V České republice je mnoho lidí, kteří si rádi občas jen tak rekreačně zahrají fotbal. Moc už však nikdo z nich neví, jak by se nahlíželo z pohledu práva na situaci, kdy by je někdo při hře zranil. 

Když vás někdo při rekreační hře fotbalu zraní, je pro případné vymáhání odškodnění předně nutné zjistit, zda tento jiný hráč neporušil svým jednáním obecnou prevenční povinnost danou občanským zákoníkem. Ta říká, že vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Pokud popsaná prevenční povinnost byla ze strany druhého hráče porušena, otvírá se zde možnost požadování odškodnění přímo po něm. Uvědomte si však, že protiprávní jednání protihráče musíte prokázat, stejně tak jako vznik újmy včetně jejího rozsahu a příčinné souvislosti mezi vznikem újmy a porušením právní povinnosti protihráče. Soudy přitom neopomínají, že každý, kdo se účastní sportu, si musí být vědom rizika, jež daný sport se sebou nese a toto riziko akceptuje. 

Jak na dané případy soudy v praxi nahlížejí?

Již dříve se soudy vyjadřovaly při posouzení nároku na odškodnění z důvodu porušení obecné prevenční povinnosti tak, že ve sportu k tomuto porušení dochází ve chvíli, kdy byla porušena sportovní pravidla vztahující se k danému sportu. Rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2015, sp. zn. 25 Cdo 493/2015 pak došlo k dalšímu zpřesnění této myšlenky. Pokud dojde ke zranění hráče, je namístě posoudit nejen, zda spoluhráčem provedený herní zákrok byl v souladu s předepsanými pravidly hry, ale též za jakých okolností k němu došlo a zda jeho negativní následek byl pro daný okamžik nevyhnutelný v důsledku nastalé herní situace. Nikoli každé porušení pravidel hry je bez dalšího porušením prevenční povinnosti. Porušení pravidel musí mít určitou vyšší intenzitu, tedy musí podstatným způsobem vybočovat z běžného způsobu hry. Každý je povinen zachovávat (jen) takový stupeň bedlivosti, který lze po něm vzhledem ke konkrétní situaci rozumně požadovat…Pro posouzení intenzity porušení pravidel nemůže být rozhodujícím hlediskem závažnost následků, které nic nevypovídají o tom, jakou povahu (závažnost, neobvyklost, míra zavinění) mělo porušení pravidel a za jakých okolností k němu došlo. Stejně tak nemůže být závažnost následků bez dalšího dokladem o brutalitě zákroku (k vážnému zranění může dojít i v důsledku hry, která je zcela v souladu s pravidly). Excesem rovněž není každé porušení pravidel, nýbrž takové jednání, které zjevně vybočuje z běžného způsobu hry, či „nemá s hrou nic společného“.

Jak tedy nejlépe postupovat?

Každý jednotlivý případ před vznesením požadavku na odškodnění vůči jinému hráči důkladně prokonzultujte s advokátem, a to jak pro mimosoudní řešení věci, tak pro případné soudní řízení. Přínosné zde může být před zahájením sporu také zpracování znaleckého posudku příslušným znalcem v oboru směřujícího právě ke zodpovězení otázky existence příčinné souvislosti mezi jednáním protihráče a vznikem vašeho úrazu. Pokud má hráč, co vás zranil, uzavřeno pro tyto účely pojištění, obraťte se se svými požadavky také na tuto jeho pojišťovnu. V krajním případě, jestliže byl útok protihráče velmi agresivní, můžete zvážit i podání trestního oznámení na protihráče z důvodu ublížení na zdraví včetně uplatnění nároku na náhradu újmy.

Mimo to, v případě, že máte uzavřené odpovídající úrazové pojištění, můžete předně požádat o poskytnutí pojistného plnění – náhrady za daný úraz u pojišťovny. Zde bude záležet na posouzení ze strany pojišťovny, zda se na nastalý úraz toto pojištění opravdu vztahuje.

A co když se zraníte při hře bez cizího zavinění?

Pak máte jedinou možnost, a to uplatnit vznik úrazu u pojišťovny, u které máte uzavřeno úrazové pojištění pro tyto případy. Pojišťovna vaši žádost posoudí a rozhodne, zda vám vznikl nárok na výplatu pojistného plnění a v jakém rozsahu či nikoliv. Samozřejmě je nutné s pojišťovnou maximálně spolupracovat a dodat jí všechny potřebné a žádané dokumenty. K tomu poznamenáváme, že již při sjednávání pojištění je nutné dobře a úplně popsat, jakému sportu se věnujete, na jaké úrovni apod. Na základě těchto informací vám bude sjednáno odpovídající pojištění. Pokud některé z informací pojišťovně nesdělíte, může se stát, že budete mít uzavřeno neodpovídající pojištění a při úrazu vám pojišťovna nárok na poskytnutí pojistného plnění zamítne. Při sjednání pojištění je také dobré přečíst si v pojistných podmínkách, co přesně pojišťovna považuje za úraz a jaké pojištění obsahuje výluky, tzn. situace, kdy opět nárok na vyplacení pojistného plnění nevzniká.

14 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.