Jak postupovat, když k Vám přijde exekutor a kromě věcí dlužníka chce zabavit věci i vám? Přečtěte si náš stručný návod.

Pokud žijete s někým, komu hrozí exekuce, může se stát, že vás jednoho dne navštíví exekutor. Exekutor ale nechodí za dlužníkem nikdy na základě svého vlastního rozhodnutí - o nařízení exekuce musí vždy rozhodnout soud. Soudexekutor může provést exekuci pouze zákonem stanovenými způsoby. Jedním z nich je prodej movitých věcí, v praxi též známý jako tzv. mobiliární exekuce. Soupis movitých věcí může provádět sám exekutor anebo jeho zaměstnanci. Je dobré vědět, že exekutor smí soupis movitých věcí provádět i mimo trvalé bydliště dlužníka, a to zejména na místě, kde se dlužník reálně zdržuje, neboť lze předpokládat, že právě tam má dlužník své movité věci uložené. Exekutor má tedy právo si sjednat přístup do nemovitosti, kterou dlužník obývá.  V této souvislosti upozorňujeme, že tak může učinit i bez přítomnosti dlužníka nebo policie.

V případě mobiliární exekuce na místě, kde má dlužník své věci umístěny, exekutor sepíše věci, které by mohly být prodány. Soupis movitých věcí ještě ale nemusí znamenat, že ihned dojde i k jejich odvezení a jejich následnému prodeji.

 

Co když zjistíte, že exekutor do soupisu zahrnul i věc, která patří vám a ne dlužníkovi? Jak se účinně bránit?

V případě, že na místě relevantními doklady prokážete, že jde jednoznačně o váš majetek, pak by věc exekutor neměl sepsat. Relevantními doklady mohou být například účtenky, faktury na jméno, dodací listy, kupní smlouva, leasingová smlouva, výpisy z vašeho bankovního účtu a podobné.

 

Pokud exekutorovi na místě dostatečně neprokážete, že je věc skutečně vaše, může se v tomto okamžiku skutečně daná věc ocitnout na soupisu zajištěných věcí. Co dělat dál?

I v takovéto situaci zákon umožňuje se bránit. Jedním ze způsobů je návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu movitého majetku. Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu je třeba podat v zákonné lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy jste se dozvěděli o tom, že exekutor vaši věc sepsal. Návrh se podává u exekutora, který soupis provedl.

 

Jaké náležitosti musí návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu splňovat a do kdy o něm musí exekutor rozhodnout?

Pro samotný návrh není zákonem stanovena žádná forma ani speciální náležitosti. Nicméně takový návrh by měl splňovat obecné náležitosti podání. To znamená, že by z něho mělo být patrné komu je určený, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje. Návrh musíte samozřejmě podepsat a datovat. V návrhu musíte uvést, jaké konkrétní položky (věci), požadujete vyškrtnout a proč (důvod). Důvodem bude skutečnost, že dané věci jsou vaším majetkem, nikoliv majetkem dlužníka. Toto tvrzení však musíte řádně doložit a prokázat, a to opět prostřednictvím dokladů, z nichž bude plynout, že se skutečně jedná o váš majetek. Opět to budou například účtenky, faktury na jméno, ale i znalecké posudky, notářské zápisy, četná prohlášení a podobně. Taktéž ve svém podání uvést spisovou značku exekučního řízení, popř. další skutečnosti o exekuci.

Situace však může být horší v případě prokázání vlastnictví u věcí, k nimž už nemáte žádné doklady anebo u věcí, které jste dostali třeba jako dárek. I v takovémto případě je bohužel důkazní břemeno stále na vás. Pokuste se například svědectvím třetích osob nebo fotografií těchto věcí prokázat, že věc vám byla darována nebo že jí například tyto osoby vídaly u vás v domácnosti.

O vámi podaném návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu musí exekutor rozhodnout do 15 dnů od jeho doručení.

 

Co když exekutor návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu nevyhoví?

Pokud exekutor vašemu včas podanému návrhu nevyhoví, můžete se bránit ještě prostřednictvím žaloby na vyloučení věci ze soupisu. Žalobu je nutné podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí, kterým exekutor vašemu návrhu nevyhověl. Žalobu podejte k okresnímu soudu, který exekuci nařídil. I v případě podané žaloby je třeba opět mimo jiné uvést, jaké konkrétní věci požadujete vyloučit a doložit své vlastnictví k těmto věcem. Do doby než soud rozhodne, exekutor nesmí sepsané věci prodat.

 

 

 

 

 

 

5 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.