Je vůbec možné, aby mi policejní orgán na Slovensku zadržel řidičský průkaz, když jsem souhlasil s blokovou pokutou? Odpověď je lakonická a zní ANO. V následujícím článku se dozvíte, proč tomu tak je.

Jak se na Slovensku řeší dopravní přestupek

Je-li na Slovensku spáchán přestupek, za který lze uložit pokutu v blokovém řízení, je pro další postup vždy důležité:

  • zda byl přestupek spolehlivě zjištěn, a
  • zda je obviněný ochoten pokutu zaplatit.

Policista je přitom povinen přezkoumat závažnost přestupku, způsob jeho spáchání, následky a okolnosti, za kterých byl spáchán, míru zavinění, a pachatelovy pohnutky. V blokovém řízení se nelze odvolat, nelze jej obnovit ani přezkoumat mimo odvolací řízení. 

Pokud nemůže pachatel přestupku zaplatit pokutu okamžitě, vydá se mu blok na neuhrazenou pokutu. Společně s tím pachatel získá poučení o způsobu zaplacení pokuty, o lhůtě jejího zaplacení a následcích nezaplacení pokuty. Pachatel musí blok vždy potvrdit.

Co je blokové řízení

Blokové řízení je tzv. zjednodušeným a zrychleným řízením o přestupku, kdy oprávněný orgán dospěje k závěru, že skutek byl spolehlivě zjištěn, přičemž obviněný z přestupku vyjádřil ochotu pokutu zaplatit. 

Uznáte-li tedy na místě, že jste se protiprávního jednání dopustili, máte možnost v rámci blokového řízení pokutu uhradit. Pokud na místě neuhradíte, policista vám vydá blok na pokutu na místě neuhrazenou a zadrží vám řidičský průkaz.

Kdy může policista zadržet řidičský průkaz

Podle zákona o silničním provozu je policista oprávněn zadržet řidičský průkaz, pokud řidič motorového vozidla, kterému je v blokovém řízení za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu uložena pokuta, jí není schopen uhradit na místě.

Policista v takovém případě na místě vydá potvrzení o zadržení řidičského průkazu, ve kterém povolí další jízdu na 15 dní. Pozor, povolení platí pouze na území Slovenské republiky. V tomto potvrzení musí být uveden rozsah uděleného řidičského oprávnění a způsob vrácení řidičského průkazu. 

Pachatel přestupku může požádat policistu, aby zadržený řidičský průkaz předal orgánu Policejního sboru v místě jeho pobytu nebo v místě, kde se zdržuje. Policista je povinen této žádosti vyhovět. Zadržený řidičský průkaz však nebude vrácen dříve, než dojde k uhrazení pokuty anebo k výkonu rozhodnutí.

Nejjednodušší cesta, jak bez průtahů získat řidičský průkaz zpět a bez dalších komplikací řídit své vozidlo, je se na místě s policií dohodnout, že pokutu přijdete osobně uhradit a při té příležitosti si rovnou vyzvednete řidičský průkaz.

Kdo další má právo na zadržení řidičského průkazu

Kromě příslušníků policie jsou přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu oprávnění projednávat v blokovém řízení i příslušníci obecní (městské) policie. To je ale možné pouze v rozsahu, který určuje zákon SNR č. 564/1991 Z. z. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů – tj. přestupky spáchané porušením příkazu, zákazu nebo omezení vjezdu, jízdy, odbočení, otáčení, couvání, zastavení nebo stání vyplývajícího z obecné úpravy silničního provozu (zákon č. 8/2009 Z. z.) nebo z dopravní značky nebo dopravního zařízení.

Při způsobení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu lze v blokovém řízení uložit pokutu až do výše 1.000 €.

Přičemž dle nařízení ministerstva vnitra Slovenské republiky platí, že jsou-li splněny podmínky pro vyřízení věci v rámci blokového řízení, pak se mají projednávat přestupky spáchané cizinci primárně právě v blokovém řízení.

146 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.