S novým rokem přichází nemálo legislativních změn. Mezi ně patří i takové týkající se provozu na pozemních komunikacích. Jaké stěžejní novinky na řidiče od 1. 1. 2024 čekají? Mnoho z nich vás příjemně překvapí. ​​​​​​

Novinky od roku 2024 přináší novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“). Jejím hlavním cílem je nejen posílit dodržování pravidel silničného provozu a zvýšit bezpečnost na silnicích, ale i zefektivnit samotný provoz.

1. Zjednodušení bodového systému

Novela zákona o silničním provozu především významně mění bodový systém. Aby byl přehlednější a srozumitelnější, došlo k jeho zjednodušení. Původních 5 skupin trestných bodů bylo nahrazeno 3 novými, kdy za spáchání dopravního přestupku můžete letos dostat 2, 4 nebo 6 bodů – a to podle závažnosti spáchaného přestupku. Pravidlo odevzdat řidičský průkaz při dosažení celkového počtu 12 bodů však zůstává stejné. Pokud tedy spácháte 2 nejzávažnější přestupky za 6 bodů nebo 3 středně závažné přestupky za 4 body, očekávejte výzvu příslušného správního orgánu k odevzdání řidičského průkazu.

2. Přísnější sankce za závažná provinění

V souvislosti se změnou bodového systému došlo i ke zpřísnění sankcí za velmi závažné a nebezpečné přestupky. Tak například – odmítnete-li se podrobit testu na alkohol a jiné návykové látky, může vám být od tohoto roku uložena pokuta ve správním řízení 25.000 – 75.000 Kč (dříve 25.000 – 50.000 Kč) a zákaz řízení na 18 až 36 měsíců (dříve 12 až 24 měsíců).

3. Možnost řízení od 17 let pod dohledem mentora – tzv. režim L17 a řidičský průkaz na zkoušku

Řidičské oprávnění pro skupinu B mohou nově získat i 17letí řidiči, kteří absolvovali standardní výcvik v autoškole a úspěšně složili závěrečné zkoušky.

Takový držitel řidičského oprávnění smí však před dosažením 18 let řídit pouze pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče, který je zapsaný v registru řidičů jako jeho mentor.

Kdo může být podle zákona mentorem?

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše na žádost 17letého řidiče s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce do registru řidičů jako jeho mentora osobu:

  • které bylo uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,
  • která je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,
  • která v posledních 5 letech neztratila právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
  • která nemá zadržený řidičský průkaz,
  • která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod a
  • která s takovým zápisem souhlasí.

V registru řidičů mohou být zapsáni nejvýše 4 mentoři 17letého řidiče.

Povinnosti řidiče a mentora

Při řízení vozidla 17letým řidičem má mentor povinnost sedět na sedadle vedle řidiče a sledovat jak situaci v provozu na pozemních komunikacích, tak chování řidiče – a v případě potřeby řidiči poradit. Mentor samozřejmě nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a jeho schopnost k výkonu dohledu nesmí být snížena z důvodu jeho aktuálního zdravotního stavu. V případě dopravní nehody se totiž bude zkoumat, zda nedošlo i k zanedbání povinností mentora. A pokud mentor pochybil, bude možné udělit sankci i jemu.

Zákon rovněž nově stanoví, že řidič, který v prvních 2 letech ode dne udělení řidičského oprávnění spáchal velmi závažný přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů, musí absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů.

4. Doklady při silniční kontrole

Novela zákona o silničním provozu přináší od letošního roku i změny týkající se dokladů, které při řízení musíte mít u sebe. Pokud třeba doma zapomenete řidičský průkaz nebo osvědčešní o registraci vozidla, tzv. malý technický průkaz, a jste držitelem platného řidičského průkazu České republiky, resp. pokud je vaše vozidlo zapsané v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu, už nemusíte zoufat. Od letošního roku je totiž možné namísto jejich předložení prokázat svou totožnost.

5. Rychlost na některých úsecích dálnic až 150 km.h-1

Prostřednictvím místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (provedené např. dopravními značkami) bude podle nové právní úpravy také možné zvýšit nejvyšší dovolenou rychlost na dálnici o 20 km.h-1.

Tato novinka se tedy nebude týkat všech úseků dálnic, ale jen některých – těch, které jsou pro toto zvýšení maximální povolené rychlosti vhodné a bezpečné, protože bezpečnost na pozemních komunikacích je na prvním místě. Cílem této legislativní změny proto rozhodně není podpora nebezpečné jízdy, ale umožnění plynulejšího a efektivnějšího provozu. Stále platí, že jízdu je potřeba přizpůsobit aktuálním dopravním a povětrnostním podmínkám.

529 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.