Ocitli jste se v situaci, kdy hledáte nové zaměstnání a jste nahlášeni na úřadu práce? V tomto článku se dozvíte, jak zákon definuje vhodné zaměstnání a také zákonné důvody pro odmítnutí nabídky vhodného zaměstnání, jež vám úřad práce zprostředkuje.  ​​​

Ztráta zaměstnání je tou méně příjemnou životní zkušeností. Kladete si pak otázku, jak postupovat, abyste našli zaměstnání podle svých představ. Jednou z možností je požádat úřad práce o zprostředkování zaměstnání. Evidence na úřadu práce je tedy dobrovolná. V případě, že budete zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání, máte kromě práv také určité povinnosti s touto evidencí spojené. Úřad práce při nabídce zaměstnání vždy přihlíží k vašim možnostem. Proto je vždy vhodné své představy o zaměstnání s konkrétním úředníkem dopředu konzultovat.

Definice vhodného zaměstnání

Samozřejmě se může stát, že nabízené volné místo vám z nějakého důvodu nebude vyhovovat. V takovém případě je dobré vědět, že jako uchazeč o zaměstnání musíte nastoupit pouze do tzv. vhodného zaměstnání. To znamená, že vám nemůže být vnuceno jakékoliv zaměstnání, nýbrž vhodné zaměstnání. Vhodné zaměstnání je dle ustanovení § 20 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen jako „ZoZ“):

  • zaměstnání, které odpovídá vaší zdravotní způsobilosti a pokud možno také vaší kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnostem vašeho ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání;
  • délka pracovní doby vhodného zaměstnání musí činit nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby a zaměstnání musí být sjednáno na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce. Vhodné zaměstnání dále musí zakládat povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti;
  • pokud jste na úřadu práce déle než rok, může vám být nabídnuta i práce na dobu kratší než tři měsíce nebo práce, kde pracovní doba nepřesahuje 50 % stanovené týdenní pracovní doby.

Odmítnutí nabídky vhodného zaměstnání

Odmítnout nabídku vhodného zaměstnání je dle ZoZ sice možné, ale musíte k tomu mít důvod, resp. vážný důvod. V opačném případě můžete být z evidence sankčně vyřazeni, a to na dobu 6 měsíců. V této době nebudete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti a budete si sami muset platit zdravotní pojištění. Novou písemnou žádost o zprostředkování zaměstnání si můžete pak podat nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne vyřazení. 

Jak je výše uvedeno, pro odmítnutí nabídky úřadu práce musí existovat skutečně vážný důvod. Je jich hned několik a jsou uvedeny v ustanovení § 5 ZoZ. Tyto důvody spočívají v:

  • nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let;
  • nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby. Splnění těchto podmínek se ovšem nevyžaduje, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou;
  • docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte;
  • místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera;
  • zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání;
  • jiných vážných osobních důvodech, např. etických, mravních či náboženských nebo důvodech hodných zvláštního zřetele;
  • okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce.

Přestože tyto důvody zákon vyjmenovává, nelze je samozřejmě paušalizovat. Ustanovení uvádí výčet nejčastěji se vyskytujících vážných osobních (rodinných) důvodů, které se mohou u uchazeče o zaměstnání vyskytnout a které mohou být skutečně vážnou překážkou nejen pro přijetí vhodného zaměstnání, ale např. i pro odmítnutí nástupu na rekvalifikaci.

Při odmítnutí nabídky vhodného zaměstnání tak musíte být vždy schopni doložit vážný důvod, pro který jste nemohli nabídku zaměstnání přijmout. Díky zákonné formulaci jiných vážných osobních důvodů je pak na úvaze pracovníka úřadu práce, jak posoudí a zváží opodstatněnost a vážnost osobního důvodu, který mu jako uchazeč o zaměstnání doložíte a prokážete.

 

 

 

 

 

 

 

20 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.