Všimli jste si ve svém okolí dlouhodobě stojícího vozidla ve špatném technickém stavu, případně auta s propadlou technickou kontrolou? V následujícím článku se dozvíte, kam se s tímto problémem obrátit, jaké jsou možnosti odstranění takového vozidla a jak celý proces probíhá.


 

Kdo vůbec řeší opuštěné autovraky? 

V prvé řadě je nutno uvést, že problematiku odstraňování autovraků mají ve své pravomoci obecní úřady. Máte-li zájem na odstranění autovraku, který se ve vašem okolí nachází, doporučujeme se obrátit právě na váš obecní úřad

Jak probíhá odstranění auta?

Postup odstranění odstaveného vozidla se řídí podle ustanovení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. 

Obecní úřad, na jehož území je vozidlo odstaveno, bezodkladně vyzve vlastníka k jeho odstranění a zároveň výzvu zveřejní na úřední desce. Pokud odstavené vozidlo nepůjde identifikovat, popřípadě se nepodaří dohledat jeho vlastníka, zveřejní výzvu k odstranění odstaveného vozidla pouze na úřední desce. K odstranění vozidla má pak jeho vlastník 1 měsíc

Jestliže vozidlo ve lhůtě není odstraněno, obecní úřad zajistí předání odstaveného auta osobě, která má oprávnění ke sběru vozidel s ukončenou životností. 

Tip: Seznam oprávněných osob lze nalézt například zde

Pokud by došlo k odstranění vraku dříve, než před uplynutím 1 měsíce, došlo by tím k porušení zákona, a obec by odpovídala vlastníkovi za případně způsobenou škodu.

Co když auto ohrožuje okolí a zdraví ostatních?

V případě, že odstavené vozidlo bezprostředně ohrožuje životní prostředí nebo zdraví lidí, může obecní úřad přemístit takové vozidlo na vybrané parkoviště. Informaci o jeho umístění uvede ve výzvě k odstranění vozidla.

V zákoně je upraveno i přemístění odstaveného vozidla a jeho předání osobě, která má oprávnění ke sběru vozidel s ukončenou životností. Tato osoba může vstoupit na pozemky, na nichž se odstavené vozidlo nachází, a majitelé nebo uživatelé těchto pozemků musí pověřené osobě vstup umožnit.

Náklady spojené s odstraněním a zajištěním předání odstaveného vozidla této oprávněné osobě uhradí obci vlastník odstaveného vozidla

Pozor: Majitel odstaveného vozidla nemusí obci hradit náklady, pokud prokáže, že mu bylo vozidlo odcizeno.

Kdy je autovrak předmětem dědictví?

V případě, že vlastník autovraku zemřel, jeho majetek, tedy i autovrak je předmětem dědictví. Vlastníkem se pak stane některý z dědiců –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ popřípadě stát, jestliže žádný dědic neexistuje. V případě odstranění tedy bude vyzýván dědic nebo stát. 

Pokud vlastník vraku zemřel po odstranění vraku obecním úřadem, avšak předtím, než stihl uhradit náklady na jeho odstranění, tyto náklady je možné vymáhat po dědicích nebo státu.

Dražba autovraku

Je-li vozidlo odstaveno na pozemní komunikaci a přitom netvoří překážku silničního provozu, postupuje se odlišným způsobem, a to podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

V takovém případě uloží silniční správní úřad jejich provozovateli (na návrh vlastníka pozemní komunikace) povinnost vrak odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci (ve stanové lhůtě 2 měsíců). Pokud se tak nestane, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady provozovatele vozidla oprávněné osobě. V případě, že není možné vozidlo identifikovat, může silniční správní úřad provést ohledání vozidla, včetně jeho otevření.

Pokud si provozovatel vozidlo nevyzvedne do 3 měsíců, může silniční správní úřad (na návrh vlastníka pozemní komunikace) povolit prodej vozidla ve veřejné dražbě.

Pozor na pokuty

Závěrem uvádíme, že nepovolené odstavení vraku je podle zákona o pozemních komunikacích přestupkem, za který je možné uložit pokutu až do výše 300.000 Kč.

 

516 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.