobu závislou ve II., III., IV. stupni,
 • zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání,
 • důvody, které se týkají docházky dítěte do předškolního zařízení či povinné školní docházky dítěte,
 • důvody týkající se výkonu nebo povahy zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
 • jiné vážné osobní důvody (etické, mravní, náboženské), nebo důvody hodné zvláštního zřetele.

Aby podpora v nezaměstnanosti nebyla krácena, je potřeba vážný důvod prokázat.

Splnili jste podmínky pro přijetí podpory? Pozor, zde jsou výjimky, kdy na podporu přesto nárok nemáte

Přestože uchazeč o zaměstnání splňuje obecné podmínky pro její přiznání, nemusí mu nárok na její vyplacení vůbec vzniknout. Jedná se o případy, kdy:

 • uchazeč v posledních 6 měsících před zařazením do evidence dostal výpověď, protože hrubě porušil povinnosti zaměstnance nebo hrubě porušil režim dočasně práce neschopného pojištěnce,
 • uchazeč dostává dávky nemocenského pojištění,
 • uchazeč pobírá podporu v mateřství či rodičovský příspěvek,
 • uchazeč je ve výkonu trestu odnětí svobody, ve vazbě či v zabezpečovací detenci,
 • uchazeč je v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s) zákona o zaměstnanosti (například se jedná o společníka či jednatele společnosti s ručením omezeným, člena představenstva nebo správní rady akciové společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah, člena dozorčí rady obchodní společnosti apod.)

Vliv odbytného, odchodného či odstupného na podporu v nezaměstnanosti

V případě, že uchazeč o zaměstnání získal v posledním ukončeném zaměstnání odstupné, odbytné nebo odchodné, pak je výplata podpory v nezaměstnanosti po tuto dobu oddálena.

Zákon však pamatuje i na situaci, kdy uchazeč od zaměstnavatele odstupné, odbytné nebo odchodné nedostane, přestože mu ze zákona náleží. Uchazeči o zaměstnání tak Úřad práce poskytne kompenzaci po dobu, kdy mělo být poskytnuto. Je nutné, aby uchazeč o zaměstnání Úřad práce informoval, že mu nebyla částka vyplacena. Výše kompenzace se v takovémto případě stanovuje na 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku za dobu, po kterou by uchazeči náleželo zákonodstupné. Podpora v nezaměstnanosti se poskytne po uplynutí doby, za kterou byla poskytnuta kompenzace.

 

271 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.