Blíží se období, kdy vám pronajímatel bude zasílat vyúčtování záloh za služby. Víte, jak postupovat v případě, že s výpočtem nesouhlasíte? A jaká práva máte jakožto nájemce? Díky těmto informacím budete před nepoctivými pronajímateli o krok napřed.

Nedávno jsme vás v článku: Kdy může pronajímatel zvednout zálohy za služby informovali, za jakých podmínek může pronajímatel jednostranně změnit výši záloh za služby. Teď se zaměříme na vaše práva jakožto na práva nájemce.

Jaké služby pronajímatel poskytuje spolu s nájmem?

Jedná se zejména o:

 • dodávky vody,
 • dodávky elektrické energie,
 • odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek,
 • dodávky tepla,
 • odvoz komunálního odpadu,
 • osvětlení a úklid společných částí domu,
 • zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání,
 • provoz a čištění komínů,
 • případně provoz výtahu.

Poskytování těchto služeb obecně zajišťuje pronajímatel. Pokud se strany nájemní smlouvy domluví jinak, mohou rozsah zajišťovaných služeb upravit. A to tím způsobem, že se v nájemní smlouvě dohodnou, které z nich (např. dodávku elektrické energie) si nájemce zajistí sám (sám si s dodavatelem uzavře příslušnou smlouvu). Jinak je úhrada nákladů těchto služeb na pronajímateli, který pro jejich úhradu vybírá od nájemců zálohy.

Přeplatek/nedoplatek

Pronajímatel vám musí skutečnou výši nákladů a záloh na jednotlivé služby vyúčtovat nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. To zpravidla bývá od ledna do prosince, což znamená, že vyúčtování byste měli obdržet do konce dubna.

Ve vyúčtování musí pronajímatel uvést:

 • skutečnou výši nákladů na každou poskytovanou službu zvlášť,
 • veškeré informace ohledně výše uhrazených měsíčních záloh, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a dala se zkontrolovat.

Případný přeplatek či nedoplatek musí poté strany nájemní smlouvy vyrovnat v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 4 měsíců od doručení vyúčtování nájemci. Pokud byl zúčtovacím obdobím kalendářní rok, nedoplatek/přeplatek se musí vyrovnat nejpozději do konce srpna.

Co dělat, když vám ve vyúčtování něco nesedí?

Nejste si jisti závěrečným vyúčtováním záloh? Jako nájemce máte právo požádat pronajímatele, aby vám umožnil nahlédnout do vyúčtování za dané služby za minulý kalendářní rok a pořídit opisy nebo kopie. Rovněž můžete pronajímatele vyzvat k tomu, aby vám doložil způsob rozúčtování služeb nebo metodu výpočtu záloh na služby. Taková žádost musí být vždy písemná.

V případě nesrovnalostí ve vyúčtování můžete u pronajímatele podat námitku, a to buď do 30 dnů od doručení vyúčtování, anebo do 30 dnů od doložení rozúčtování na základě zmíněné písemné žádosti. Námitku musí pronajímatel vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího doručení.

Paušální platba

Pozor – pokud máte platbu služeb poskytovaných spolu s nájem sjednanou v nájemní smlouvě jako paušální, pronajímatel nemá povinnost poskytnout vyúčtování za služby.

U nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou nelze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody, a dodávku vody a odvádění odpadních vod. Tyto platby se tak musí vyúčtovat vždy

Pokuta za nedodržení povinností

Pokud se pronajímatel s vyúčtováním zpozdí, neumožní do něj nahlížet nebo nereaguje na námitky, je toto sankcionováno. Jedná se o 50 Kč/den, pokud se v nájemní smlouvě strany nedohodnou jinak. To samé platí i pro nájemce, pokud nesplnil své povinnosti – například nenahlásil změnu počtu osob v pronajaté nemovitosti.

Další změny na obzoru: zesílená práva nájemce

Aktuálně projednává poslanecká sněmovna další novelu pravidel, které se týkají služeb poskytovaných spolu s nájmem. Nově by měla být posílena práva nájemce v oblasti centrálně připravovaného tepla a teplé vody – nájemce bude mít právo na přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace ohledně dlouhodobější spotřeby, a to až 3 roky nazpět.

Nájemce není bez ochrany

Jak jste se dozvěděli, pokud nájemce nesouhlasí s vyúčtováním, není zcela bez ochrany. Předpisy pro tuto situaci stanovují jasná pravidla, která musí pronajímatel dodržet. O těchto pravidlech se vyplatí vědět – nájemce, který zná svá práva, je vždy o krok napřed před nepoctivým pronajímatelem.

538 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.