Jaké nároky máte, když se vám stane pracovní úraz? A může se i stát, že vám zaměstnavatel nebude povinen cokoliv dát? 

Když se vám stane pracovní úraz, můžete mít podle jeho charakteru ze zákona nárok na : 

 • náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti,
 • náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti,
 • náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění,
 • náhradu za účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
 • náhradu věcné škody.

 Navíc v případě vašeho následného úmrtí zapříčeněného pracovním úrazem je nárok na :

 • náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem,
 • náhradu nákladů na výživu pozůstalých,
 • jednorázové odškodnění pozůstalých,
 • náhradu věcné škody.

 

Máte nárok na odškodnění za pracovní úraz vždycky ? 

Může se stát, že vám zaměstnavatel nebude chít cokoliv nahradit. V některých situacích mu to dokonce i zákoník práce umožňuje. Na druhou stranu není možné, aby ve věci postupoval, jak se zrovna vyspí. 

Předně nárok na náhradu za pracovní úraz neočekávejte :

 • pokud jste při pracovním úrazu svým zaviněním porušili právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv jste s nimi byli řádně seznámeni a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány,
 • váš pracovní úraz nastal v důsledku opilosti či zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit a současně tyto skutečnosti byly jedinou příčinou vzniklé újmy,
 • pracujete u zaměstnavatele načerno,
 • pracovní úraz jste zaměstnavateli nenahlásili.

Jestliže nastane situace, kdy zaměstnavatel váš úraz neuzná jako úraz pracovní, je na místě zkonzultovat danou věc s právníkem či advokátem a následně případně vstoupit se zaměstnavatelem do jednání ohledně změny jeho postoje k vašemu úrazu. Konkrétně u pracovních úrazů se však velmi často stává, že pokud zaměstanvatel nechce pracovní úraz uznat, nezbyde zaměstnanci nakonec nic jiného, než řešit vše soudní cestou a přes znalecké posudky.

K tomu je také dobré vědět, že zčásti vám nemusí zaměstnavatel hradit náhradu újmy, pokud například prokáže, že jste si počínali v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv jste neporušili právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednali jste lehkomyslně, přestože jste si museli vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědomi, že si můžete způsobit újmu na zdraví. Na druhou stranu ale za lehkomyslné jednání není možné považovat vaši běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

Současně zpozorněte, když utrpíte pracovní úraz při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví a přitom jste tento stav úmyslně nevyvolali. Zde se totiž zaměstnavatel nemůže povinnosti nahradit vám újmu zprostit, a to ani zčásti.

 

57 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.