Bylo proti vám zahájeno trestní stíhání? Podle Listiny základních práv a svobod máte právo na obhajobu, se kterým je spojeno také oprávnění nahlížet do spisu. V tomto článku se dozvíte odpovědi na vše, co by vás mohlo zajímat – například kde nahlížení do spisu probíhá a zda si ze spisu můžete pořizovat kopie či poznámky.

Co si představit pod pojmem trestní spis

Trestním spisem se rozumí jak soubor dokumentů obsahující informace o trestném činu, tak veškeré důkazy shromážděné v průběhu vyšetřování trestní věci.

trestním spise tak můžete najít například:

 • trestní oznámení nebo jiný podnět,
 • záznam o zahájení úkonů trestního řízení,
 • žádost o ustanovení obhájce,
 • rozhodnutí o vazbě,
 • protokoly o výslechu obviněného (podezřelého) nebo svědků,
 • úřední záznamy o podání vysvětlení,
 • opatření o přibrání znalce,
 • návrhy na doplnění vyšetřování.

Trestní spis je veden orgány činnými v trestním řízení, kterými podle zákona jsou policejní orgán, státní zástupce a soud.

Do jakých částí trestního spisu můžete nahlížet

Nahlížet můžete do základního trestního spisu i všech jeho částí (včetně dokladů, listin, doličných věcí apod.) obsažených v přílohách.

Nahlížet naopak nemůžete do materiálů, které jsou jen vnitřními pomůckami a pracovními materiály orgánů činných v trestním řízení. Jedná se například o:

 • rejstříky a evidenční pomůcky vedené u orgánů činných v trestním řízení,
 • písemná zdůvodnění policejního orgánu, proč nebylo možné v zákonem stanovené lhůtě skončit vyšetřování,
 • pokyny státního zástupce.

Podle výslovného ustanovení zákona nelze nahlížet ani do protokolu o hlasování a do osobních údajů tzv. utajeného svědka.

Jak právo nahlížet do trestního spisu vymezuje zákon

Podle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), mají obviněný, poškozený a zúčastněná osoba, jejich obhájci a zmocněnci právo nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o hlasování a osobních údajů svědka (podle § 55 odst. 2 trestního řádu), činit si z nich výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí.

Totéž právozákonný zástupce nebo opatrovník obviněného, poškozeného nebo zúčastněné osoby, jestliže tyto osoby nejsou plně svéprávné nebo je-li jejich svéprávnost omezena. Jiné osoby tak mohou činit se souhlasem předsedy senátu a v přípravném řízení se souhlasem státního zástupce nebo policejního orgánu, jen pokud je toho třeba k uplatnění jejich práv.

Kdo do trestního spisu může nahlížet

 • Obviněný

Podle čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod má obviněný právo na to, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby. Musí být proto zajištěno, aby obviněnému, resp. jeho obhájci byly poskytnuty informace nezbytné v daném stadiu trestního řízení k přípravě jeho obhajoby. Právo nahlédnout do spisu má obviněný zásadně od zahájení trestního stíhání.

Podezřelému ze spáchání trestného činu toto právo nepřísluší. Nicméně pokud byla trestní věc vůči podezřelému odložena, lze mu nahlédnutí do spisu též umožnit, a to například pokud požaduje nahradit škodu za nezákontrestní stíhání.

Právo nahlížet do spisu podle § 65 trestního řádu jakožto součást práva na obhajobu ale náleží i odsouzenému. Ten bude chtít s velkou pravděpodobností nahlédnout do spisu například tehdy, bude-li zvažovat podání dovolání, návrhu na obnovu řízení či návrhu na podmíněné propuštění.

 • Poškozený

Poškozeným se podle trestního řádu rozumí ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma. Nebo i ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil.

 • Zúčastněná osoba

Zúčastněnou osobou je pak ten, komu v trestním řízení byla věc nebo jiná majetková hodnota zabrána (nebo podle návrhu má být zabrána), pokud v řízení není současně obviněným (obžalovaným). Zabrány mohou být takové věci či majetkové hodnoty, které například mohly sloužit k páchání trestné činnosti, které pachatel trestnou činností získal nebo které za vykonání trestného činu dostal. Zajistit je tak možné jak finanční prostředky, tak i jakýkoliv movitý či nemovitý majetek.

Právo nahlížet do trestního spisu mají i obhájci a zmocněnci obviněného, poškozeného nebo zúčastněné osoby. A stejné právo má také zákonný zástupce nebo opatrovník obviněného, poškozeného nebo zúčastněné osoby, jestliže tyto osoby nejsou plně svéprávné nebo je-li jejich svéprávnost omezena.

 • Jiné osoby

Jiné osoby mohou do trestního spisu nahlížet pouze se souhlasem předsedy senátu (a v přípravném řízení se souhlasem státního zástupce nebo policejního orgánu) a jen pokud je toho třeba k uplatnění jejich práv. Mezi tzv. jiné osoby můžeme zařadit například:

 1. zájmové sdružení občanů nebo důvěryhodnou osobu, která nabízí jako náhradu vazby převzetí záruky za další chování obviněného a za to, že se na vyzvání dostaví k soudu,
 2. osoby, které mohou podat ve prospěch obviněného stížnost či odvolání,
 3. orgán sociálně-právní ochrany dětí (v řízení v trestních věcech mladistvých).

Kde můžete nahlížet do trestního spisu 

Do trestního spisu lze nahlížet jen v místnostech, které jsou k tomu určené příslušným orgánem (orgán, jenž je činný v trestním řízení a jenž spis v daném stadiu řízení vede). A to pouze za přítomnosti pověřeného pracovníka tohoto orgánu. O nahlédnutí do spisu se vždy učiní záznam, který se poté založí do spisu.

Pořizování výpisků, poznámek a kopií ze spisu

Pokud jste některou z výše uvedených osob oprávněných nahlížet do trestního spisu, výpisky a poznámky si můžete pořizovat zcela svobodně a nemusíte je nikomu předkládat k nahlédnutí.

Co se týče kopií ze spisu, ty si můžete pořizovat na své náklady, resp. svým doneseným zařízením. Zapůjčení spisu k vyhotovení kopií není možné.

O tom, že bylo určité osobě umožněno pořídit si kopii trestního spisu, je rovněž nutné učinit záznam a tento záznam založit do spisu.

V určitých případech vám však může být právo nahlédnout do spisu odepřeno. V jakých situacích se to může stát? To detailněji rozebereme v druhé části tohoto článku.  

 

511 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.