Základní informace pro situace, kdy chcete někomu jako nepodnikající fyzická osoba půjčit peníze. Co je vhodné si ohlídat? Musí být smlouva písemná? A co vůbec úroky? 

Snad každý ví, že v situaci, kdy půjčujete peníze v pozici fyzické osoby - nepodnikatele, není nutné mít o zápůjčce uzavřenu písemnou smlouvu, nicméně lze ji jen doporučit. Vyhnete se tak v budoucnu spoustě možných problémů, jako je např. dokazování, že k zápůjčce vůbec došlo, nebo kolik peněz jste vydlužiteli (dlužníkovi) půjčili a na jak dlouho. U zápůjčky si ve smlouvě můžete sjednat také hrazení úroků z dané zápůjčky. Takovýto úrok funguje jako odměna (úplata) za poskytnutí zápůjčky. Pokud si úrok nesjednáte, jedná se o zápůjčku bezúplatnou. Daný úrok je třeba odlišovat od úroku z prodlení. Na ten vzniká zapůjčiteli nárok ať už ze smlouvy či ze zákona ve chvíli, kdy se vydlužitel dostane do prodlení s vrácením zápůjčky nebo její části. Nutné je si také uvědomit, že smlouva o zápůjčce je smlouvou tzv. reálnou, tzn. že smlouva vznikne až ve chvíli, kdy zapůjčitel předá peníze vydlužiteli, nikoliv pouhým sepsáním a podepsáním smlouvy. Pokud tedy k přenechání peněz nedochází ve stejnou chvíli jako k uzavření smlouvy, je vhodné o této skutečnosti, jakmile nastane, sepsat samostatné potvrzení.

 

K čemu je dlužní úpis

V pozici zapůjčitele můžete žádat po vydlužiteli již při psaní smlouvy, ale také později v průběhu trvání zápůjčky, tzv. dlužní úpis. Jedná se o prohlášení vydlužitele o uznání dluhu nebo jiného potvrzení značícího existenci dluhu. Tento dokument zlepší vaši pozici v případě soudního vymáhání dluhu. Je více než vhodné nechat si jej ze strany vydlužitele vystavit, pokud původní smlouva o zápůjčce byla uzavřena pouze ústně.  Na druhou stranu nesmíte zapomenout, že po vrácení zápůjčky musíte dlužní úpis vrátit zpět vydlužiteli. Pokud byl dluh vydlužitele splacen zatím pouze částečně, je nutné tuto skutečnost na dlužním úpisu vyznačit. Není-li to možné, může Vás vydlužitel požádat o vystavení potvrzení, v jakém rozsahu pozbyl dlužní úpis zatím platnosti. 

 

Potvrzení o splnění dluhu

Při vrácení celé zápůjčky vás může vydlužitel požádat o vydání potvrzení o splnění dluhu, tzv. kvitanci. Toto potvrzení by mělo obsahovat identifikační údaje vydlužitele a zapůjčitele, uvedení částky, která byla půjčena, kde a kdy došlo ke splnění dluhu, datum a podpisy obou smluvních stran. Dejte si pozor, abyste toto potvrzení nevydali předčasně ve chvíli, kdy ještě nemáte vydlužitelem ze zápůjčky uhrazeno všechno. I když kvitanci vystavíte pouze na jistinu (čistě částku, kterou jste zapůjčili), má se za to, že příslušenství dluhu (např. sjednané úroky) je též vyrovnáno.

 

Co vám může pomoci k návratnosti zapůjčených peněz?

Vrácení zápůjčky si v pozici zapůjčitele můžete pojistit různými zajišťovacími instituty jako je např. smluvpokuta, ručení jinou osobou, zástavní smlouva k nemovitosti či movitým věcem vydlužitele, směnka. Pokud bylo ujednáno vrácení zápůjčky ve splátkách, můžete v pozici zapůjčitele od smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce.

Velmi dobrým institutem ulehčujícím případné vymáhání zápůjčky ve chvíli, kdy vydlužitel peníze nevrací dle domluvy, je sepsání notářského zápisu o zápůjčce jakožto podkladu pro exekuci (tzv. s doložkou vykonatelnosti). Dá se říci, že se jedná o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zístat zapůjčené peníze zpět. V notářském zápisu dává vydlužitel zapůjčiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu (exekuci). V případě, že vydlužitel nevrátí peníze včas, není třeba zdlouhavého soudního řízení, ale naopak lze navrhnout přímo exekuci na majetek dlužníka. Takovýto notářský zápis je možné sepsat jako dohodu, kdy je sepisu přítomen jak vydlužitel, tak i zapůjčitel, nebo formou jednostranného úkonu, kdy je sepisu přítomen pouze vydlužitel. Dohodu lze uzavřít i v případech, kdy je již pohledávka splatná, nicméně zde je pak nutno z logiky věci vydlužiteli stanovit ještě jednu lhůtu k zaplacení.

12 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.