Sněmovna po dlouhé diskuzi prodloužila nouzový stav původně do 20. 11. 2020, posléze „jen“ o tři týdny do 12. 12. 2020.

Jak jste asi zaznamenali, režim opatření se aktuálně řídí systémem PES, který se konečně překlopil do čtvrtého stupně a to znamená, že je prostor pro uvolnění, ale ve výsledku jen pro drobná. Podívejme se tedy na to, zaměříme se ale jen na změny, v ostatním lze odkázat na naše předchozí informace zde a zde.

1. Školy

Zde je to nejsložitější, vláda pro ně vydala hned tři různá opatření s různou časovou platností.

 

a. Nejprve opatření platné dnes a zítra (tj. pondělí 23. a úterý 24. listopadu 2020), která v podstatě jen prodlužuje stav z minulého týdne, tj. kompletně distanční výuka až na první a druhé třídy (a jako dosud v případě vysokých škol výjimky pro lékařské obory). Pro střední školy byly zavedena jedna výjimka, a sice pro konání mezinárodně uznávaných zkoušek.

 

b. Další opatření bude platit od středy 25. do neděle 29. listopadu 2020.

V případě vysokých škol jsou nové výjimky na:

 • účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
 • na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
 • na studium v doktorském studijním programu,
 • na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

 

V případě středních škol jsou nové výjimky týkající se hlavně závěrečných ročníků a praktického vyučování, konkrétně se to týká:

 • žáků závěrečných ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři,
 • praktického vyučování a praktické přípravy za přítomnosti nejvýše 20 žáků nebo studentů,
 • konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek,

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů.

 

V případě základních škol je to tento týden beze změny.

 

V případě uměleckých a jazykových škol jsou výjimky pro:

 • individuální konzultace nebo výuky (pouze jeden žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce),
 • konání státních jazykových zkoušek za účasti nejvýše 10 osob.

 

V případě hudební výchovy byly nastaveny výjimky týkající se:

 • mateřských škol,
 • oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol a oborů základních uměleckých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,
 • středisek volného času při činnostech, při kterých je zpěv podstatou zájmového vzdělávání (která jsou ale s výjimkou individuální konzultace nebo vzdělávání stále v distančním módu).

 

V případě tělesné výchovy byly nastaveny výjimky týkající se:

 • mateřských škol,
 • oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol a oborů základních uměleckých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,
 • středisek volného času při činnostech, při kterých je sportovní činnost podstatou zájmového vzdělávání (která jsou ale s výjimkou individuální konzultace nebo vzdělávání stále v distančním módu).

 

c. A konečně třetí školské opatření bude platit od pondělí 30. 11. 2020 do soboty 12. 12. 2020.

 

V případě vysokých škol beze změny oproti tomuto týdnu (tj. bude platit viz výše).

 

V případě středních škol je nová výjimka pro víceletá gymnázia, a sice se týká:

 • žáků nižších stupňů šestiletého a osmiletého gymnázia a prvního až čtvrtého ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů.

 

V případě základních škol budě hodně nových výjimek a budou se týkat (tj. bude u nich vrácena prezenčního výuka):

 • žáků celého 1. stupně základní školy,
 • žáků 9. ročníků základní školy,
 • žáků 6. až 8. ročníku základní školy, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

 

V případě uměleckých a jazykových škol beze změny oproti tomuto týdnu (tj. bude platit viz výše).

 

Výjimky pro hudební i tělesnou výchovu budou platit nadále, jak je uvedeno výše.

 

Tyto změny jsou uvedeny i v přehledu na stránkách MŠMT, kde jsou i odkazy na metodiky pro vrácený provoz do škol týkající větrání apod.

 

2. Zákaz maloobchodního prodeje a služeb

Rozvolnění týkající se maloobchodního prodeje platná ode dneška 23. 11. 2020 do soboty 12. 12. 2020.

 

a. K výjimkám po salónech pro psy a kočky z minulého týdne byly přidány prodejny zbraní a střeliva.
b. U stravovacích služeb se v souvislosti s úpravou volného pohybu osobu posunula možnost mít otevřené tzv. výdejní okénko až do 23:00 (dosud do 21:00).
c. Ad další produkce, tak např. koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté jsou povolené, ale bez diváků.
d. Pro sportoviště platí možnost výjimky udělené Ministerstvem zdravotnictví.
e. Otevírací doba povolených provozoven se také posunula až do 23:00, zákaz prodeje v neděli zůstal.
f. Možná obsazenost farmářských trhů se upravila z max. 20 osob na 400 m2 na 1 osoba na 15 m2.
g. U knihoven je zavedena možnost výdeje předem objednaných výpůjček přes výdejní okénko nebo bezkontaktně (dosud totéž platilo pro vracení knížek).
h. Možná obsazenost prodejen se drobně upravila tak, že platí následující nová/upravená pravidla:

 • v provozovně se nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
 • v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu.

 

3) Zákaz volného pohybu osob

Rozvolnění týkající se volného pohybu osob jsou platná ode dneška 23. 11. do soboty 12. 12. 2020.

a. Zákaz nočního vyházení se posunul z 21:00 na 23:00.
b. Zvýšil se limit pro počet osob na svatbě/pohřbu z 15 na 20 osob.
c. Na veřejně přístupných místech se lze pohybovat už v počtu až 6 osob (místo dosavadních dvou).
d. V rámci shromažďovacího práva byla zavedena nový výjimka pro shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady, které se může účastnit celkem nejvýše 20 účastníků, přičemž účastníci dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

 

4) Roušky

Jejich nošení je beze změny, pro úplnost opatření Ministerstva zdravotnictví zde.

0 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.