Český bodový systém se od toho německého liší v několika důležitých věcech. Pokud často jezdíte na německých dálnicích či silnicích, určitě se vám budou hodit základní informace o ukládání trestných bodů a jejich mazání.

Nedávno jsme vám ukazovali přehled nejčastějších přestupků a výši ukládaných sankcí po novele zákona o provozu na pozemních komunikacích (StVO) v Německu. Teď pro vás máme informace o ukládání bodů v rámci bodového systému v Německu a postupu správních orgánů z hlediska zasílání aktuálního přehledu bodů.

Rozdíl v bodovém systému Česka a Německa

Na rozdíl od Česka bývá počet uložených bodů v Německu uvedený přímo v rozhodnutí o pokutě (tzv. Bußgeldbescheid). Jednotlivé body se zapisují do registru způsobilosti k řízení, který se nachází ve Flensburgu. Jedná se o tzv. registr dopravních přestupků a je řízený Spolkovým úřadem pro motorovou dopravu (KBA=Kraftfahrtbundesamt).

Kolik bodů vám hrozí za porušení zákona?

Za porušení zákona je možné v závislosti na závažnosti spáchaného přestupku získat 1, 2 nebo 3 body. K vybodování řidiče dojde při obdržení 8 trestných bodů.

Za 1 až 3 body obdrží řidič písemné upozornění, za 4 až 5 bodů zpoplatněné napomenutí, za 6 až 7 bodů zpoplatněnou výstrahu a od 8 bodů následuje odebrání řidičského oprávnění na 6 měsíců.

Co vám hrozí za 4 až 5 trestných bodů?

V případě napomenutí (4 až 5 trestných bodů) vzniká možnost umazání 1 bodu účastí na placeném semináři řidičských schopností, jehož cena se pohybuje okolo 400 EUR. Účast na semináři je dobrovolná, přičemž jeho absolvování je umožněno pouze jednou za 5 let. Semináře jsou prováděny pověřenými subjekty, jako je např. TÜV nebo DEKRA a dále také některými autoškolami, které k tomu mají příslušné oprávnění. Potvrzení o účasti musí být německým úřadům předloženo nejpozději do 2 týdnů po ukončení semináře.  

Co vám hrozí za 6 až 7 trestných bodů?

Dosáhne-li řidič 6 až 7 bodů, obdrží zpoplatněnou výstrahu a současně je mu doporučeno, aby se zúčastnil semináře řidičských schopností. Nevýhodou pro řidiče v této situaci je, že i přes úspěšné absolvování semináře nedojde k umazání trestných bodů.

Co vám hrozí za 8 trestných bodů?

Za 8 trestných bodů dojde k odebrání řidičského oprávnění. Řidič ho získá zpět až poté, co prokáže svou způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích a předloží lékařsko-psychologický posudek s kladným výsledkem.

Pokud jde o průběh a obsah semináře o řidičské způsobilosti, je  stanoven ve vyhlášce o řidičských průkazech. Skládá se ze 2 částí, a to z dopravní výchovy a dopravní psychologie.

Promlčení přestupků

Dle německé právní úpravy jsou stanoveny lhůty, během kterých dochází k promlčení přestupků, načež dochází k jejich umoření (vymazání). Lhůty jsou pevně stanovené, k přerušení promlčecí doby tedy nedojde ani v případě, že se řidič mezitím dopustí dalšího přestupku

V případě „běžných“ přestupků je promlčecí lhůta 2,5 roku, u „závažných“ přestupků pak 5 let. V případě trestného činu se trestné body z centrálního registru vymažou po 10 letech. Tato lhůta začíná běžet, jakmile rozhodnutí o přestupku nabude právní moci.

Vymazání přestupků

Skutečnost, že jsou body umořeny, však neznamená, že jsou řidiči také ihned vymazány. Právními předpisy je stanovena tzv. doba odkladu v trvání 1 roku ode dne umoření.

V rámci této lhůty mohou správní orgány řidiče kontaktovat s tím, že měl zpětně k určitému datu určitý počet trestných bodů (zejména 8 a více) a mohou i zpětně rozhodnout o vybodování řidiče, tj. o odebrání řidičského oprávnění.

K výmazu trestného bodu z registru tedy dojde až uplynutím 1 roku po jeho umoření (30 měsíců / 60 měsíců / 120 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o přestupku).

Kromě toho, že v rámci německého bodového systému jste průběžně informování o výši trestných bodů, existuje také možnost se na stav bodového konta dotázat přímo v centrální evidenci ve Flensburgu, který sídlí na adrese Förderstraße 16.

Českým řidičům se bude spíš zamlouvat varianta dotazu prostřednictvím webových stránkách abfrage.punkte-flensburg.de (služba je zpoplatněna), případně prostřednictvím poštovních služeb formou podání žádosti. Formulář žádosti najdete na stránkách Spolkového úřadu pro motorovou dopravu, kam ji i zasíláte, přičemž jako přílohu je třeba přiložit čitelnou oboustrannou kopii občanského průkazu či pasu. Tato služba je bezplatná.

536 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.