Jak funguje systém pro výměnu informací ohledně vozidel registrovaných ve státech Evropské unie? Co se děje ve chvíli, kdy jste se v některém z těchto států dopustili dopravního přestupku? To všechno a pár užitečných informací k tomu navíc se dozvíte níže. 

Co je to EUCARIS?

EUCARIS je platforma sloužící ke komunikaci členských států Evropské unie a výměně informací z národních registrů vozidel. Systém umožňuje přeshraniční výměnu informací o vybraných dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu, které byly spáchány s vozidlem registrovaným v jiném členském státě, než je členský stát, v němž k deliktu došlo. V praxi to znamená, že pokud se řidič vozidla s českou SPZ dopustí v zahraničí dopravního deliktu a je přitom zachycen dopravní kamerou, zahraniční správní orgán požádá v rámci systému EUCARIS o sdělení provozovatele vozidla. Česká strana informaci zpravidla poskytne a provozovatel vozidla následně obdrží dopis, kterým je vyrozuměn o podezření ze spáchání přestupku. Jedná se především o překročení maximální povolené rychlosti, nezastavení na červenou, použití zakázaného jízdního pruhu, nedovolené použití mobilního telefonu za jízdy. Členské státy si od systému slibují usnadnění vymáhání sankcí.

Jaký je zpravidla obsah dopisu, který vám pošle zahraniční správní orgán?

V dopisu adresovaném provozovateli vozidla je přestupek zpravidla jasně specifikován, je uveden datum a čas, přílohou může být i fotografie z kamerového systému, ze které je patrná podoba řidiče. Zpravidla bývá v dopise již vyměřena pokuta, po jejímž zaplacení bude věc zahraničním správním orgánem považována za uzavřenou. Pokuty za dopravní delikty se v zahraničí pohybují v řádech desítek až stovek eur. V některých případech rovněž hrozí udělení trestných bodů do zahraničního registru řidičů, nebo také zákaz řízení na území daného státu, což může být velký problém pro řidiče z povolání.

Právní předpisy upravující přestupkové právo se v jednotlivých členských státech liší, nelze tedy dát jednoznačné doporučení, jak na tyto informační dopisy reagovat. Vhodný postup je vždy dobré konzultovat se zahraničním advokátem, případně využít pojištění právní ochrany. Obecně platí, že bude-li provozovatel vozidla uloženou pokutu ignorovat a nepodnikne potřebné právní kroky, vystavuje se riziku, že v případě policejní kontroly bude jeho vozidlo zastaveno a pokutu bude muset uhradit na místě.

Co se týče promlčení, obecně platí, že správní orgán, který projednává váš přestupek, musí o tomto přestupku pravomocně rozhodnout do 1 roku. Pokud to nestihne, vaše odpovědnost tím zanikne. Některé země ovšem mají svá specifika.

Například v Itálii se promlčecí lhůta 1 rok počítá nikoli ode dne spáchání přestupku (např. překročení rychlosti), ale až ode dne, kdy se správní orgán o přestupku dozvěděl (např. kdy zjistil kontrolou databáze kamerového systému, že vozidlo s vaší SPZ překročilo rychlost). Pokud je řidiči doručena výzva k úhradě pokuty za promlčený přestupek, je vhodné daný správní orgán kontaktovat a vyžádat si potvrzení o promlčení.

V Německu zase platí, že promlčecí doba záleží na konkrétních okolnostech případu. Správní orgán tak může mít až dva roky na vydání rozhodnutí. V některých případech lze však namítat promlčení již po třech měsících.

A co když vás policie zastaví hned po dopuštění se přestupku?

Pro tyto situace je vždy vhodné již dopředu počítat s finanční rezervou. V zahraničí totiž platí, že je-li zastaven cizinec, který zde nemá bydliště, musí zaplatit kauci na předpokládanou pokutu týkající se předmětného přestupku, a to zpravidla v hotovosti. Nemá-li příslušnou hotovost k dispozici, může být vozidlo zadržováno až do zaplacení částky požadované jako jistiny.

Mimo to, pokud je například v Rakousku zastaveno vozidlo s nevyhovujícím technickým stavem, může policie vedle uložení pokuty zabavit technický průkaz i registrační značky vozidla, které následně zašle diplomatickou cestou do ČR.

Italská policie je pro změnu v případech stanovených místním zákonem oprávněna odebrat řidičský průkaz řidiči, který se dopustil závažného dopravního přestupku. Tento trest je zpravidla spojen s uložením zákazu řízení na území Itálie. Řidiči je vystaveno dočasné potvrzení pro účely dojetí do ČR a řidičský průkaz je následně diplomatickou cestou zaslán do České republiky.

 

50 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.