Existují takové situace, kdy se může stát, že si ráno zaměstnanec nemůže být jistý, jestli by v práci při kontrole náhodou tzv. nenadýchal. Kvůli možným problémum s touto problematikou spojenou se tedy budu zabývat, jak postupovat při zjišťování alkoholu na pracovišti.

Každý zaměstnanec snad ví, že na pracovištích zaměstnavatele (a v pracovní době i mimo tato pracoviště) nesmí požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky, popř. pod jejich vlivem vstupovat na pracoviště zaměstnavatele. V tomto článku se však zaměříme konkrétně na to, kdy a kdo vás může na vašem pracovišti kontrolovat, a zda můžete dostat výpověď za každou pozitivní zkoušku.

Podstatné je mít na paměti, že vás zaměstnavatel podle zákona nemůže kontrolovat jen namátkově. Naprosto stěžejní je, aby byla kontrola alkoholu prováděna pouze ve chvíli, kdy je zde důvodné podezření, že jste jako zaměstnanec pod vlivem alkoholu. Této zkoušce vás potom může nechat podrobit buďto přímo zaměstnavatel nebo nadřízený zaměstnanec, který má pro tyto účely písemné povolení od zaměstnavatele. Je ale nezbytné počítat s tím, že pokud dechovou či jinou obdobnou zkoušku na alkohol odmítnete podstoupit, má se pak za to, že pod vlivem alkoholu jste.

Co se týče ukončení pracovního poměru, tak k velice zajímavému závěru došel Nejvyšší soud České republiky v rozsudku sp.zn.: 21 Cdo 4733/2015. Z tohoto (a dalších) rozhodnutí vyplývá, že k ukončení pracovního poměru (hlavně k okamžitému ukončení pracovního poměru) je zapotřebí se zabývat více faktory, nikoliv pouze zanedbatelnou hladinou alkoholu v krvi. V případě, který soud řešil, bylo při první dechové zkoušce před počátkem směny zaměstnanci naměřeno 0,32 ‰ alkoholu, při druhé dechové zkoušce 0,23 ‰ alkoholu a z odběru krve bylo zaměstnanci zjištěno 0,11 ‰ alkoholu v krvi. Zaměstnavatel se zaměstnancem ukončil pracovní poměr pro závažné porušení povinností, nicméně zaměstnanec s ukončením pracovního poměru nesouhlasil, a tak se ukončení pracovního poměru bránil žalobou u soudu. Soudu zaměstnanec sdělil, že alkohol nepožil. Soudy se tedy nejprve zabývaly otázkou, za jakých podmínek je měření alkoholu vůbec prokazatelné. Oficiální forenzní stanovisko v oboru soudního lékařství ve vztahu k alkoholu v krvi považuje hladinu alkoholu do 0,2 g/kg za neprůkaznou a hladinu alkoholu do 0,3 g/kg označuje za nevýznamnou pro silniční provoz. Soud prvního stupně rozhodl, že za situace, kdy byla žalobci rozborem vzorku krve zjištěna hodnota 0,11 g/kg alkoholu v krvi, která se považuje za neprůkaznou, nelze konstatovat, že žalobce vstoupil pod vlivem alkoholické látky na pracoviště zaměstnavatele a ukončení z pracovního poměru je tak neplatné.

Závěrem tedy uveďme, že drobný zbytkový alkohol nemusí rovnou znamenat důvod k ukončení pracovního poměru, nicméně je rovněž zjevné, že alkohol na pracovišti nemá dle zákona co dělat.

4 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.