Kdo je odpovědný za psa a jak postupovat, když vás pes opravdu pokouše?

Za majetkovou škodu nebo újmu na zdraví způsobenou psem odpovídá ze zákona sice jeho vlastník, avšak je dobré vědět, že spolu s ním společně a nerozdílně odpovídá také osoba, které bylo zvíře svěřeno, měla jej v užívání v době incidentu.

V případě pokousání psem nejprve zjistěte, kdo je majitelem psa a kdo se o něj v dané době staral. Od těchto osob si vyžádejte jejich jméno, příjmení, adresu, kontakt na ně. Pokud nebudou chtít spolupracovat a budou situaci zlehčovat, zavolejte si na pomoc policii. Danou situaci je možné posoudit jako přestupek proti občanskému soužití, nebo dokonce jako trestný čin ublížení na zdraví. Vlastník psa je povinen ze zákona do 24 hodin od pokousání zajistit vyšetření svého zvířete u veterináře pro vyloučení nákazy vzteklinou a následně toto vyšetření zopakovat ještě po pěti dnech. Na této skutečnosti nemění nic ani fakt, že pes je řádně očkován. Vlastníka psa tedy požádejte o poskytnutí kopií těchto zpráv od veterináře pro svého ošetřujícího lékaře. Sami se ihned po pokousání psem dostavte k lékaři, aby byla rána řádně ošetřena a předešlo se zanesení další infekce. Pokud byla pokousání psem přítomna další osoba či osoby, požádejte je o kontakt na ně a následně se s nimi domluvte na poskytnutí jejich svědecké výpovědi. Je-li to možné, z místa incidentu si zajistěte také fotodokumentaci, popř. jiné vhodné důkazy. Jen v několika málo situacích se může vlastník psa či osoba, které bylo zvíře svěřeno, vyvinit z odpovědnosti za způsobenou újmu na zdraví nebo škodu.

Po majiteli, popř. osobě, které bylo zvíře svěřeno, můžete požadovat různé typy náhrad – bolestné, náklady spojené s léčbou, náhradu za movité věci či jejich opravení, náklady spojené s následnou péčí o zdraví apod. S vlastníkem psa se na poskytnutí požadovaných náhrad zkuste prvotně dohodnout. Je možné, že je pro tyto případy i pojištěn. Pokud nebude sto se dohodnout, máte možnost vydat se cestou soudního řízení. Zde však bude na vás, abyste prokázali, co se stalo a jaká majetková škoda či újma na zdraví vám byla způsobena.

Informace k článku jsou platné k datu vydání.