Když se vám dítě vrátí z tábora zdravé a se všemi věcmi v pořádku, je to skvělé. Co však dělat, když tomu tak není? Jak postupovat? Co si podchytit pro případný spor? 

V dnešní době plné mobilních telefonů, tabletů, značkového oblečení apod. není tak sporadické, že se vám dítě vrátí z tábora s rozbitým telefonem, roztrženým oblečením a v tom pozitivnějším případě s rozbitým kolenem, nikoliv hlavou. Pokud bychom měli dané zobecnit, může se stát, že byla v těchto případech vašemu dítěti způsobena nemajetková újma, nebo majetková škoda. Pokud však chcete po někom požadovat nějakou náhradu za to, co se stalo, jen domněnky vám stačit nebudou. 

Ke vznesení požadavku náhrady újmy po druhé osobě nestačí, že se domníváte, že vám újma byla způsobena. Pro vznik odpovědnosti za způsobenou újmu musí být až na výjimky současně splněno, že osoba, po které náhradu požadujete, jednala protiprávně (například vedoucí zanedbal vykonávaný dohled nad dětmi), že škoda vznikla (nejde jen o domněnku), mezi vznikem škody a jednáním dané osoby existuje příčinná souvislost a že zde existuje zavinění této osoby (v některých případech není ze zákona zavinění třeba).  S ohledem na komplikovanost uplatňování nároku na náhradu újmy proto lze více než doporučit vždy projednat vzniklou situaci s advokátem a spolu s ním zvolit nejvhodnější postup ve věci. Vhodného advokáta můžete nalézt přes databázi advokátů na weových stránkách České advokátní komory

Máte představu o tom, co například můžete požadovat? 

  • Náhrada újmy na zdraví - typicky za úraz dítěte – obvykle požadováno: bolestné, náklady spojené s léčbou, náklady spojené s následnou péčí o zdraví, náhradu za ztížení společenského uplatnění.
  • Náhrada škody za zničené movité věci - např. za oblečení propálené při pořádání táborového ohně, roztržené oblečení při táborové hře, zničení mobilního telefonu/tabletu jiným dítětem/vedoucím – obvykle požadováno: náhrada v penězích či opravení/koupě věci.
  • Náhrada za způsobenou psychickou újmu – např. šikana, sexuální obtěžování dítěte ze strany vedoucího, ostatních dětí, špatně vymyšlená a provedená hra např. stezka odvahy – obvykle požadováno: náhrada v penězích, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění.

A jaký je vhodný postup pro vznesení požadavku na náhradu újmy?

  1. Vyčíslete svůj nárok na náhradu újmy a zajistěte si maximum důkazů, kterými svůj nárok můžete podložit, např. fotografie, ponechání si zničených movitých věcí, popř. zajištění účtů za jejich opravu, zajištění odborných vyjádření od lékařů (např. u psychické újmy dítěte), znalecký posudek apod. Dané učiňte, zvláště pokud očekáváte, že se druhá strana nebude chtít smírně dohodnout. V případě soudního řízení to totiž budete vy, kdo bude muset své nároky umět obhájit a dokázat, že vám, resp. vašemu dítěti, újma, za kterou požadujete náhradu, vznikla a v jakém rozsahu.
  2. Zkuste se smírně dohodnout – pořadateli dětského tábora a osobě, která se na vzniku újmy podílela (např. oddílový vedoucí) zašlete dopis, ve kterém celou situaci popíšete, sdělíte, jaká újma vám vznikla a jakou náhradu požadujete. V dopisu je dobré také uvést lhůtu, do které čekáte jejich vyjádření. Vše, co si s druhou stranou smírně dohodnete, mějte písemně.
  3. Pokud dohoda není možná, ať už z důvodu, že druhá strana vzniklou újmu neuzná, nebo se nejste schopni dohodnout na výši náhrady, je zde možnost vydat se cestou občanského soudního řízení.
  4. Jedná-li se o majetkovou škodu a s druhou stranou je vedeno z důvodu jejího protiprávního jednání, které bylo příčinou vzniku také vaší škody, přestupkové či trestní řízení, můžete uplatnit nárok na náhradu škody skrze toto řízení. Tyto řízení se však primárně náhradou škody nezabývají. Pokud tedy škoda nebude vámi řádně uplatněna, vyčíslena a podložena, náhradu vám nepřiznají a odkážou vás na její řešení skrze občanské soudní řízení. Podmínkou zde také je, že obviněný musí být v konečném rozhodnutí příslušným orgánem uznán vinným. 
41 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.