Nejste si zcela jisti, co můžete považovat za překážku v práci na straně zaměstnance? Přinášíme vám jejich souhrnný přehled včetně základních zákonných ustanovení.

Zákoník práce (dále jen „ZP“) překážky na straně zaměstnance člení na důležité osobní překážky, jiné důležité překážky a překážky z důvodů obecního zájmu.

Jejich společným znakem je, že se jedná o právem uznanou nemožnost plnění pracovních povinností zaměstnance, přičemž tato musí zasahovat do pracovní doby.

Výčet důležitých osobních překážek v práci je obsažen v ustanovení § 191 ZP.  Jedná se o dočasnou pracovní neschopnost, nařízenou karanténu, mateřskou a rodičovskou dovolenou, ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti, péče o dítě mladší než 10 let za splnění určitých podmínek stanovených zvláštním zákonem.  Ve vyjmenovaných případech zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci. Zaměstnanec přitom nemusí žádat o poskytnutí volna v souvislosti s překážkou v práci, postačí její prokázání.

Pokud jde o jiné důležité překážky v práci, je základní, obecná právní úprava obsažena v § 199 ZP. Konkrétní okruh, rozsah a podmínky pro jejich poskytování stanoví prováděcí právní předpis, jímž je nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Mezi tyto patří vyšetření nebo ošetření, pracovně-lékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce, přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, znemožnění cesty do zaměstnání, svatba, narození dítěte, úmrtí, doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení, pohřeb spoluzaměstnance, přestěhování a vyhledávání nového zaměstnání.

Výše citované nařízení vlády v příloze současně stanoví, za jakých podmínek je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno, v jakém rozsahu, a zda po dobu pracovního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu.

Za překážky z důvodů obecního zájmu považujeme výkon veřejné funkce, výkon občanské povinnosti, jiné úkoly ve veřejném zájmu, pracovní volno související s brannou povinností a v posledním případě školení a jiné formy přípravy nebo studia. Bližší právní úprava je obsažena v § 200 a následujících ZP.

36 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.