Rádi byste si na dům nainstalovali kamery a zajímá vás, jestli je to v souladu s právním řádem? Nebo jste se naopak octili na druhé straně barikády a vadí vám, že by vás sousedé kamerou natáčeli? V tomto článku se dozvíte, jakými pravidly se řídit a zároveň na co máte právo.

Ochrana osobnosti člověka z pohledu zákona

Ochrana osobnosti člověka, konkrétně podoby a soukromí, je upravena v § 84 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník. Zachytit jakýmkoliv způsobem podobu člověka tak, aby podle záznamu bylo možné určit jeho totožnost a rozšiřovat jeho podobu, je obecně možné jen s jeho souhlasem. Nikdo také nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. To znamená, že bez svolení daného člověka nemůžete:

 • narušit jeho soukromé prostory,
 • sledovat jeho soukromý život nebo
 • o tom pořizovat zvukový či obrazový záznam,
 • ani takové záznamy používat a dále šířit.

Pozor na výjimky v zákoně

Z výše uvedeného existují výjimky, např. pokud se zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použije:

 • k výkonu nebo ochraně jiných nebo právem chráněných zájmů jiných osob,
 • na základě zákona k úřednímu účelu,
 • v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu nebo
 • přiměřeným způsobem k vědeckému či uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.

Pravidla pro pořízení kamerového systému

Kamerový systém k ochraně vlastního pozemku a nemovitostí si můžete pořídit a provozovat za předpokladu, že splníte výše uvedené podmínky. Zásadní je to, kde kamery umístíte a kam je namíříte. Nejjednodušší možností z právního hlediska je umístit je tak, aby snímaly pouze soukromý pozemek bez třetích osob.

Pokud je však máte namířené i na sousední pozemek či dům, ulici apod. (např. z důvodu předchozího poškození plotu neznámými útočníky), a na záznamu můžete přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzické osoby, čekají vás určité povinnosti. V takovém případě musíte splnit veškeré podmínky týkající se zpracování údajů uvedené v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Jaké GDPR požadavky vás čekají, pokud kamerou snímáte i sousedy či okolí?

Základními požadavky, které GDPR klade na správce, jsou v tomto případě:

 • zákonnost zpracování údajů – zde se poměřuje zásah do soukromí třetích osob s ochranou majetku či zdraví,
 • informování subjektů, kterých se zpracování týká.

První oblasti jsme se věnovali výše, teď proto přejdeme k informační povinnosti. Správce údajů má podle GDPR přijmout vhodná opatření vedoucí k tomu, aby poskytl subjektu údajů (například sousedovi) stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem: 

 • totožnost a kontaktní údaje správce údajů,
 • účel zpracování,
 • příjemce osobních údajů,
 • popis kategorií subjektů údajů a osobních údajů,
 • lhůtu pro výmaz,
 • technická a organizační bezpečnostní opatření.

K tomuto účelu slouží ve většině případů informační cedule. Její nezávazný návrh můžete najít např. v metodickému dokumentu, který vytvořil Evropský sbor pro ochranu osobních údajů s názvem „Pokyny 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videotechniky“. Další informace k tématu také najdete na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů, popř. se na něj můžete přímo obrátit. Zároveň ale předesíláme, že Úřad pro ochranu osobních údajů nemá právo vstupovat do obydlí, které není užíváno k podnikatelské činnosti, a není příslušný k řešení sousedských sporů.

V případě, že by např. váš soused používal kameru v rozporu se zákonem a za účelem nátlaku, mohl by se dopustit spáchání přestupku. Pokud máte podezření na takové jednání, předložte svůj podnět spolu s důkazy obecnímu úřadu, který věc dále projedná.

391 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.