Srážka se zvěří bývá v různých článcích často rozebírána. Jak ale postupovat a co se může stát, když dojde ke srážce se zvířetem, neboli tvorem, který má svého pána ?

Pokud se při řízení vozidla srazíte se zvířetem domácím či chovným, zavolejte k dopravní nehodě policii za účelem jejího vyšetření. Tím spíš pokud nevíte, komu zvíře patří, popř. kdo je měl v danou chvíli v opatrování. Zjištění, kdo za vznik dopravní nehody (a do jaké míry) odpovídá, je důležité pro následnou možnost uplatnění nároku na náhradu škody, popřípadě náhradu nemajetkové újmy. Není pravdou, že pokud srazíte vozidlem např. psa, vina automaticky leží na vás. Naopak za újmu na zdraví, popř. i majetkovou škodu způsobenou psem či jiným domácím zvířetem odpovídá jeho vlastník, popřípadě spolu s ním společně a nerozdílně osoba, které bylo zvíře svěřeno, tj. měla jej na starosti v době incidentu. Tato odpovědnost je objektivní a v zákoně je uvedeno jen několik málo výjimek, kdy se tyto osoby mohou z odpovědnosti za zvíře zprostit.

Na druhé straně, pokud jste v pozici majitele zvířete a toto vám nějaké vozidlo srazí a odjede, taktéž zavolejte policii k zadokumentování dopravní nehody a současně si zkuste zapamatovat registrační značku vozidla, aby majitele vozidla mohla policie dohledat. V opačném případě vzniklou škodu nebudete mít po kom požadovat. 

Současně si pro pozdější případné využití, možný spor či například potřebu vypracování znaleckého posudku zajistěte důkazy, tj. pořiďte z místa nehody fotodokumentaci, poznačte si jména a kontakt na svědky dopravní nehody apod.

Když nejste viníci srážky...

Pokud bude zjištěno, že jako řidič vozidla jste dopravní nehodu nezpůsobili, můžete po majiteli, popř. osobě, které bylo zvíře svěřeno, požadovat různé typy náhrad – u vozidla uvedení v předešlý stav, tj. jeho opravu či její proplacení nebo zaplacení jeho obvyklé ceny v případě zničení; při vašem zranění bolestné, náklady spojené s léčbou, náklady spojené s následnou péčí o zdraví apod. S danými osobami se na poskytnutí požadovaných náhrad zkuste prvotně dohodnout, popř. si zjistěte, zda jsou pro tyto účely pojištěny. Pak by vzniklou újmu bylo možné uplatnit u dané pojišťovny. Pokud se s vlastníkem zvířete, popř. s osobou, které bylo v předmětné době zvíře svěřeno, nepůjde nijak dohodnout, máte možnost vydat se cestou soudního řízení. Zde však bude na vás, abyste prokázali, co se stalo a jaká majetková škoda či újma na zdraví vám byla způsobena. V ničem se proto neunáhlete a před zahájením soudního sporu vše důkladně proberte s advokátem.

Vhodné je také vědět, že vlastník zvířete a osoba, které bylo zvíře svěřeno, odpovídají za vzniklou škodu společně a nerozdílně. Vlastník zvířete, popř. ten, komu vlastník zvíře svěřil, se může dle občanského zákoníku zprostit své odpovědnosti ve chvíli, kdy mu domácí zvíře slouží k výkonu povolání či k jiné výdělečné činnosti nebo k obživě, anebo slouží-li jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením a on prokáže, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. Typicky se může jednat např. o asistenčního psa, záchranářského psa, tažná zvířata. Dosáhnout zproštění odpovědnosti však není jednoduché, posuzuje se případ od případu spolu se všemi jeho okolnostmi a souvislostmi.

Když jste viníci srážky...

Pokud bude zjištěno, že jako řidič vozidla jste dopravní nehodu zavinili, může po vás majitel zvířete požadovat náhradu újmy a majetkové škody. Standardně tak bude činěno v penězích. Především se bude jednat o účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete, přičemž náklady spojené s péčí o zdraví zvířete nejsou neúčelné, i když podstatně převyšují cenu zvířete, pokud by je vynaložil rozumný chovatel v postavení poškozeného. Nerozhodné také je, že zvíře i přes poskytnutou péči následně zemře. Nárok na požadované náhrady je však třeba doložit, např. fakturami od veterináře. V případě úmrtí zvířete může majitel zvířete žádat náhradu v penězích ve výši jeho obvyklé ceny a dále případně i nemajetkovou újmu v podobě citových útrap, které mu z důvodu ztráty zvířete vznikly. S uhrazením náhrady újmy či škody, kterou po vás bude majitel zvířete požadovat, vám v případě dopravní nehody, kdy vy jste v pozici viníka, pomůže vaše pojišťovna povinného ručení.

 

24 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.