Dojíždíte za prací do Spolkové republiky Německo a máte děti? Následující informace vám vyjasní, co se pod tímto pojmem skrývá, kdo má nárok na jeho poskytnutí a jak dosáhnout jeho vyplacení.

Co je Kindergeld

V souvislosti s pojmem „Kindergeld“ je často zmiňován český ekvivalent – přídavek na dítě. Nejedná se však o sociální dávku, ale o příspěvek na dítě, jenž je v SRN státní nezdanitelnou dávkou, která slouží k zajištění základních potřeb rodiny a zajištění existenčního minima dítěte. Vyplácí se měsíčně z rodinných fondů (Familienkasse) minimálně do doby, kdy dítě dosáhne věku 18 let.

Nárok na Kindergeld

Nárok na přiznání dávky vzniká dnem narození dítěte a příspěvek je vyplácen v plné výši za celý měsíc, ve kterém se dítě narodilo. V případě českých občanů pracujících v Německu (tzv. pendlerů) mohou o Kindergeld požádat ihned, jakmile nastoupí do zaměstnání, přičemž příspěvek není vázán na výši příjmů. Od ledna roku 2018 je možné žádat o Kindergeld pouze 6 měsíců zpětně.

O minimální době vyplácení příspěvku jsme se již zmínili, ale je třeba i uvést, kdo další má na výplatu nárok. Je-li dítě studentem a připravuje se soustavně na své budoucí povolání, je hranice vyplácení až do dosažení 25. roku dítěte. V případě nezaměstnanosti dítěte, je jeho věk stanoven na 21 let (děti s ukončeným odborným vzděláváním bez práce, kdy potomek je evidován jako uchazeč o zaměstnání v příslušné agentuře práce). U osob a dětí s postižením, přičemž k postižení došlo před dosažením 25. roku, není vyplácení dávky věkem dítěte omezeno.

O příspěvek může žádat jen jeden z rodičů. Žijí-li rodiče odděleně, svědčí nárok na Kindergeld tomu rodiči, který má dítě v osobní péči, byť není přímo osobou, která v SRN pracuje. Typickým případem je matka dítěte starající se o dítě v ČR, která již s otcem dítěte pracujícím v Německu nežije. V takovém případě je i matka osobou oprávněnou žádost podat.

Předpoklady pro výplatu Kindergeld

Základním předpokladem pro výplatu Kindergeld je nicméně součinnost obou rodičů dítěte. Vzhledem ke skutečnosti, že příspěvek může být vyplácen pouze jednomu z rodičů (a druhý tím pádem nárok ztrácí), musí být návrh podepsán oběma rodiči. Pokud tak ve výše zmíněném případě otec dítěte pracující v SRN formulář nepodepíše a neposkytne matce ani další součinnost, neboť s výplatou příspěvku matce nesouhlasí, Kindergeld být vyplacen nemůže.

V situacích, kdy dítě dovrší zletilosti a nastane jeden z výše uvedených případů, stává se též osobou oprávněnou žádost podat. Nárok též vzniká u dětí, které nejsou děti žadatele, ale jeho manžela či manželky a žijí s ním ve společné domácnosti.

V současné době je výše příspěvku 204 € a v roce 2021 by částka měla být zvýšena na 219 €. Má-li žadatel 3 a více dětí, je částka navýšena. Výplatní termín je různý a datum výplaty přídavků na dítě je možné nalézt na internetových stránkách příslušného fondu rodiny (Familienkasse). Zákon o dani z příjmu totiž stanoví, že přídavky na děti musí být vypláceny v průběhu příslušného měsíce, v němž nárok vznikl.

Žádost o Kindergeld

Žádost se podává písemnou formou prostřednictvím předepsaných formulářů E401 a E411. Pro české občany byla jako příslušná určena Familienkasse Karlsruhe – Baden Württemberg West na adrese Brauerstraße 10, 76135 Karlsruhe. V případě osob starších 18 let mohou být vyžadovány doklady k prokázání nároku (např. zda má osoba statut studenta).

Od 1. 1. 2016 je předpokladem pro nárok na příspěvek, že osoba s oprávněným nárokem a dítě se budou identifikovat daňovými identifikačními čísly tzv. daňovými ID. Toto číslo bývá uváděno na elektronickém potvrzení o dani z příjmu vašeho zaměstnavatele nebo na vašem výměru daně z příjmu. Bývá také přidělováno, jakmile se přihlásíte k trvalému pobytu nebo po prvním podání daňového přiznání k německému finančnímu úřadu.

Pokud je zde nenaleznete, můžete požádat o jeho opětovné zaslání prostřednictvím elektronického formuláře na internetovém portálu Spolkového centrálního daňového úřadu www.bzst.de. Nebude-li v SRN pro dítě vydáno žádné ID číslo, protože žije v ČR, bude dítě identifikováno jiným vhodným způsobem např. pomocí rodného čísla.

Dojde-li k jakýmkoliv změnám majícím vliv na vyplácení tohoto příspěvku – ukončení pracovního poměru, narození dítěte, ukončení vzdělání vašeho dítěte, změna bydliště a rodinných poměrů apod., jste povinni tuto změnu ihned úřadu pro rodinu oznámit. V opačném případě se může stát, že po vás bude požadováno vyplacení všech neoprávněně vyplacených příspěvků.

Rozhodnutí o přiznání/nepřiznání Kindergeld je správním aktem, proti kterému mají zúčastněné subjekty možnost podat opravný prostředek (námitku), a to do 1 měsíce od oznámení rozhodnutí.

5 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.