Chcete se po narození miminka zapojit do jeho péče, ale nezůstat při tom bez peněz? Můžete čerpat otcovskou poporodní péči, ale jen pokud splníte zákonem předepsané podmínky. Přečtěte si, co vše musíte splnit a jak o dávku požádat.

Co je poporodní otcovská péče?

Otcovská poporodní péče, zkráceně otcovská, je dávkou nemocenského pojištění, která se vyplácí vedle peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku.

Otcovská v souvislosti s péčí o novorozené dítě náleží buď otci dítěte, zapsáném v rodném listě dítěte, nebo pojištěnci (muž, či žena), který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Výplatu dávky nelze přerušovat a nelze ji čerpat po jednotlivých dnech. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčata či vícerčata.

Podmínky nároku na otcovskou upravuje zákon o nemocenském pojištění (z. č. 187/2006 Sb.)

Podmínky pro získání nároku na otcovskou

Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění, tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku (z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení).

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí pro nárok na otcovskou splnit podmínku, která spočívá v dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ, a to po dobu alespoň 3 měsíců, jež bezprostředně předcházejí dni nástupu na otcovskou. Zaměstnancům, kteří pracují na dohodu o provedení práce a jejichž měsíční zúčtovaný příjem nepřekračuje 10.000 Kč včetně, nevzniká účast na nemocenském pojištění – tedy ani nárok na otcovskou. Nárok na otcovskou nemají ani studenti, ani uchazeči o zaměstnání, kteří jsou zařazení v evidenci úřadu práce.

Nárok na dávku rovněž nevznikne, jestliže k nástupu na otcovskou dojde až po zániku nemocenského pojištění. To znamená, že u otcovské neplyne ochranná lhůta.

Pokud je dítě umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o děti z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte, nebo matky, podpůrčí doba u otcovské končí dnem umístění dítěte do zařízení.

Otcovská náleží, jen pokud nastal nástup na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte, nebo jeho převzetí do péče. Den nástupu si určí každý sám podle potřeby. Podpůrčí doba – tedy ta, po kterou lze dávku otcovské poporodní péče čerpat – dělá nanejvýš sedm po sobě jdoucích kalendářních dní. Okresní správa sociálního zabezpečení ji přiklepne nejdřív v den narození dítěte. Tedy klidně v době, kdy je dítě s matkou v porodnici.

Otcovská náleží i tomu, kdo do péče převezme dítě mladší sedmi let. Převzetí do péče nahrazující péči rodičů je vždy potřeba prokázat příslušným potvrzením. Rodiče dítěte nemusí být sezdaní.

Jak požádat o dávku otcovské péče?

Žádost o dávku se předává na předepsaném tiskopisu „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“, který je k dispozici i na kterékoliv OSSZ. Zaměstnanec (zaměstnankyně) si musí požádat o čerpání této dávky před nástupem na její čerpání u svého zaměstnavatele, který žádost předá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“). Současně s tím je nutné požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou (na základě zákoníku práce). Žadatel-zaměstnanec vyplní údaje ke své osobě a odešle/předá žádost svému zaměstnavateli. Ten vyplní další potřebné údaje a po skončení podpůrčí doby, tj. po uplynutí 7 dnů odešle, vyplněný tiskopis společně s tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ příslušné OSSZ.

Osoby samostatně výdělečně činné si požádají u příslušné OSSZ, u které jsou registrovány, po skončení sedmidenní péče (přesněji podpůrčí doby).

V kompetenci příslušné OSSZ je rozhodnout o nároku na dávku a její výši. Ze zákona je lhůta pro zpracování (výplaty) dávky do jednoho měsíce od data, kdy OSSZ obdrží doklady potřebné k její výplatě. Délka vyřízení závisí na tom, zda jsou předané podklady kompletní a správně vyplněné.

 

Rozhodnutí o otcovské a výši dávky

Písemné oznámení o druhu vyplácené dávky, její denní výši, výši denního vyměřovacího základu a době, za kterou byla dávka vyplacena, se zasílá současně s výplatou dávky. Oznámení se uvádí formou sdělení příjemci na výpisu z účtu, nebo formou sdělení na poštovní poukázce (tzv. zpráva pro příjemce). V případě, že oznámení bude delší, než je povolený počet znaků na zprávě pro příjemce, zašle OSSZ písemné oznámení formou dopisu (jde o vydání oznámení v tzv. zkráceném řízení).

Pokud nebyly podmínky pro nárok na dávku splněny, je žadateli zasláno rozhodnutí o zamítnutí, v jehož odůvodnění jsou důvody zamítnutí specifikovány.

Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic.

ČSSZ vyplácí dávky nemocenského pojištění zpětně. Způsob výplaty si určuje příjemce dávky. Výplata se provádí buď na bankovní účet, nebo složenkou na adresu bydliště. V případě hotovostní výplaty hradí pojištěnec náklady za doručení. Při změně čísla účtu, na který jsou dávky nemocenského pojištění vypláceny, je třeba tuto změnu písemně nebo osobně oznámit příslušné OSSZ. To stejné platí pro změnu adresy, na kterou chodí výplata nemocenských dávek poštou.

Výplata složenkou je zpoplatněna.

 

 

61 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.