Víte, jak postupovat, když se vám stane pracovní úraz, co si ohlídat a na co si dát naopak pozor?

Jesliže se vám stane pracovní úraz, oznamte bezodkladně tuto skutečnost svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, popř. v době jeho nepřítomnosti jeho zástupci a spolupracujte na objasňování jeho příčin. Tyto povinnosti vám vyplývají přímo ze zákoníku práce. V případě, že vám to zdravotní stav nedovoluje, svůj pracovní úraz zaměstnavateli oznamte ihned, jakmile to půjde.

Pokud je to nutné, nechte se ošetřit lékařem. Důležité je vědět, že zaměstnavatel je oprávněn bezprostředně po úrazu provést u zraněného zaměstnance test na alkohol či jiné návykové látky, popř. nechat tento test zaměstnanci udělat v nemocnici.

Vyjma výše uvedeného jste podle zákoníku práce povinni oznámit zaměstnavateli i pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby a  spolupracovat při objasňování jeho příčin, a to za předpokladu, že jste svědkem vzniku daného úrazu.

 

Co si určitě ohlídat ? 

Nejdůležitější je ohlídat si, aby zaměstnavatel správně a úplně zapsal nastalý úraz do knihy úrazů a v případě, že se jedná o zranění s nutností pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny či zaměstnanec zemřel, byl zaměstnavatelem vyhotoven také záznam o pracovním úrazu. Jedno vyhotovení daného záznamu musí dostat zaměstnanec, popř. při úmrtí zaměstnance jeho rodinní příslušníci. Současně (vyjma vážných důvodů) zaměstnavatel nesmí do doby objasnění příčin a okolností vzniku úrazu měnit stav na místě úrazu. Pokud by zaměstnavatel chtěl na předmětném místě cokoli měnit (něco uklidit, posunout, odstranit apod.), určitě si předtím dané místo co nejpečlivěji nafoťte či jinak zadokumentujte jeho stav při úrazu. Také si ohlídejte, zda zaměstnavatel nahlásil úraz na všechny příslušné instituce a orgány - oblastnímu inspektorátu práce, svojí odpovědnostní pojišťovně, zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popř. policii, vaší zdravotní pojišťovně atd.

 

Časté chyby zaměstnanců při pracovním úrazu

  • Nenahlášení především drobných úrazů zaměstnavateli či jejich pozdní nahlášení, kdy již není jak příčiny a okolnosti úrazu spolehlivě zjistit.
  • Zatajení či pozměnění některých informací o tom, jak k úrazu došlo.
  • Bezdůvodné odmítnutí testu na alkohol či jiné návykové látky
  • Pokračování v docházení do práce, přestože byste podle vyjádření lékaře měli být v pracovní neschopnosti 
41 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.