Nápomocný článek k tomu, jak u pojišťovny postupovat při žádání o poskytnutí pojistného plnění, když se vám něco stane, co všechno po vás pojišťovna může při šetření škodní události požadovat a jaké lhůty má pro šetření stanoveny.

Přímo z občanského zákoníku vám vyplývá povinnost oznámení vzniku škodní události, resp. vašeho pojistného případu pojišťovně bez zbytečného odkladu. A tento postup lze jedině doporučit. Čím delší doba od vzniku události uplynula, tím hůře se některé skutečnosti mohou dát spolehlivě zjistit, ověřit, důkladně prošetřit. Nelze tedy vyloučit, že svým jednáním ztížíte pojišťovně možnosti věc řádně prošetřit a její šetření, a tím i rozhodnutí o případném vyplacení pojistného plnění, budou trvat mnohem déle, než kdybyste celou záležitost nahlásili včas. Sporadicky dokonce může dojít k situaci, že zpoždění a okolnosti hlášení škody přispějí k tomu, že pojišťovna pojme ve vašem případě důvodné podezření na pokus o pojistný podvod a řešení celé záležitosti tak probíhá ještě o to důkladněji, a tím i déle. Vyloučit se pak bohužel v dané věci ani nedá iniciování trestního oznámení ze strany pojišťovny.

Standardně mají pojišťovny na svých webových stránkách či přímo v pojistných podmínkách uvedeno, co a jakým způsobem je třeba při oznámení škodní události doložit a sdělit, aby šetření probíhalo hladce. Samozřejmě lze jen doporučit na výzvy pojišťovny o doplnění dalších informací obratem reagovat a s pojišťovnou komunikovat, protože sami svým jednáním přispíváte k tomu, jak rychle dokáže pojišťovna šetření, resp. řešení likvidace škody ukončit a rozhodnout o pojistném plnění ve věci.

Co po vás může pojišťovna při šetření škodní události požadovat?

Pojišťovna po vás obecně vzato může požadovat všechny dokumenty a informace, které jsou nutné ke zjištění existence a rozsahu její povinnosti plnit. Povinnost vyhovět jí je zakotvena přímo v občanském zákoníku. Pojišťovně byste měli vždy sdělit pravdivé informace o vzniku a rozsahu následků nastalé události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění. To vše již při oznámení škodní události pojišťovně. V opačném případě, když vzniklou událost hrubě zkreslíte, něco vědomě zatajíte apod., má ze zákona pojišťovna nárok na požadování náhrady nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, o kterých byly tyto nesprávné informace sděleny nebo zamlčeny. 

Má pojišťovna ze zákona stanoveny lhůty pro rozhodnutí o pojistném krytí ve vašem případě? 

Po oznámení případu pojišťovně má tato ukončit šetření nutná k zjištění pojistné události, rozsahu pojistného plnění nebo k zjištění osoby oprávněné přijmout pojistné plnění do tří měsíců. Pokud to není možné, musí vám pojišťovna sdělit důvody, proč nemůže šetření ukončit. V takovém případě máte nárok požádat o poskytnutí přiměřené zálohy na pojistné plnění. Tu vám pojišťovna může odepřít vyplatit jen tehdy, existuje-li pro to rozumný důvod (např. dosud jste nedodali všechny požadované dokumenty ve věci). Po skončení šetření má pojišťovna ze zákona lhůtu na vyplacení případného pojistného plnění oprávněné osobě v délce 15 dní, ledaže by byla ujednána mezi vámi a pojišťovnou lhůta jiná. Je dobré vědět, že jestliže šetření není možné ukončit do tří měsíců z důvodů na straně pojišťovny, dostává se pojišťovna vždy s vyplacením pojistného plnění do prodlení.

32 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.