Pronajímáte si byt, nebo naopak působíte jako pronajímatel? V následujícím článku se dozvíte, z jakých důvodů může pronajímatel nájemci vypovědět nájem bez výpovědní doby (tj. tzv. okamžitě) a jakým způsobem se nájemce může takové výpovědi bránit.

Podmínky výpovědi bez výpovědní doby

Aby mohl pronajímatel vypovědět nájem bez výpovědní doby, musí být splněny tyto podmínky:

  1. nájemce porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem,
  2. pronajímatel před doručením výpovědi nájemce vyzval, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování (odstranil protiprávní stav),
  3. pronajímatel ve výpovědi uvedl, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti.

Nejčastější výpovědní důvody

Výpovědní důvody pro výpověď bez výpovědní doby jsou uvedeny v občanském zákoníku. Jejich výčet je pouze příkladný

Poruší-li tak nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem a bude-li zároveň splněno, že je toto jednání nájemce svojí intenzitou srovnatelné s výpovědními důvody výslovně uvedenými v zákoně, může pronajímatel dát nájemci výpověď

V zákoně výslovně uvedené výpovědní důvody jsou následující:

  1. nezaplacení nájemného a nákladů za služby za alespoň 3 měsíce,
  2. poškozování bytu či domu závažným nebo nenapravitelným způsobem, 
  3. způsobování jinak závažných škod či obtíží
  4. neoprávněné užívání bytu jiným způsobem či k jinému účelu. 

Platí přitom, že i když nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem, neznamená to, že mu pronajímatel nutně musí dát výpověď bez výpovědní doby

Naopak je zcela na jeho uvážení, zda se rozhodne ukončit nájemci nájem výpovědí bez výpovědní doby, nebo výpovědí s 3měsíční výpovědní dobou (z důvodu hrubého porušení povinnosti).

Co se děje po doručení výpovědi

V případě výpovědi bez výpovědní doby nájem nájemci zanikne okamžikem doručení výpovědi

Pronajímatel poté může požadovat, aby mu nájemce byt odevzdal bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení nájmu.

Pokud nájemce byt v této lhůtě neodevzdá, je pronajímatel oprávněn podat žalobu na vyklizení

Jak se proti okamžité výpovědi bránit?

Nesouhlasí-li nájemce s výpovědí bez výpovědní doby, může podat soudu návrh na přezkum oprávněnosti výpovědi.

Lhůta pro podání návrhu činí 2 měsíce od doručení výpovědi.  

V řízení o přezkumu výpovědi se bude soud zabývat jak otázkou, zda byl pronajímatelem uvedený výpovědní důvod skutečně naplněn, tak otázkou platnosti výpovědi.

517 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.