Máte zdravotní potíže, které způsobilo vaše pracovní prostředí? Pak je možné, že trpíte takzvanou nemocí z povolání. Víte, jaká jsou vaše práva a jak se jich v takové situaci domoci? Odpovědi se dozvíte v našem článku.

Co je nemoc z povolání?

Nemocí z povolání se rozumí nemoc, která vznikne nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů. Konkrétní seznam nemocí, které mohou být uznány jako nemoci z povolání, naleznete v nařízení vlády. K datu vydání tohoto článku se v nařízení nachází celkem 86 nemocí z povolání, rozdělených do 6 kategorií podle původce onemocnění (jedná se například o chemické látky či fyzikální faktory).

Jak dospět k uznání nemoci z povolání?

Pro uznání nemoci z povolání musíte navštívit lékařské zařízení, které má povolení uznávat nemoci z povolání. Toto povolení uděluje Ministerstvo zdravotnictví, které rovněž zveřejňuje seznam poskytovatelů. Takové zařízení můžete navštívit buď na základě žádanky svého praktického lékaře, nebo z vlastní vůle. Je však důležité zvolit zařízení, které je místně příslušné k posouzení vaší nemoci z povolání. Místní příslušnost se zpravidla určuje podle:

  • místa výkonu práce,
  • sídla nebo místa podnikání zaměstnavatele,
  • v případě skončení pracovního poměru podle vašeho místa trvalého pobytu.

Pokud lékař shledá podezření na nemoc z povolání, oznámí tuto skutečnost Krajské hygienické stanici. Ta navštíví vaše místo výkonu práce, provede na něm inspekci a na základě zjištěných podnětů následně vyhodnotí, zda je podezření lékaře na nemoc z povolání důvodné. V případě, že je stanovisko Krajské hygienické stanice kladné, dojde k uznání vaší nemoci jako nemoci z povolání.

Jaká jsou vaše práva v případě uznání nemoci z povolání lékařem?

V případě, že dojde k uznání nemoci z povolání, máte nárok na následující plnění od zaměstnavatele:

  • Převedení na jinou práci – Pokud lékařský posudek určí, že nemůžete pro nemoc z povolání dále vykonávat dosavadní práci, zaměstnavatel má povinnost vás převést na jinou práci.
  • Odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku – Není-li zaměstnavatel schopen převést vás na jinou práci, má povinnost vám dát výpověď. V takovém případě vám náleží odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku.
  • Doplatek do výše průměrného výdělku – Jestliže jste z výše uvedeného důvodu převedeni na jinou, hůře odměňovanou práci, pak vám po tuto dobu náleží doplatek ke mzdě do výše průměrného výdělku, kterého jste dosahovali před převedením. Stejný nárok máte v případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci z povolání.
  • Náhrada vzniklé škody a nemajetkové újmy – Vznikla-li vám v důsledku nemoci z povolání škoda nebo nemajetková újma, je povinností zaměstnavatele, aby vám ji nahradil.
  • Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění – Zaměstnavatel má povinnost vám vyplatit odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění. Výši odškodnění určuje nařízení vlády.
  • Náklady spojené s léčením a náhrada za věcnou škodu – V případě nemoci z povolání máte rovněž nárok na úhradu těchto dvou nároků zaměstnavatelem, a to ve výši, v jaké vznikly.
279 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.