Zemřela vám blízká osoba, která bydlela v nájemním bytě? Nejspíše vás zajímá, jak to bude s nájmem a za jakých podmínek je možné ho ukončit. Na tyto důležité otázky a mnoho dalšího odpovídáme v našem nejnovějším článku.

Přechod nájmu bytu

Předně je třeba upozornit, že smrtí nájemce bytu nedochází automatickému zániku nájmu. Nájemní vztah v takovém případě zpravidla stále trvá, avšak s jinou osobou či osobami. Charakteristickým rysem přechodu nájmu bytu je, že osoba, na kterou nájem přechází, neuzavírá s pronajímatelem novou nájemní smlouvu. To, s jakou osobou bude v nájmu nadále pokračováno, závisí na tom, jakou formu nájem před smrtí nájemce měl.

Jednotlivé formy nájmu a jejich specifika v otázce přechodu nájmu vám přestavujeme níže.  

  1. Společný nájem

V případě společného nájmu (tj. např. pronajmou-li si 2 kamarádi společně byt) platí, že na místo zemřelého nájemce nastupuje zbývající nájemce či zbývající nájemci. Pokud tak v bytě bydlel nájemce ještě s jiným (dalším) nájemcem, stane se po jeho smrti jediným výlučným nájemcem nájemce, který v bytě zůstal.

Jestliže v bytě bydlel větší počet společných nájemců (např. 4 osoby), zůstanou po smrti jednoho z nich společnými nájemci všichni zbývající nájemci.

  1. Společné nájemní právo manželů

V případě společného nájemního práva manželů mohou nastat 2 odlišné situace.

  • Manželé měli k bytu společné nájemní právo

V tomto případě platí, že pokud se v bytě nacházela rodinná domácnost manželů, zůstane výlučným nájemcem bytu pozůstalý manžel.

  • Nájemní právo k bytu měl jen jeden z manželů

Pokud nájemní právo svědčilo pouze jednomu z manželů (to může nastat např. tehdy, pokud se tak manželé před uzavřením manželství dohodli), došlo by k přechodu nájmu podle obecných ustanovení o přechodu nájmu bytu. To znamená, že by postupně došlo k přechodu nájmu na členy nájemcovy domácnosti, případně na jeho dědice.

  1. Přechod nájmu na člena nájemcovy domácnosti

Nepůjde-li o společný nájem bytu či společné nájemní právo manželů, přejde nájem bytu nejprve na členy nájemcovy domácnosti, kteří v bytě žili do dne nájemcovy smrti a nemají vlastní byt.

Členy nájemcovy domácnosti zákon rozděluje do 2 skupin:

  • První skupina:

První skupinu tvoří manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě a vnuk nájemce. Na tyto vyjmenované osoby přejde nájem vždy, a to bez dalších podmínek.

  • Druhá skupina:

Bude-li se jednat o jiné než výše vyjmenované osoby, dojde k přechodu nájmu pouze tehdy, pokud s tím pronajímatel souhlasil

Doba trvání nájmu

Zákon zároveň omezuje maximální dobu, po kterou bude nájem (který přešel na člena nájemcovy domácnosti) trvat. V souladu se zákonem bude takto přešlý nájem trvat nejvýše 2 roky. Pozor: Výjimku tvoří osoby, které ke dni přechodu nájmu dosáhly věku 70 let, nebo osoby, které ke dni přechodu nájmu nedosáhly věku 18 let.

Vzhledem k tomu, že ne každý člen nájemcovy domácnosti bude mít zájem v nájmu po zemřelém nájemci pokračovat, zákon stanoví každému členovi právo písemně pronajímateli oznámit, že v nájmu nehodlá pokračovat. Lhůta pro toto oznámení činí 1 měsíc. Nájem v tomto případě zanikne dnem dojití oznámení pronajímateli.  

  1. Přechod nájmu na dědice

V případě, že nájem nepřešel na člena nájemcovy domácnosti, dojde podle zákona k přechodu nájmu na nájemcovy dědice. „Zděděný“ nájem může podle zákona vypovědět jak nájemcův dědic, tak pronajímatel.

Nájemcův dědic může nájem vypovědět do 3 měsíců poté, co se dozvěděl o smrti nájemce, o svém dědickém právu a o tom, že nájem nepřešel na členy nájemcovy domácnosti. Nejpozději tak může učinit do 6 měsíců od smrti nájemce.

Pronajímatel může nájem vypovědět do 3 měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce zemřel, že nájem nepřešel na člena nájemcovy domácnosti a kdo je nájemcovým dědicem či kdo spravuje pozůstalost.

Výpovědní doba jak v případě nájemcova dědice, tak v případě pronajímatele, činí 2 měsíce.

Zajímavost: V případě „zděděného“ nájmu jde o jediný případ, kdy může pronajímatel vypovědět nájem bez uvedení důvodu.

Co dělat v případě, kdy pronajímatel nezná nájemcovi dědice?

Pokud není nájemcův dědic znám ani do 6 měsíců ode dne smrti nájemce, může pronajímatel byt vyklidit. Tím nájem bytu zanikne. V takovém případě pronajímatel uloží věci z bytu ve veřejném skladišti či u jiného schovatele, a to na náklady nájemcova dědice. Nepřevezme-li nájemcům dědic věci bez zbytečného odkladu, může je pronajímatel na jeho účet vhodným způsobem prodat.

511 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.