Rok 2022 přináší několik legislativních novinek v oblasti dopravy. Co vše se mění? To se dozvíte v následujícím článku.

 

Neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu

Pokud se dopustíte přestupku, který souvisí s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu (např. pro autobusy městské hromadné dopravy, taxi či policejní, hasičská nebo záchranářská vozidla), od 1. ledna 2022 s vámi může zahájit blokové řízení na místě (příkazní řízení) i strážník obecní či městské policie. A to bez asistence státní policie.

Zelená (bílá) karta i v elektronické podobě

Doklad o sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla můžete při silniční kontrole předložit nejen v papírové, ale také v elektronické podobě – třeba na displeji svého mobilního telefonu. Podobu dokladu totiž zákon výslovně nestanoví, a navíc zelená (bílá) karta v listinné podobě nemá žádné zvláštní ochranné prvky, které by zvyšovaly její průkazní funkci.

Úprava promlčecí doby přestupku

Promlčecí doba v roce 2022 změní hned v několika případech.

  1. Od 1. 1. 2022 se do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla nezapočítává doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče.
  2. Do promlčecí doby u přestupku řidiče se zase nezapočítává doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění jeho odpovědnosti.

Cílem tohoto opatření je zamezit obstrukčním praktikám, které využívají „přehazování“ mezi řízením o přestupku řidičeřízením o přestupku provozovatele vozidla, aby se vyhnuli postihu kvůli uplynutí promlčecí doby.

Odstranění nepojízdného vraku z veřejně přístupné účelové komunikace

Iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace mohou od letošního roku i obce. Dosud měl tuto možnost pouze vlastník komunikace.

Změny v bodovém systému

Budete-li neoprávněně stát na parkovišti, které je vyhrazené pro osoby se zdravotním postižením, anebo zneužijete-li parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, dostanete od 1. ledna 2022 nejen pokutu, ale také dva body do bodového hodnocení řidiče.

Parkování vozidel poskytovatelů domácí zdravotní péče

Zdravotníci, kteří poskytují domácí péči, mohou od letošního ledna označovat svá auta speciálním označením, což jim v naléhavých případech usnadní parkování. Doposud mohli tuto značku mít pouze lékaři, kteří vykonávali návštěvní službu.

Boční odstup při předjíždění cyklistů

Od ledna tohoto roku také musíte jakožto řidiči motorového vozidla při předjíždění cyklisty dodržet minimální boční odstup 1,5 m. U pozemních komunikací, kde je nejvyšší dovolená rychlost maximálně 30 km/h, stačí nejméně 1 m.

Výjimka užít jízdní pruh pro cyklisty

Pokud pojedete na kole, máte povinnost využít (vyhrazený) jízdní pruh či stezku pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty (pokud jsou zřízeny). Výjimka se týká pouze situace, že by tím byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích. Například v případě obtížně sjízdného jízdního pruhu pro cyklisty (v důsledku kamenitého povrchu, spadaného listí nebo příliš silného provozu).

Řidičské oprávnění skupiny C i pro traktory

Traktory lze od ledna tohoto roku řídit i s řidičským oprávněním skupiny C (uděleným též v zahraničí). Dosud bylo možné řídit traktory pouze s řidičským oprávněním skupiny T uděleným v České republice, což byl problém hlavně pro cizince. Ti pro jeho získání museli mít v České republice obvyklé bydliště. Tato novinka by tedy měla vyřešit nedostatek pracovních sil v zemědělství a lesnictví.

Vymezení skupin řidičského oprávnění AM a B1 v souladu s unijním právem

U dvoukolových a tříkolových vozidel budete od letoška muset mít řidičské oprávnění AM pro řízení vozidel s konstrukční rychlostí více než 25 km/h. Pro řízení pomalejších vozidel se této povinnosti vyhnete.

S řidičským oprávněním AM můžete řídit čtyřkolky s výkonem motoru až do 6 kW (dosud to byly maximálně 4 kW). S řidičským oprávněním B1 pak máte možnost řídit také terénní čtyřkolky s jakkoliv výkonným motorem (dosud to bylo maximálně 15 kW).

Odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení

Při odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení se od 1. ledna 2022 zvýšila horní hranice pokutukládané řidičům nákladních vozidel příkazem na místě, místo původních 30.000 Kč mohou nyní zaplatit až 100.000 Kč. Účelem je zmírnit rozdíl mezi postihem za přetížení vozidla a za odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení.

Nulová tolerance alkoholu na tzv. pivních kolech

Jestliže si ledna tohoto roku chcete vyjet na tzv. pivním kole, nesmíte před jízdou či během ní požít alkohol či jiné návykové látky. Máte také povinnost podrobit se na výzvu policisty orientační dechové zkoušce na alkohol či testu na drogy.

Nedoplatek pokuty za dopravní přestupek

Pokud policisté, celníci či strážníci při kontrole vozidla zjistí, že jste jako řidič nebo provozovatel vozidla nezaplatili splatnou pravomocně uloženou pokutu za dopravní delikt, mohou nově požadovat její uhrazení na místě. V případě, že pokutu hotově či kartou nezaplatíte, mohou vám zadržet registrační značky vozidla nebo zabránit odjezdu vozidla tzv. botičkou. Působnost strážníka obecní policie je v tomto případě omezena na území obce, kde se přestupek stal a která obecní policii zřídila. Působnost je omezena rovněž na území obce, která uzavřela s jinou obcí veřejnoprávsmlouvu.

Případné škody hradí ten, který má na svém kontě nedoplatek

Pozor, za případné škody způsobené zadržením tabulek registrační značky, použitím tzv. botičky či omezením užíváním vozidla odpovídá osoba, která má nedoplatek. Stejně tak hradí i náklady spojené s jízdou na určené místo a odstavením vozidla. Odpovědnost policisty (celníka, strážníka) vzniká pouze v případě, že by škoda vznikla nesprávným úředním postupem.

Kde uhradit nedoplatek

Nedoplatek můžete dodatečně poté uhradit na služebně, kde jsou uložené odejmuté registrační značky vozidla, u celního úřadu anebo na bankovní účet správce daně. Po úhradě nedoplatku, resp. po prokázání jeho úhrady, vám budou odejmuté značky navráceny anebo vozidlo uvolněno. Pokud má nedoplatek pouze řidič, může o odstranění tzv. botičky nebo vrácení tabulek registrační značky požádat i provozovatel vozidla.

Případné odebraní tabulek registrační značky vozidla však neřešte žádostí o vydání nových registračních značek, jízdou bez značek nebo se značkami patřícími jinému vozidlu. Tímto způsobem byste se dopustili dalšího přestupku, a vystavovali se tak riziku další sankce či zákazu činnosti.

Vozidla integrovaného záchranného systému mohou jezdit vyšší rychlostí než 80 km/h

Dosud mohla tato vozidla jezdit vyšší rychlostí jen při zapnutých výstražných majácích. Nově pro ně platí při jízdě bez zapnutých výstražných majáků stejné rychlostní limity jako pro autobusy a vozidla do 3,5 t.

Vnitrozemská plavba

Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení průkazu pro malé či rekreační plavidlo, můžete o jeho vydání nebo výměnu žádat nově také elektronicky.

Novela zákona o drahách

Novela zákona o drahách začíná platit od 1. února 2022. Má zajistit nejen větší bezpečnost české železniční dopravy, ale také její technickou a provozní propojenost v rámci Evropské unie. Novela upravuje i institut takzvaného monitoringu licence strojvedoucích, který bude umožňovat efektivnější sledování dodržování pravidel, jež se týkají délky směny strojvedoucího nebo doby řízení drážního vozidla.

 

337 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.