Jakým způsobem můžete jako nájemce vypovědět nájem na dobu určitou, když je doba nájmu pevně stanovena? Odpověď najdete v našem článku.

Sjednáte-li si nájem bytu na dobu určitou, platí, že nájemní vztah skončí uplynutím sjednané doby,  pokud si s pronajímatelem v nájemní smlouvě neujednáte něco jiného.

Zákon však pamatuje i na případy, kdy nelze spravedlivě požadovat, aby nájem trval do konce doby uvedené v nájemní smlouvě. Jako nájemce tak můžete vypovědět i nájemní smlouvu na dobu určitou.

Podle občanského zákoníku platí, že jako nájemce můžete vypovědět nájem na dobu určitou, když se změní okolnosti, ze kterých jste vy a pronajímatel při sjednávání nájemní smlouvy zřejmě vycházely. Okolnosti se však musí změnit do té míry, že po vás jako nájemci nelze rozumně požadovat, abyste v nájmu pokračovali.

Takovou změnou okolností může například být získání nového zaměstnání v jiném místě, kdy byste se jen těžko dostávali do pronajaté nemovitosti. Dalším důvodem může být i uzavření manželství a s tím související změna společného bydlení, pořízení si vlastního bydlení nebo špatná sociální situace, do které se po vzniku nájmu můžete dostat (např. ztráta zaměstnání, zdravotní důvody, vyhoštění cizince apod.).

Na konkrétních důvodech výpovědi nájmu se také můžete s pronajímatelem dohodnout přímo v nájemní smlouvě. Vyhnete se tak komplikacím okolo spekulací nad tím, jestli ve Vašem případě vypovědět smlouvu můžete, nebo ne. Pokud smlouvu budete vypovídat z důvodu, který není ve smlouvě, může se Vám stát, že pronajímatel nebude s výpovědí souhlasit.

Pokud není délka výpovědní doby stanovena ve smlouvě, tak platí, že je tříměsíční.

Speciálním důvodem k výpovědi nájmu na dobu určitou ze strany nájemce je i přechod nájmu na vašeho dědice. Pokud váš dědic nebude chtít v nájmu pokračovat, smí jej vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou.

A v neposlední řadě musíme zmínit i tzv. okamžitou výpověď ze strany nájemce. V určitých zvláštních případech, kdy pronajímatel zvlášť závažně poruší své povinnosti, můžete nájem vypovědět bez výpovědní doby. V takovém případě je výpověď účinná doručením výpovědi pronajímateli.

65 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.