Objednali jste si jízdní kolo a po dodání zjistili, že vůbec nemá slibované parametry? Využili jste nabídky internetového obchodu a bylo Vám dodáno jiné zboží? V tomto článku se zaměříme na hlavní důvody, díky kterým můžete ze zákon​​​a odstoupit od smlouvy.

Aby jedna ze stran mohla od smlouvy odstoupit, musí k tomu mít řádný důvod. Tyto důvody si zpravidla definují smluvní strany samy, a v některých případech odstoupení připouští i samotný zákon. Níže Vám představujeme případy, ve kterých odstoupení od smlouvy umožňuje přímo zákon

  1. Porušení smlouvy podstatným způsobem

Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může dle zákona druhá strana od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit.

Podstatné je dle zákona takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Příklad z praxe:

Představme si situaci, kdy si kupující objedná u obchodníka s automobily osobní automobil, součástí jehož výbavy má být na základě požadavku kupujícího též klimatizace a navigace.​​​​​​Pokud kupující následně dostane auto bez těchto komponentů, má právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající již při uzavření smlouvy věděl nebo při nejmenším musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by mohl předvídat, že vozidlo obdrží bez požadovaných komponent​​​.

Pokud kupující nestihne od smlouvy odstoupit ve lhůtě bez zbytečného odkladu, avšak porušení smlouvy podstatným způsobem i nadále trvá, stále má právo na odstoupení.

Mimo to však také existuje možnost preventivního odstoupení. Toto řešení je možné využít v případě, kdy z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že smlouvu podstatným způsobem poruší neposkytne-li vám na vaší výzvu přiměřenou jistotu (např. nesložila nějakou částku jako garanci toho, že smlouvu splní).

  1. Porušení smluvní povinnosti prodlením

Další možností je situace, kdy strana prodlením poruší svou smluvní povinnost podstatným způsobem.

V takovém případě má druhá strana právo od smlouvy odstoupit, pokud to straně, která je v prodlení, oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozvěděla. Prodlení dlužníka nastává dle zákona tehdy, pokud dluh není splněný řádně a včas. Stejně jako v předešlém případě se i zde musí jednat o porušení smlouvy podstatným způsobem.

Pozor, zde zákon umožňuje odstoupit i v případě nepodstatného porušení smluvní povinnosti. To jde ale až v situaci, kdy prodlévající strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá strana výslovně či mlčky poskytla.

  1. Odstoupení v případě vadného plnění

V souladu se zákonem může smluvní strana odstoupit také, pokud není plnění bez vad, jestliže  představuje taková vada podstatné porušení smlouvy. Nebude-li kupující chtít využít v tomto případě svého práva na odstoupení od smlouvy, může požadovat:

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vad,
  • odstranění vady opravou věci nebo
  • přiměřenou slevu z kupní ceny.

Podstatné je, aby kupující vadu věci oznámil včas. Pokud to neudělá, jeho právo na odstoupení od smlouvy zanikne.

  1. Odstoupení v případě spotřebitelských smluv

Posledním případem, kdy zákon umožňuje smluvní straně od smlouvy odstoupit, jsou tzv. spotřebitelské smlouvy. Jedná se o situace, kdy má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Práva na odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít v případě:

  • smluv uzavřených distančním způsobem (tj. např. přes internet),
  • smluv uzavřených mimo obchodní prostory (např. u spotřebitele doma) a
  • smluv o spotřebitelském úvěru.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že je předmětem smlouvy koupě zboží, běží tato lhůta až ode dne, kdy si ho spotřebitel převezme.

V podrobnostech si dovolujeme odkázat na náš článek  Jak mohu odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, ve kterém jsme se odstoupením v případě spotřebitelských smluv detailně zabývali.

1122 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.