V rámci balíčku mobility – sérii změn pravidel v mezinárodní silniční dopravě na území EU – došlo v květnu tohoto roku k zavedení  nového požadavku na podnikatele v silniční dopravě. Zjistěte, co je eurolicence, kde o ni zažádat a jaké podmínky musíte splnit pro její vydání.

Co je to eurolicence?

Licence společenství, obecně nazývaná eurolicence, je zjednodušeně řečeno doklad, který umožňuje podnikateli provádět mezinárodní přepravu pro cizí potřebu na území členských států EU. A to nejen formou tranzitní či bilaterální přepravy, ale za stanovených podmínek i v podobě vnitrostátní přepravy v jiném členském státě, než v jakém má sídlo.

Nová povinnost i pro vozidla o hmotnosti od 2,5 t do 3,5 t – dodávky

Od 21. května musí pro mezinárodní přepravu nově mít eurolicenci i podnikatelé s vozidly s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 t do 3,5 t. Přičemž mají povinnost každou dodávku vybavit ověřeným opisem eurolicence. Při provádění výhradně tuzemské přepravy se pro tyto podnikatele nic nemění a eurolicenci nepotřebují.

Kde o eurolicenci zažádat?

Orgánem příslušným pro vydávání eurolicencí jsou dle novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, krajské úřady.

Dopravní úřad na základě žádosti ověří, zda jsou splněny podmínky pro vydání eurolicence, a vydá žadateli (podnikateli) eurolicenci a tolik opisů eurolicence, kolik vozidel podnikatel úřadu nahlásil (ať už vlastních či provozovaných v rámci nájmu nebo leasingu) a pro které prokázal podmínku finanční způsobilosti.

Podmínky pro vydání eurolicence

Pro vydání eurolicence musí podnikatel splňovat zvláštní podmínky, kterými jsou:

 1. usazení,
 2. finanční způsobilost,
 3. odborná způsobilost,
 4. dobrá pověst.
 1. Usazení

Zda je podnikatel v nákladní silniční dopravě usazen v konkrétním členském státě, se vyvozuje z řady ukazatelů stanovených v článku 5 nařízení (ES) č. 1071/2009. Ve zkratce, podnikatel musí mít v daném členském státě centrum svého podnikání, své zázemí, organizovat z daného státu svoji podnikatelskou činnost, být v daném státě registrován v obchodním rejstříku a mít v tomto státě také registrována svá vozidla.

 1. Finanční způsobilost

Pro účely splnění požadavku finanční způsobilosti musí být podnikatel v průběhu ročního účetního období vždy schopen dostát svým finančním závazkům. Zda tomu tak je, se vyvozuje z výše jeho disponibilních rezerv a kapitálu. Jsou však stanoveny rozdílné podmínky pro podnikatele v silniční nákladní dopravě, kteří podnikají s vozidly nad 3,5 t, a pro podnikatele podnikající výhradně s vozidly mezi 2,5 t až 3,5 t.

První jmenovaní musí prokázat, že pro každý rok disponují kapitálem a rezervami ve výši nejméně:

 • 9.000 eur na první používané motorové vozidlo,
 • 5.000 eur na každé další používané motorové vozidlo nebo jízdní soupravu s přípustnou hmotností naloženého vozidla nebo soupravy převyšující 3,5 t,
 • 900 eur na každé další používané motorové vozidlo nebo jízdní soupravu s přípustnou hmotností naloženého vozidla nebo soupravy převyšující 2,5 t, avšak nepřevyšující 3,5 t.

Pro podnikatele v silniční nákladní dopravě, kteří podnikají výhradně s vozidly mezi 2,5 t3,5 t, pak platí podmínky mírnější. Stačí prokázat, že na každý rok disponují kapitálem a rezervami ve výši nejméně:

 • 1.800 eur na první používané vozidlo,
 • 900 eur na každé další používané vozidlo.
 1. Odborná způsobilost

Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly musí provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Podmínka odborné způsobilosti je splněna teprve tehdy, pokud je odborně způsobilý právě tento odpovědný zástupce podnikatele v silniční dopravě. Za tímto účelem musí odborný zástupce složit u příslušného úřadu zkoušku. Zkouška je písemná, v českém jazyce a skládá se z testu a případové studie. Odpovědný zástupce může vykonávat činnost současně až pro 4 podnikatele v silniční dopravě, pokud součet velkých vozidel používaných těmito podnikateli k podnikání nepřesáhne 50.

 1. Dobrá pověst

Dobrá pověst se speciálně nedokládá. Její předpoklady přezkoumá živnostenský úřad ve spolupráci s dopravním úřadem, a to na základě podané žádosti a označení odpovědného zástupce. Dobrou pověst má osoba, která se podle živnostenského zákona považuje za bezúhonnou. A pokud dobrou pověst neztratila rozhodnutím podle § 35a zákona o silniční dopravě.

Kontrola ze strany policie

V rámci poskytování našich služeb v D.A.S. často setkáváme s problémy při kontrole ze strany zahraničních policejních orgánů a dopravních inspektorů. Zde uvádíme přehled nejčastějších chyb:

 • Řidič je vybaven originálem eurolicence. Toto je zásadní chyba: originál eurolicence musí být uložen v sídle podnikatele a ověřený opis vydaný dopravním úřadem musí být k dispozici v každém vozidle.
 • Řidič má k dispozici pouze prostou kopii eurolicence. Pořizovat „prosté“ kopie originálu či opisu eurolicence (např. okopírováním či vytištěním skenu na běžné tiskárně) a poskytovat je řidičům není dostačující. Řidič vždy musí být schopen předložit ověřený opis vydaný příslušným dopravním úřadem pro každé jednotlivé vozidlo.
 • Řidič předložil policii eurolicenci zatavenou do fólie. S ověřeným opisem není možné žádným způsobem manipulovat. Zatavením do folie či jiným znepřístupněním papírového základu eurolicence je znemožněna řádná kontrola její pravosti, a vzniká tak riziko uložení stejné pokuty (stejně jako za její absenci).
 • Řidič u sebe má eurolicenci, chybí mu ale osvědčení řidiče třetí země. Eurolicence není jediný dokument, který řidič při kontrole předkládá. Řidiči, kteří nejsou státními příslušníky některého členského státu EU a ani dlouhodobě pobývajícími rezidenty, musí při kontrole přeložit osvědčení řidiče. Na rozdíl od eurolicence musí být naopak předložen originál osvědčení a jeho opis uschován u podnikatele.  

Přestupky týkající se eurolicence jsou v zahraničí velmi přísně postihovány. Byť i na první pohled malá pochybení jsou trestána pokutami v řádech stovektisíců EUR. V závislosti na praxi jednotlivých států pak přepravce neriskuje jen vysokou pokutu, ale i uložení zákazu další jízdy kontrolovaného vozidla či dokonce jeho zabavení na několik měsíců. To může zásadně narušit nejen realizaci aktuální zakázky, ale i podnikatelskou činnost přepravce.

Mezinárodní přeprava je složitý, zodpovědný, mnohdy dobrodružný a vždy náročný podnik. Ne vždy se dokážeme vyhnout omylům, zvlášť když jde o omyly administrativní – je nutné myslet na vozidla, řidiče, zadavatele, nedochvilný personál na nakládce i nedočkavého adresáta. Avšak i tyto omyly dokážou nepříjemně překvapit. V D.A.S. tyto okolnosti známe a rozumíme jim, a jsme vždy připraveni pomoci.

 

518 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.