Pracujete jako dopravce nebo řidič nákladních vozů? Pak byste měli vědět o důležitých změnách v mezinárodní silniční dopravě na území EU. V květnu 2022 došlo k zavedení řady nových pravidel, včetně úpravy kabotáže. Pojďte si přečíst, jaké jsou základní podmínky pro provádění kabotáže, četná omezení a nástrahy s tím spojené.

Co znamená kabotáž?

Definici kabotáže nalezneme v předpisech Evropské Unie, konkrétně nařízení (ES) č. 1072/2009 (dále jen „nařízení“). Podle tohoto nařízení je kabotáží vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském členském státě. Zjednodušeně řečeno, jde o vnitrostátní přepravu v jiném členském státě EU, než v jakém dopravce reálně sídlí (zpravidla země, kde má sídlo a kde získal licenci společenství).

V tomto článku budeme používat pojem „kabotážní přeprava“, který znamená jednu vnitrostátní přepravní operaci vykonanou v hostitelském státě.

Základní podmínky pro provedení kabotáže

  1. Dopravce je držitelem licence společenství (eurolicence) + řidič, pokud je státním příslušníkem třetí země, má osvědčení řidiče (je-li občanem EU, osvědčení mít nemusí).
  2. Kabotáži předcházela zcela dokončená mezinárodní přeprava do hostitelského členského státu.
  3. Kabotáž musí být provedena týmž vozidlem.
  4. Je možné provést až 3 kabotážní přepravy.
  5. Dodržení lhůty 7 resp. 3 dní (viz níže).

Eurolicence, osvědčení řidiče

Co je eurolicence, proč ji potřebujete a jak se vztahuje k přepravě? To se dozvíte v našem předchozím článku.

Dokončená mezinárodní přeprava

Kabotáži musí předcházet dokončená mezinárodní přeprava. To znamená, že veškeré zboží musí být z mezinárodní přepravy vyloženo ještě předtím, než bude možné kabotáž zahájit. Mezinárodní přeprava musí být do hostitelského státu. To znamená, že za mezinárodní přepravu se pro potřeby kabotáže nepovažuje přeprava do státu usazení dopravce, typicky přeprava SRN → ČR. V návaznosti na takovou mezinárodní přepravu není možné kabotáž provést.

Totéž vozidlo

Podle nařízení se „vozidlem“ rozumí buď samostatné motorové vozidlo registrované v některém členském státě, nebo souprava vozidel (tahač a přípojné vozidlo). Pro účely kabotáže se vždy bere v úvahu pouze příslušné motorové vozidlo, které provedlo mezinárodní přepravu, a to i v případě soupravy. Přípojné vozidlo lze tedy změnit, ale tahač nikoliv.

Až 3 kabotážní přepravy

Celkový počet kabotážních přeprav je vždy omezen na maximálně 3. Jedna kabotážní přeprava může obsahovat:

  • nakládku na jednom místě a vykládku na jednom či více místech,
  • anebo naopak nakládku na jednom či více místech a vykládku na jednom místě.

Kabotážní přeprava zahrnující jak nakládku, tak vykládku na více místech se v praxi netoleruje.

Podotýkáme, že na provádění kabotážních přeprav mohou mít vliv vnitrostátní pravidla členských států, a dokonce i praxe jednotlivých kontrolních orgánů. Je tedy nutné každý případ posuzovat individuálně.

Lhůta 7 dní

Provádění kabotáže je omezeno lhůtou 7 dní, kdy k poslední vykládce v rámci kabotáže musí dojít do 7 dnů od poslední vykládky v rámci mezinárodní přepravy. Podle typu kabotáže je však někdy dopravce omezen i další 3denní lhůtou. Kdy tomu tak je, se dočtete dále.

Typy kabotáže a příslušná pravidla

Nařízení rozlišuje mezi 2 typy kabotáže, a to kabotáží v členském státě, do kterého směřovala mezinárodní přeprava, a kabotáží v jiném členském státě, než do kterého směřovala mezinárodní přeprava.

  1. Kabotáž v členském státě, do kterého směřovala mezinárodní přeprava

Jako příklad lze uvést přepravu ČR → SRN. Po jejím provedení může dopravce v SRN, tedy ve státě, kam směřovala mezinárodní přeprava, provést až 3 kabotážní přepravy, přičemž má na jejich provedení 7 dní.

  1. Kabotáž v jiném členském státě, než do kterého směřovala mezinárodní přeprava

Jako příklad lze opět uvést přepravu ČR → SRN. Poté může dopravce provádět kabotáž i v jiném členském státě než SRN, např. Rakousku, ovšem s tím omezením, že je možné provést v Rakousku pouze 1 kabotážní přepravu. Každá kabotážní přeprava uskutečněná v jiném členském státě, než je stát kam směřovala mezinárodní přeprava, musí být provedena do 3 dnů od vstupu dopravcova vozidla bez nákladu do tohoto členského státu a během obecné 7denní lhůty pro dokončení všech kabotáží.

„Cooling-off period“ neboli 4denní oddechová lhůta

Dopravce nesmí s tímtéž vozidlem (pokud se jedná o soupravu, tak s tímtéž motorovým vozidlem, tj. se stejným tahačem) provádět kabotáž ve stejném členském státě po dobu 4 dnů poté, co v tomto členském státě dokončil poslední kabotážní přepravu.

Pozor: Není tím však dotčena možnost provést 3 kabotážní přepravy ve státě, kam směřuje mezinárodní přeprava navazující na provedené kabotážní přepravy. Účelem tohoto ustanovení je, aby dopravci „nependlovali“ mezi dvěma státy a v zásadě nepřetržitě prováděli kabotáž.

Příklad: Provede-li dopravce v návaznosti na mezinárodní přepravu ČR → SRN 3 kabotážní přepravy v SRN (případně méně a SRN opustí), začne mu v SRN běžet 4denní oddechová lhůta, během níž nesmí v SRN provést žádnou další kabotážní přepravu. A to ani když mezitím vykoná další mezinárodní přepravu (není si tedy možné „zaskočit“ na jednu mezinárodní přepravu, např. do Belgie či Francie a zpět, a ihned se vrátit k provádění kabotáže v SRN).

Doklady

Při kontrole je dopravce vždy povinen předložit jasné důkazy: (1) o předcházející mezinárodní přepravě a (2) o každé navazující kabotážní přepravě, kterou uskutečnil.

Podklady, které mají sloužit jako důkazy, musí obsahovat následující údaje ke každé přepravě:

a) jméno, adresa a podpis odesílatele,

b) jméno, adresa a podpis podnikatele v silniční nákladní dopravě,

c) jméno a adresa příjemce; po dodání nákladu i jeho podpis a datum dodání,

d) místo a datum přejímky nákladu a místo určené pro dodání,

e) běžný popis nákladu a způsobu balení, v případě nebezpečných věcí pak jejich všeobecně známý popis, jakož i počet balení a jejich zvláštní označení a čísla,

f) hrubá hmotnost nákladu nebo jiné vyjádření jeho množství,

g) registrační značka (poznávací značka) motorového vozidla a přívěsu.

Tyto údaje jsou zpravidla obsaženy v nákladním listu (neboli konosamentu), který mají řidiči k obvykle k dispozici v podobě „CMR-listu“.

V případě, že vozidlo bylo na území hostitelského členského státu v období 4 dnů předcházejících dané mezinárodní přepravě, podnikatel v silniční nákladní dopravě musí rovněž předložit jasné důkazy o všech přepravách, které během tohoto období uskutečnil. A to za účelem prokázání, že neprováděl kabotáž a neporušil tedy pravidlo 4denní oddechové lhůty.

 

527 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.