Rádi byste změnili svého dodavatele energií nebo ukončili nevýhodnou smlouvu, kterou jste uzavřeli s podomním prodejcem u vás doma, ale nevíte, jak to můžete udělat, aniž byste se nevystavili sankcím za ukončení smlouvy? V následujícím článku najdete některé z možností a způsobů pro ukončení takové smlouvy

1. Smlouva o dodávce energií uzavřená na dobu určitou či neurčitou

Jestliže jste s dodavatelem energií uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou, musí taková smlouva obsahovat ustanovení upravující možnosti pro vypovězení smlouvy a uvedení výpovědní doby. Energetický zákon (zák. č. 458/2000 Sb.) stanovuje, že výpovědní doba u smluv uzavíraných na dobu neurčitou nesmí být delší než 3 měsíce. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla výpověď doručena dodavateli energií.

Naopak smlouvy o dodávce energií uzavřené na dobu určitou obvykle není možné vypovědět před uplynutím sjednaného období buď vůbec anebo jen za podmínky zaplacení smluvpokuty. Pokud tedy uvažujete o ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou, je nutné, abyste se nejprve seznámili se zněním smlouvy a obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí. Smlouvu ukončete v souladu s těmito podmínkami, obvykle k datu jejího výročí, jinak se vystavujete riziku, že po vás bude dodavatel požadovat zaplacení sankce, která se může vyšplhat až k řádům tisíců korun.

2. Smlouva o dodávce energií uzavřená mimo obchodní prostory (distančním způsobem)

V případě, že jste uzavřeli smlouvu o dodávce energií či o změně současného dodavatele energií mimo obvyklé obchodní prostory (typicky při podomním prodeji, po telefonu, po internetu) a tato smlouva se vám přestala zamlouvat, máte dvě možnosti, jak takovou smlouvu ukončit.

a) odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) - jestliže jste při uzavírání smlouvy mimo obvyklé obchodní prostory vystupovali v postavení spotřebitele (tedy ne jako podnikatel), můžete od takové smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14  dnů ode dne, kdy k podpisu smlouvy došlo,

b) výpověď smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického zákona –  pokud jste při uzavírání smlouvy mimo obvyklé obchodní prostory vystupovali v postavení spotřebitele a nestihli jste od ní odstoupit v zákonné čtrnáctidenní lhůtě, nezoufejte -  smlouvu můžete ještě vypovědět, a to od okamžiku, kdy došlo k jejímu podpisu, až do 15. dne po zahájení dodávek energií do sjednaného odběrného místa. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena dodavateli.

V obou těchto případech můžete smlouvu ukončit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce.

3. Zvýšení ceny za dodávku energií či změna smluvních podmínek

Pokud dodavatel energií zvýšil ceny elektřiny nebo plynu nebo dojde-li ke změně jiných smluvních podmínek, máte právo bez uvedení důvodů odstoupit od smlouvy, a to do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny smluvních podmínek. Pokud vám však bylo ze strany dodavatele energií zvýšení ceny nebo změna jiných smluvních podmínek oznámeno nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a zároveň jste byli poučeni  o právu na odstoupení od smlouvy, máte právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději 10. den přede dnem, kdy má dojít ke zvýšení ceny nebo změně jiných smluvních podmínek.

Odstoupit od smlouvy nicméně nelze v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků (ta část ceny, která je regulována státem) a v případě změny jiných smluvních podmínek, dochází-li ke změně v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.

 

24 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.